IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
 2. ZÁRUKA MOTORU CASTROL
 3. PODMÍNKY

PODMÍNKY

Poslední aktualizace: 06.07.2023

 

Záruční podmínky 

Tato bezplatná omezená záruka poskytuje způsobilým zákazníkům dodatečnou ochranu v případě, že dojde k poškození motoru jejich vozidla v souvislosti s olejem, a je dodatkem jejich zákonných práv. Zákazníci se pro tuto záruku musí zaregistrovat prostřednictvím online registračního formuláře a před uplatněním nároku musí přijmout následující podmínky a ustanovení, jinak touto dodatečnou zárukou nebudou kryti. 

 

Podle spotřebitelského práva máte určitá zákonná práva, která nejsou touto zárukou dotčena. 


V souladu s ustanoveními těchto podmínek se společnost Castrol Limited zavazuje uhradit náklady na opravu nebo výměnu částí motoru uvedených v bodě 5, které byly poškozeny nebo zničeny v důsledku používání produktu uvedeného v bodě 4 během Služby. Záruka se vztahuje na Služby prováděné v dílnách Castrol Service a týká se opravárenských prací v servise, který Službu vykonal.

 

1. DATUM PLATNOSTI A REGISTRACE 

1.1. Tato záruka se stává platnou nejpozději (a) 30 dní ode dne vykonání Služby, nebo (b) v okamžiku, kdy kilometrický proběh zobrazený počitadlem kilometrů vozidla udává počet ujetých kilometrů potvrzený v Servise v okamžiku vykonávání Služby, zvýšený o dodatečných 1000 km.

1.2. Podmínkou platnosti záruky je její registrace majitelem v průběhu sedmi kalendářních dní od vykonání Služby prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na stránce www.castrol.cz/zaruka Pokud v uvedené době není registrace provedena, ztrácí nabídka platnost. 

1.3. Registrací záruky způsobem popsaným v těchto podmínkách vyjadřuje Zákazník jednoznačný souhlas s podmínkami této záruky, zejména včetně Podmínek udělení záruky popsaných v bodu 2, Rozsahu platnosti záruky popsaného v bodu 3 a také Omezení odpovědnosti popsané v bodu 6.

1.4. Castrol má právo tuto záruku v libovolném okamžiku odvolat. 

 

2. PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁRUKY

2.1. Záruka může být udělena jen pro následující vozidla:

2.1.1. vozidla vybavená benzínovým nebo dieselovým motorem,

2.1.2. osobní vozidla, vozidla SUV nebo dodávková vozidla, 

2.1.3. vozidla v soukromém vlastnictví;

2.1.4. vozidla, jejichž počitadlo kilometrů zobrazuje v okamžiku vykonávání Služby méně než 160.000 km a stáří vozidla je nižší než 12 let;

2.2. Služba byla vykonána v certifikovaném servisu Castrol Service za použití produktu uvedeného v bodu 4 níže, na který se záruka vztahuje.

 

3. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka pozbývá platnosti za následujících podmínek (která nastane dříve):

3.1. v den, kdy počitadlo kilometrů vozidla zobrazuje počet kilometrů vyšší o 20.000 km než počet kilometrů v den vykonání Služby, nebo

3.2. v první den po uplynutí dvanácti měsíců ode dne vykonání Služby.

 

4. POUŽITÉ PRODUKTY

Tato záruka se týká výhradně níže uvedených motorových olejů Castrol („Použitý produkt”):

 • Castrol EDGE
 • Castrol MAGNATEC
 • Castrol GTX


5. ROZSAH ZÁRUKY

Tato záruka zahrnuje výhradně níže uvedené součásti motoru:

 • Písty a kroužky
 • Ložiska turbodmychadla
 • Rozvodový řetěz
 • Vložka válce nebo válec
 • Olejové čerpadlo
 • Ojnice a ložiska
 • Vyrovnávací hřídele a zdvihátka
 • Vačkový hřídel a ložiska
 • Klikový hřídel a ložiska
 • Ventilové vložky
 • Vahadla a ložiska vahadel
 • Ozubené kolo rozdělovače (neplatí pro vozidla se vznětovým motorem)
 • Čepy a pouzdra pístů
 • Rozvodové kolo a ozubená kola
 • Dříky ventilů a vodicí prvky (úpravy broušením jsou vyloučeny)


6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1. Odpovědnost společnosti Castrol podle této záruky v žádném případě nepřesáhne nižší z těchto částek: 3.500 € (nebo ekvivalentní hodnota v měně, ve které byla provedena platba za Službu), nebo skutečnou tržní hodnotu vozidla. 

6.2. Jestliže počitadlo kilometrů vozidla v den vykonání Služby zobrazuje více než 120.000 km, je odpovědnost společnosti Castrol v souvislosti s takovýmto vozidlem omezena na 50 % škody a v žádném případě nepřesahuje částku 1.750 € (nebo ekvivalent v měně, ve které byla provedena platba za Službu). 

6.3. Tato záruka se nevztahuje na reklamace vyplývající z nehod, nedbalostního jednání, úmyslného zneužití, nesprávné obsluhy nebo údržby, výrobních vad, nesprávné instalace jakékoli součásti, typické opotřebení motoru související s najetými kilometry/stářím, znečištění kapaliny do chladicího systému nebo neudržování motorového oleje či chladicí kapaliny na úrovni doporučené výrobcem. Společnost Castrol neodmítne platbu za škody, které splňují podmínky této záruky, pokud v dobré víře neprokáže, že je reklamace způsobena důsledkem jedné nebo více z výše uvedených příčin. 

6.4. Tato záruka se nevztahuje na poškození krytá zárukou výrobce vozidla nebo jakoukoli prodlouženou servisní smlouvou. Pokud však zákazník v ostatních ohledech dodrží podmínky této záruky, zaplatí společnost Castrol případnou poníženou částku, kterou je povinen zaplatit na základě každé zákazníkem zakoupené prodloužené servisní smlouvy, která kryje takový nárok. 

6.5. Žádné ustanovení těchto podmínek nemá vliv / neporušuje / neomezuje zákonná práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Tato záruka nenahrazuje / neomezuje ani jinak neovlivňuje zákonnou záruku na použité produkty. 

 

7. OHLÁŠENÍ NÁROKU NA ŠKODU 

7.1. Při ohlášení nároku na škodu je zákazník povinen poskytnout společnosti Castrol dostatečné důkazy potvrzující splnění záručních podmínek, které jsou podrobně uvedeny v bodě 2.

7.2. Je třeba uchovat kopie faktur, účtenek, dokumentace ke Službě nebo objednávek na opravu, aby bylo možné prokázat: 

 • že během Služby byl použitý produkt Castrol uvedený v bodu 2 (Plný název) 
 • že Služba byla provedena v servisu Castrol Service
 • datum provedení Služby a
 • stav počítadla ujetých kilometrů v den vykonání Služby.

7.3. Zákazník poskytne společnosti Castrol rozpočet veškerých opravných prací vydaný servisem Castrol Service kde byla Služba provedena. Po odeslání bude nárok na škodu posouzen ve společnosti Castrol.

7.4. Castrol si vyhrazuje právo přístupu k motoru vozidla za účelem fotografování, odběru vzorků motorového oleje, přístupu k poškozeným částem motoru a testování všech vzorků oleje. Výsledky analýzy motorového oleje mohou být zohledněny při posuzování jakéhokoli nároku vyplývajícího z této záruky. 

7.5. Přijetím jakéhokoli nároku podle těchto podmínek nebere společnost Castrol na sebe žádnou odpovědnost za poškození vozidla, které nesouvisí s předmětem Záruky.  

7.6. Společnost Castrol si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli nárok oznámený uživatelem podle těchto podmínek, pokud nebudou splněny podmínky stanovené v tomto dokumentu.