IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Právní upozornění


Vítejte na stránkách www.castrol.cz. Tyto stránky vlastní a provozuje společnost Castrol CEE Spółka z o.o. se sídlem Castrol CEE Spółka z o.o. ul. Grzybowska 62 00-844 Warszawa.


Užití těchto stránek se řídí podmínkami uvedenými níže s tím, že jakékoli další použití těchto stránek znamená Váš bezpodmínečný souhlas s těmito podmínkami.


Jiné webové stránky Castrol mohou obsahovat podmínky odlišné, prosíme, abyste se seznámili s podmínkami všech webových stránek Castrol, které navštívíte.
Není-li uvedeno jinak platí, že odkazy na „Castrol“ nebo „Castrol Group“ znamenají odkazy na Castrol CEE Spółka z o.o., případně Castrol Limited a jejich sesterské a dceřinné společnosti.

 

ODPOVĚDNOST

Castrol CEE Spółka z o.o. neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli charakteru ohledně těchto stránek a jejich obsahu. Na těchto stránkách Castrol CEE Spółka z o.o. poskytuje sdělení obecné povahy. Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, nejsou vyčerpávající a navzdory našemu úsilí nemusí být aktuální a přesné. Castrol CEE Spółka z o.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřesnosti nebo opomenutí na těchto stránkách a za veškerá rozhodnutí, která učiníte na základě informací obsažených na těchto stránkách nesete výlučnou odpovědnost. Castrol CEE Spółka z o.o. ani žádná z jejích partnerských společností nepřebírá odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé na základě vstupu nebo užití těchto stránek nebo informací na nich uvedených.


Tyto stránky užíváte na vlastní odpovědnost. Castrol CEE Spółka z o.o. neposkytuje žádné záruky za to, že stahované materiály neobsahují viry, červy, trojské koně nebo jiné destruktivní projevy. Za zabezpečení ochrany Vašeho počítačového systému a dat stejně tak jako za jakékoli náklady na servis, opravy a úpravy v souvislosti s užitím těchto stránek nesete výlučnou odpovědnost.  

Na těchto stránkách poskytujeme i některé informace o produktech. Přestože vynakládáme odpovídající péči, aby poskytované informace byly v okamžiku jejich umístění na tyto stránky přesné, mohou být dotčeny následnými změnami, zejména pokud jde o složení produktů, způsobu použití a nakládání s nimi. Pro odstranění jakýchkoli pochybností platí, že naše odpovědnost za informace o produktech se řídí pravidly uvedenými v odstavci „Odpovědnost“ shora. V případě potřeby prosíme kontaktujte oddělení technického poradenství.  

Castrol CEE Spółka z o.o. nenese odpovědnost za obsah jiných webových stránek, včetně webových stránek, ze kterých jste uskutečnili přístup na naše stránky nebo na které můžete vstoupit z našich stránek. Nepřebíráme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými stránkami a odkazy.


Odkazy na stránky třetích osob poskytujeme v dobré víře, že obsahují nebo mohou obsahovat materiály, které mají význam ve vztahu k našim stránkám, poskytnutí těchto odkazů však neznamená, že Castrol CEE Spółka z o.o. stránky třetích osob a jejich obsah přezkoumávala nebo schválila. V některých případech může dojít k tomu, že odkaz Vás zavede na stránky třetích osob, které obsahují stanoviska odporující stanoviskům na těchto stránkách, případně jiným stanoviskům Castrol CEE Spółka z o.o., Castrol Limited či Castrol Group.  

Název a logo Castrol jsou registrovanými ochrannými známkami Castrol Limited. Všechny ostatní známky, názvy produktů a firem, loga a jiné předměty duševního vlastnictví používané na těchto stránkách náleží Castrol Limited či jiným oprávněným vlastníkům. Tímto nejsou poskytována žádná oprávnění ani licence, výslovné ani implicitní, týkající se předmětů duševního vlastnictví Castrol Limited, Castrol Group, Castrol CEE Spółka z o.o ani jiných osob a jejich užití může zakládat porušení práv oprávněných držitelů.

Autorská práva k materiálům na těchto stránkách náleží Castrol CEE Spółka z o.o , Castrol Limited nebo jiným oprávněným osobám.


Pořizování kopií těchto stránek je povoleno pouze pro účely jejich prohlížení, tisk těchto stránek je povolen pouze pro osobní, nekomerční použití a pouze v rozsahu pro takové použití nezbytném. Jakékoli jiné použití je striktně zakázáno. Nepovolené užití může být považováno též za nekalosoutežní jednání.  

Obsah těchto stránek a podmínky jejich užití mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Tímto souhlasíte s tím, že se při každé návštěvě těchto stránek seznámíte s podmínkami jejich použití a zavazujete se je dodržovat, a to včetně případných změn.  

Užívání těchto webových stránek, stahování dat z nich a aplikace těchto podmínek se řídí právem České republiky.
V případě, že by některé z ustanovení těchto podmínek bylo jakýmkoli soudem nebo příslušným státním orgánem shledáno jako neplatné nebo neúčinné, neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení nebude mít vliv na ostatní ustanovení těchto podmínek a všechna ustanovení, kterých se taková neplatnost nebo neúčinnost nebude týkat zůstanou zcela platná a účinná.


Copyright © Castrol CEE Spółka z o.o., Castrol Limited