IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. O SPOLEČNOSTI CASTROL
  3. POLITIKA BOZP A BEZPEČNOSTI
  4. REACH

REACH

Reach

CÍLE REGULACE REACH JSOU V SOULADU S NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REACH je regulace Evropské unie zaměřená na registraci, evaluaci, autorizaci a omezování chemických látek. Vstoupila v platnost 1. června 2007 a nahradila řadu evropských nařízení a regulací jediným systémem. REACH má několik cílů:

  • Zlepšovat ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou chemické látky představovat
  • Přenést odpovědnost za pochopení a řízení těchto rizik spojených s jejich používáním na ty, kdo tyto chemické látky uvádějí na trh
  • Zvýšit inovativnost a kompetitivnost chemického průmyslu Evropské unie (EU)
  • Podporovat alternativní metody posouzení nebezpečnosti látek
  • Zajistit volnou cirkulaci chemických látek na vnitřním trhu Evropské unie

 

Na koho se bude vztahovat?

REACH se dotkne každého v dodavatelském řetězci chemických látek, včetně výrobců, importérů, tvůrců receptur i koncových uživatelů. Regulace stanoví, že evropští výrobci a dovozci chemických látek, přípravků či substancí obsažených ve výrobcích určených k uvedení na trh musí tyto látky registrovat, pokud množství uváděné na trh přesáhne 1 tunu takové látky na právnickou osobu ročně.

Importéři sídlící v Evropské unii nesou plnou odpovědnost za zajištění souladu s regulací REACH, ačkoli jakákoli chemická látka importovaná do EU v množství menším než 1 tuna ročně na právnickou osobu předregistrována či registrována být nemusí a regulace REACH se na ni nevztahuje.

 

Proč REACH?

Tato regulace nahradila přibližně 40 již existujících právních dokumentů a je koncipována tak, aby se nepřekrývala s ostatní chemickou legislativou ani jí neodporovala. Stávající právní úpravy týkající se jiných typů chemikálií (např. kosmetiky, léčiv a biocidů) a související legislativa (např. o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků manipulujících s chemickými látkami, bezpečnosti produktů a konstrukčních produktech) zůstávají nadále v platnosti.