IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. CASTROL ENGINE WARRENTY
  3. ODREDBE & USLOVI

ODREDBE & USLOVI

Poslednji susret 29.01.2024

USLOVI I ODREDBE OSIGURANJA MOTORA

Ova besplatno ograničeno osiguranje pruža dodatnu zaštitu kvalifikovanim kupcima u slučaju oštećenja motora na njihovim vozilima zbog ulja i predstavlja dodatak njihovim zakonskim pravima. Korisnici moraju da se registruju za ovo osiguranje putem obrasca za registraciju na mreži i prihvate sledeće odredbe i uslove pre nego što podnesu zahtev, inače neće biti pokriveni ovim dodatnim osiguranjem.

 

Imate određena zakonska prava prema zakonu o potrošačima na koja ova garancija ne utiče.

 

U skladu sa sledećim odredbama i uslovima, Castrol Limited saglasan je da će nadoknaditi troškove popravke ili zamene, bilo kog od delova motora navedenih u KLAUZULI 5 koji su oštećeni ili uništeni kao rezultat korišćenja Primenljivog proizvoda (definisano u KLAUZULI 4), koji se koristi tokom zamene ulja u radionici Castrol Service radionici.

1. DATUM OSTVARIVANJA I REGISTRACIJA

1.1. Ovo osiguranje stupa na snagu ili (a) 30 dana od dana servisiranja ili (b) od datuma kada je očitan brojač kilometara na vozilu i dostiže kombinovano kumulativno očitanu pređenu kilometražu, očitane u servisu, plus 1.000 kilometara, šta je prvo.

1.2. Zakonski registrovani vlasnik ili zakupac ili vozilo mora se registrovati na mreži u roku od sedam kalendarskih dana od pružanja usluge. Ova garancija je nevažeća ako nije registrovana u roku registracije.

1.3. Registrovanjem garancije kao što je ovde navedeno, izričito se slažete da ćete biti vezani odredbama ove garancije, uključujući - ali ne ograničavajući se na -  PRIHVATLJIVOSTI I USLOVE u KLAUZULI 2, GARANCIJSKI PERIOD u KLAUZULI 3 i OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI datim u KLAUZULI 6 ispod.

1.4    Castrol ima pravo da povuče ovu garanciju u bilo kom trenutku.

 

2. PODOBNOST I USLOVI

Vozilo ispunjava uslove ove garancije ako:

2.1. Ima benzinski ili dizel motor;

2.1.2. U privatnom je vlasništvu i predstavlja putnički automobil, SUV ili lako komercijalno vozilo do srednje dužine međuosovinskog razmaka. Garancija se ne odnosi na vozila koja se koriste u komercijalne ili poljoprivredne svrhe; i,

2.1.3. U trenutku servisiranja kilometraža pokazuje manje od 200.000 kilometara, a vozilo je staro manje od 15 godina.

2.1.4. Relevantna usluga je obavljena u radionici Castrol Service koja učestvuje, korišćenjem relevantnog Primenljivog proizvoda.

 

3. PERIOD OSIGURANJA

Osiguranje prestaje da važi ranije:

 

3.1. Datum kada očitavanje brojača kilometara vozila dostiže ukupan iznos koji je ekvivalentan kilometraži očitanoj u servisu plus 15.000 kilometara; ili

3.2. Dvanaest meseci od dana servisa.

 

4. PRIMENLJIVI PROIZVODI

Ova garancija je data samo u vezi sa Castrol motornim uljima navedenim u nastavku („Primenljivi proizvod“):

Castrol EDGE

Castrol MAGNATEC

Castrol GTX

5. POKRIVANJE

Samo sledeći delovi motora su obuhvaćeni ovom garancijom:

Klipovi i klipni prstenovi (karike)

Ležajevi turbine

Lanci u motoru (pogonski lanci)

Cilindri i košuljice cilindara

Uljna pumpa

Klipljače i ležajevi klipnjača

Balansne osovine

Bregasta osovina i ležajevi bregaste osovine

Radilica i ležajevi radilice

Vođice ventila

Podizači ventila

Distributer pogonski točak (ne primenjuje se za dizel automobile)

Manžetne i silen blokovi

Zupčanik i lančanici pogonskog lanca motora

Gumice i vođice ventila (isključena su podešavanja brušenjem)

 - Vođice ventila

 - Podizači ventila

6.  OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

6.1. Ni u kom slučaju odgovornost Castrol-a po ovom osiguranju neće biti manja od 3.500 € (ili protivvrednost u relevantnoj valuti plaćanja) ili fer tržišne vrednosti vozila.

6.2. Kada je očitana na brojaču kilometraže vozila jednaka ili veća od 120.000 kilometara na dan servisa, Castrol-ova odgovornost u vezi sa takvim vozilom će biti ograničena na 50% svakog potraživanja i ni u kom slučaju neće premašiti 1.750 € (ili ekvivalent u bilo kojoj relevantnoj valuti plaćanja).

6.3. Ovo osiguranje ne pokriva reklamacije koje su rezultat sudara, nemarnog ili namernog zlostavljanja, nepravilnog servisa ili održavanja, kvara u proizvodnji, nepravilne ugradnje bilo kog dela, kontaminacije rashladne tečnosti, tipične kilometraže vozila/starosti motora ili neodržavanja motornog ulja i rashladne tečnosti motora na nivoima koje je propisao proizvođač. Castrol neće odbiti plaćanje za takva potraživanja koja su inače u skladu sa uslovima ovog osiguranja, osim ako u dobroj nameri dokaže da je jedan ili više ovih uzroka doveo do tražene štete.

6.4. Ovo osiguranje ne pokriva potraživanja koja su takođe pokrivena garancijom proizvođača vozila ili bilo kojim ugovorom o produženom servisiranju. Međutim, ako ste se na drugi način pridržavali uslova ovog osiguranja, Castrol će platiti iznos koji se može odbiti (ako postoji) koji treba da platite po bilo kom ugovoru o produženom servisu koji ste kupili i koji pokriva takav zahtev.

6.5. Ništa u ovom dokumentu nema za cilj da utiče/umanji/ograniči ili na drugi način ograniči bilo koja zakonska prava koja imate prema važećem zakonu. Ovo osiguranje ne zamenjuje/ograničava niti na drugi način utiče na zakonsku garanciju usaglašenosti za Primenljive proizvode prema zakonu.

7. PODNOŠENJE TUŽBE

7.1. U slučaju da želite da podnesete zahtev po ovom osiguranju, morate da obezbedite Castrol-u zadovoljavajući dokaz da ispunjavate kriterijume podobnosti navedene u klauzuli 2

7.2. Dostavite Castrol-u zadovoljavajuće dokaze da ispunjavate kriterijume podobnosti (klauzula 2). Castrol preporučuje da zadržite kopije faktura, priznanica, servisne dokumentacije ili naloga za popravku, kako biste dokazali:

7.2.1. da je primenljivi Castrol proizvod korišćen tokom servisa;

7.2.2. da je servis obavljena u Castrol Service radionici;

7.2.3  datum Usluge; i

7.2.4  očitavanje kilometraže na dan servisa.

tokom servisa je korišćen Castrol proizvod;

Servis je obavljen u Castrol Auto servisu ili Castrol servisnoj radionici ;

datum servisa; i

očitavanje brojača kilometara na dan servisa.

7.3. Morate da dostavite detaljnu procenu svih popravki koje je izdala Castrol Service radionica. Kada podnesete vaš zahtev, Castrol će ga pregledati.

7.4. Castrol zadržava pravo da ima pristup motoru vozila radi fotografisanja, uzimanja uzoraka motornog ulja, pristupa svim neispravnim delovima motora i da sprovede testiranje na svim dostavljenim uzorcima. Rezultati analize motornog ulja mogu se uzeti u obzir u bilo kom zahtevu koji proizilazi iz ove garancije.

8. OSTALO

8.1   Prihvatajući bilo koji zahtev prema ovim odredbama i uslovima, Castrol ne priznaje nikakvu odgovornost za štetu na vašem vozilu.

8.2  Castrol zadržava pravo da odbije bilo koju tvrdnju koju podnesete u skladu sa ovim uslovima i odredbama ako ovde navedeni uslovi nisu ispunjeni.