IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. POČETAK
 2. PRAVNO OBAVEŠTENJE

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Informacije pravne prirode

Dobrodošli na internet prezentaciju castrol.com/uk. Ovaj veb-sajt predstavlja svojinu kompanije Castrol Limited, registrovane na adresi: Wakefield House, Pipers Way, Swindon, SN3 IRE, United Kingdom.

 

Posetioci ovog veb-sajta su u obavezi da postupaju u skladu sa uslovima navedenim u nastavku. Ukoliko nastavite sa korišćenjem veb-sajta van ovog ekrana smatra se da ste saglasni sa navedenim uslovima. Naše obaveštenje o zaštiti privatnosti reguliše upotrebu svih podataka o ličnosti koje dostavite putem ov og veb-sajta. Kliknite na link u fusnoti ovog veb-sajta ukoliko želite da pročitate naše obaveštenje o zaštiti privatnosti.

 

Drugi Castrol-ovi veb-sajtovi mogu sadržati drugačije uslove od onih koji su ovde navedeni. Pozivamo vas da proverite uslove na svakoj stranici koju posetite.

Osim ukoliko nije drugačije određeno, svako navođenje naziva “Castrol” ili “Castrol Group” na ovom veb-sajtu odnosiće se na kompaniju Castrol Limited i njene podružnice i partnere.  

Kompanija Castrol Limited vam predstavlja ovaj veb-sajt u »viđenom stanju« i ne daje nikakve formalne izjave ili garancije u pogledu ovog veb-sajta ili njegovog sadržaja. Informacije koje su sadržane na ovom veb-sajtu nisu sveobuhvatne. Uprkos našim naporima, informacije možda nisu ni sasvim tačne, ažurne ili primenjive u nekim konkretnim okolnostima. Ne možemo da prihvatimo odgovornost za netačne informacije ili izostavljene informacije na ovom veb-sajtu i sve odluke koje donosite na osnovu ovde sadržanih informacija donosite isključivo na svoju odgovornost. Ni Castrol Limited ni Castrol Group ne prihvataju odgovornost za bilo kakav neposredan, posredan, specijalan, posledični ili drugi gubitak ili štetu bilo koje vrste koja nastane nakon pristupa ili upotrebe ovog veb-sajta ili bilo koje informacije koja je ovde sadržana. Bez obzira na gore navedeno, Castrol Limited i Castrol Group ostaju odgovorni za bilo kakvu vrstu lažnog i pogrešnog sadržaja na svom veb-sajtu i za bilo koji slučaj smrti ili telesne povrede koja je nastala kao posledica našeg nemara.

 

Materijal sa našeg veb-sajta preuzimate na sopstveni rizik. Castrol Limited ne garantuje da u takvim materijalima nema virusa, malicioznih programa, trojanaca i drugih destruktivnih programa. Isključivo vi ste odgovorni da primenite mere zaštite i tako obezbedite svoj računar i podatke, i vi snosite sve troškove bilo kakvog servisiranja, popravke ili ispravke koja mora da se realizuje kao posledica upotrebe ovog veb-sajta.

 

Sva ograničenja i izuzeci koji su prikazani našem veb-sajtu odnose se na najširi mogući opseg primene u skladu sa važećim zakonima.  

Gde god smo na veb-sajtu predstavili informacije o Castrol-ovim proizvodima u vidu tabela sa podacima o proizvodu, podacima o bezbednosti materijala i tehničkim podacima kao i podacima druge vrste, preduzeli smo sve mere da proverimo tačnost datih podataka na dan objavljivanja datog dokumenta. Ipak, i takve informacije podložne su promeni koja može nastati nakon objavljivanja a koja se može ticati formule sastava proizvoda, načina primene ili obaveznog odobravanja specifikacije bilo kog od datih proizvoda.

 

Karakteristike i specifikacije Castrol-ovih proizvoda mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. Pozivamo vas da stupite u kontakt sa lokalnim predstavništvom Castrol-a u vašoj zemlji pre nego što počnete da koristite bilo koji od naših proizvoda na način koji nije u skladu sa našim uputstvom. Da bismo izbegli bilo kakve zablude, odgovornost za tačnost informacija o našim proizvodima regulisaće se uslovima datim u prethodnom odeljku »Odgovornost koju imamo prema vama«.  

Ni Castrol Limited ni Castrol Group nisu odgovorni za sadržaj bilo koje druge stranice, uključujući i stranica do kojih ste došli, ili možete da dođete, putem našeg veb-sajta. Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost u vezi sa bilo kojim drugim stranicama ili linkovima.

 

Tamo gde postavimo link ka trećoj strani to činimo jer verujemo sa dobrom namerom da takva stranica sadrži ili može sadržati materijal koji je važan ili povezan sa sadržajem naše stranice. Takav link ne znači da su Castrol Limited ili Castrol Group proverili ili odobrili povezanu stranicu treće strane ili njen sadržaj – u nekim slučajevima hiperlink vas može odvesti na stranice trećih strana koje sadrže mišljenja koja se razlikuju od mišljenja koja su iskazana na našoj stranici ili su suprotna od mišljenja kompanije Castrol Limited ili Castrol Group. Upotreba i instrumenti za razmenu informacija takvih stranica mogu biti regulisani različitim uslovima tako da vas pozivamo da ih proverite pre upotrebe stranice. Pored toga, provajderi takvih stranica i alata za razmenu informacija trećih strana mogu raditi u skladu sa politikama zaštite podataka koje se razlikuju od naše. Pozivamo vas da proverite politike i praksu zaštite privatnosti takvih provajdera i da stupite u kontakt sa njima ako imate bilo kakvih bojazni ili pitanja.  

Ime »Castrol« i logo Castrol-a su registrovani zaštitni znaci kompanije Castrol Limited, koji se koriste u skladu sa stečenom licencom. Svi drugi zaštitni znaci, nazivi proizvoda i kompanija i prikazi logoa koji su korišćeni na ovom veb-sajtu su svojina ili svojih vlasnika ili kompanije Castrol Limited. Ovim se ne daje bilo kakva dozvola ili licenca (bilo izričita ili ona koja se pretpostavlja) u pogledu korišćenja bilo kojih zaštitnih znakova, stilova, naziva proizvoda, logoa ili naslova i takva upotreba može predstavljati kršenje prava njihovih vlasnika.

Sva autorska prava celokupnog saržaja i bilo kojih materijala prikazanih na ovom veb-sajtu pripadaju kompaniji Castrol Limited, Castrol Group ili trećim stranama. Sva prava su zadržana. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, SN3 1RE, United Kingdom.

 

Vi ste odgovorni da postupate u skladu sa važećim zakonima koji se primenjuju u oblasti zaštite autorskih prava. Imate našu dozvolu da napravite kopiju naše stanice što smatramo neophodnim slučajnim aktom tokom posmatranja stranice, i možete odštampati deo stranice do razumnog nivoa štampanja za ličnu upotrebu. Svaka druga upotreba se striktno zabranjuje. Ne možete napraviti frejm veb-sajta niti ga povezati linkom za bilo koju drugu stranicu osim početne bez naše izričite dozvole date u pisanoj formi.

Ukoliko nam, pored podataka o ličnosti koji će se tretirati u skladu sa našim obaveštenjem o zaštiti privatnosti datim na našem veb-sajtu, vi (i oni koji čine određenu radnju u vaše ime) pružite informaciju, predstavite koncept, znanje ili ideju saglasni ste da time dobijamo neograničeno pravo da koristimo takvu informaciju bez naknade plaćene vama ili drugima i da možemo da koristimo takvu informaciju kako god mi to želimo. Takva informacija se neće smatrati poverljivom ili tuđom svojinom.

 

Vi ste odgovorni da se postarate da sve materijalne informacije (uključujući sve bez ograničenja: podatke, tekst, softver, muziku, zvuk, fotografiju, grafički prikaz, video snimak, poruku ili bilo koji drugi materijal) koje postavljate ili prenosite putem naše stranice budu istinite, tačne i da ne navode na pogrešan zaključak i da su ponuđene u dobroj veri i da imate pravo da ih postavite ili prenesete.

 

Zadržavamo pravo (ali ne i obavezu) da po sopstvenoj odluci odbijemo ili izbrišemo svaki vaš sadržaj i da obustavimo ili da vam zabranimo pristup veb-sajtu, bez posebnog obaveštenja, ukoliko prekršite ili pokušate da prekršite uslove korišćenja ovog veb-sajta.  

 • Svesno uvođenje virusa, torjanaca, malicioznih programa, logičkih bombi ili drugog malicioznog ili tehnološki štetnog materijala;
 • Pokušaj neovlašćenog pristupanja našem veb-sajtu, serveru na kome je veb-sajt pohranjen ili bilo kojem serveru, računaru ili bazi podataka koja je u
  povezana sa našim veb-sajtom;
 • Mešanje, presretanje ili vršenje ekrproprijacije bilo kojeg sistema, podataka ili informacija;
 • Postavljanje, slanje elektronske pošte, povezivanje linkom ili neka druga vrsta prenosa podataka ili upotreba veb-sajta u nameri da se predstavi bilo kakvav nezakonit, štetan, klevetnički, zlostavljački ili i inače neprihvatljiv materijal bilo koje vrste, ili bilo kakav materijal koji Castrol, po svojoj odluci, ne želi da se postavi ili prenese putem svog veb-sajta;
 • Postavljanje, slanje elektronske pošte ili bilo kakav drugi prenos slika, softvera, teksta ili drugog materijala koji je zaštićen zakonima koji štite intelektualna prava, uključujući, između ostalog, zakone koji štite autorska prava ili zaštitni znak i pravo na privatnost ukoliko niste vi to lice koje poseduje #Nema nikog#ili kontroliše takva prava ili ukoliko vam to nije odobreno;
 • Činjenje radnje i/ili ohrabrivanje činjenja radnje kojom se krši bilo koji važeći zakon ili propis;
 • Činjenje radnje koja može da ošteti ili oslabi bilo kakvo planirano funkcionisanje ovog veb-sajta;
 • Lažno se predstavljati kao fizičko ili pravno lice, davati lažne podatke o svom identitetu ili načinu na koji ste povezani sa kompanijom na bilo koji način;
 • Bavljenje marketinškim aktivnostima ili promovisanje robe ili usluga;
 • Pružanje pomoći ili davanje dozvole bilo kom licu da učini gore navedene radnje.
   

Na veb-sajtu se može naći prostor za međusobnu komunikaciju korisnika, što može, između ostalog da se odnosi na: blog, oglasnu tablu, kalendare, prostor za ćaskanje, ili lične internet stranice.

 

Castrol ima pravo ali ne i obavezu da prati ili pregleda bilo koji deo svog veb-sajta uključujući i prostor za komunikaciju korisnika. Castrol, po sopstvenoj odluci, i bez prethodnog obaveštenja, može u bilo kom trenutku pregledati, ukloniti ili blokirati na drugi način bilo koj postavljeni materijal. Osim obaveza prikazanih u odeljku »Odgovornost koju imamo prema vama« Castrol nema nikakvu odgovornost u pogledu sadržaja prikazanog u komunikaciji u prostoru za korisnike.

 

Postavljanjem bilo kakvog sadržaja na veb-sajt vi time dajete Castrol-u neograničeno pravo i dozvolu da ga koristi u celosti ili u nekom njegovom delu, kao i vaše ime, sliku,sličnost, glas,performance i bilo koju drugu informaciju koju ste pružili Caastrol-u, bil gde u svetu, u bilo kom trenutku, na bilo koji način, putem bilo kog medijuma ili na bilo kom mestu (bilo nepoznatom ili kasnije smišljenom) i u bilo kakve zakonite svrhe, uključujući, između ostalog, za potrebe reklamiranja, promocije, ili trgovine promocijom i objavljivanjem sadržaja o Castrol-u i njegovim proizvodima i uslugama.

Informacije, materijali i sadržaj koji je prikazan na straniciama ovog veb-sajta može se menjati u bilo kom trenutku bez bilo kakvog posebnog obaveštenja. Izmene se mogu ticati i uslova korišćenja ovog veb-sajta i mogu biti uvedene u bilo kom trenutku. Ako ste saglasni sa tim da treba redovno da proveravate uslove korišćenja našeg veb-sajta svako dalje posećivanje ili upotreba veb-sajta značiće da ste saglasni i sa svim izmenama. Neke odredbe sadržane u ovim uslovima mogu biti zamenjene odredbama ili obaveštenjima koju su objavljeni na nekom drugom mestu na ovom veb-sajtu.  

Vaše korišćenje ovog veb-sajta i skidanje informacija sa njega i primena uslova korišćenja odvijaju se u skladu sa zakonima Engleske i Velsa. Sudovi engleske i Velsa biće nadležni za rešavanje bilo kakvog spora koji nastane kao rezultat vašeg korišćenja ovog veb-sajta.

 

U slučaju da nadležni organ utvrdi da je bilo koji deo uslova ili bilo koji uslov nevažeći, nezakonit ili neprimenjiv u bilo kojoj meri, takav uslov će u toj meri biti odstranjen od preostalih uslova koji će i dalje važiti i biti primenjivi u najvećoj mogućoj meri koju dozvoljavaju važeći zakoni.

Copyright © Castrol Limited 2019