1. DOMA
  2. O PODJETJU CASTROL
  3. HSSE POLITIKA
  4. SEČI

REACH

REACH

CILJI UREDBE REACH SO SKLADNI Z NAŠIMI ZDRAVSTVENIMI, VARNOSTNIMI IN OKOLJSKIMI PRAVILNIKI

REACH je uredba Evropske unije, ki zadeva registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. Veljati je začela 1. junija 2007 in je številne evropske direktive in uredbe nadomestila z enotnim sistemom. REACH ima več ciljev:

  • izboljšati varovanje zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije,
  • naložiti osebam, ki dajejo kemikalije na trg, odgovornost za razumevanje in obvladovanje tveganj, povezanih z njihovo uporabo,
  • povečati inovativnost in konkurenčnost kemijske panoge v Evropski uniji,
  • spodbujati alternativne metode za ocenjevanje nevarnosti snovi,
  • zagotoviti prost pretok snovi na notranjem trgu Evropske unije.

 

Na koga vpliva?

Uredba REACH vpliva na vse v dobavni verigi kemikalij, vključno s proizvajalci, uvozniki, formulatorji in nadaljnjimi uporabniki. Predpisi določajo, da morajo evropski proizvajalci in uvozniki kemičnih snovi, pripravkov ali snovi, ki jih vsebujejo artikli, namenjeni sprostitvi na trg, registrirati te snovi, če količina, dana na trg, presega 1 tono na leto na pravno osebo.

Uvozniki s sedežem v EU so v celoti odgovorni za skladnost s predpisi uredbe REACH, čeprav snovi, uvožene v EU v količinah, ki so manjše od 1 tone na leto na pravno osebo, ni treba predhodno registrirati oz. registrirati in je uredba REACH ne zajema.

 

Zakaj uredba REACH?

Uredba je nadomestila okrog 40 obstoječih zakonodajnih aktov in je bila zasnovana tako, da se ne prekriva z drugo zakonodajo o kemikalijah oz. da ni v nasprotju z njo. Obstoječa zakonodaja, ki ureja druge vrste kemikalij (npr. kozmetiko, farmacevtske proizvode in biocide), ali povezana zakonodaja (npr. o zdravju in varnosti delavcev, ki ravnajo s kemikalijami, varnosti proizvodov in gradbenih proizvodih) velja še naprej.