TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY CASTROL

STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY CASTROL

Część A – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WE WSZYSTKICH SYTUACJACH

 

1. Interpretacja

Niniejsze warunki sprzedaży zostały napisane nieformalną polszczyzną. W warunkach tych używane są słowa my, nas, nasze itp. które odnoszą się do Sprzedającego (BP Europa SE, Oddział w Polsce, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 1, NIP 9720865431, REGON 121117429, KRS 345546) będącą spółką sprzedającą środki smarne, która jest spółką powiązaną w stosunku do Castrol Limited, a także do jej jednostek powiązanych oraz wyrazy ty, twój etc., które odnoszą się do Kupującego (osoby, firmy lub spółki kupującej środki smarne). W niniejszych warunkach sprzedaży, jednostka powiązana oznacza dowolną spółkę, która jest kontrolowana przez lub pod ogólną kontrolą BP plc.

 

2. Jakie warunki mają zastosowanie?

Warunki zawieranej między nami umowy na dostawę środków smarnych (za które uważa się wszystkie oleje, smary, płyny lub produkty pochodne, które zaoferowaliśmy do sprzedaży, i dodatkowe usługi, które zamawiasz są określone niniejszymi warunkami sprzedaży, o ile nie uzgodniliśmy inaczej na piśmie.

 

Jeśli zawarliśmy pisemną umowę, której przedmiotem jest sprzedaż środków smarnych  niniejsze warunki sprzedaży będą uzupełnieniem warunków takiej umowy, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między nimi rozstrzygające będą postanowienia umowy pisemnej. W przeciwnym razie, żadne inne warunki przedstawione nam przez Ciebie (na przykład w zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia, specyfikacji lub w inny sposób) lub przedstawione przez nas na odwrocie faktury nie będą stanowiły części umowy zawartej pomiędzy nami. Będziemy uważali każde zamówienie złożone przez Ciebie za złożoną przez Ciebie ofertę zakupu środków smarnych i/lub dodatkowych usług zgodnie z tymi warunkami sprzedaży.

 

W przypadku, gdy zawierasz umowę jako agent w imieniu innej osoby lub jeśli Twój agent zawiera umowę w twoim imieniu, to zarówno Ty jak i Twój mocodawca  będziecie solidarnie odpowiedzialni z tytułu umowy. Jeśli w umowie jest wymieniony więcej niż jeden podmiot jako Kupujący, to ich odpowiedzialność jest solidarna.

 

3. Proces zamówienia

Odpowiadasz za powiadomienie nas o rodzajach i ilościach środków smarnych, które chciałbyś zamówić, a także o miejscu ich dostarczenia. Wszystkie zamówienia podlegają wymogom i dodatkowym opłatom, które mogą mieć zastosowanie, jeżeli warunki określone w Castrol Supply and Delivery Standards nie zostaną spełnione na przykład wymagania dotyczące maksymalnych lub minimalnych dostarczanych ilości, niezbędnego czasu realizacji zamówienia. Ponadto dostawy wszystkich środków smarnych będą uzależnione od dostępności w danej lokalizacji.

 

4. Dostawa

Odpowiadasz za rozładowanie środki smarnych dostarczanych w opakowaniach lub pojemnikach. Dostawa jest wykonana gdy środki smarne, zostaną udostępnione Tobie do rozładunku z naszego pojazdu dostawczego w uzgodnionym miejscu.

 

Jeśli dostarczanie środków smarnych odbywa się za pomocą węża:

a) dostawa może być realizowana tylko do punktu dostawy masowej/zbiornika/obiektu, który został uprzednio sprawdzony i zatwierdzony przez nas lub wyznaczoną przez nas osobę trzecią;

b) dostawa musi odbywać się zgodnie z naszymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska; oraz

c) dostawę uznaje się za zrealizowaną, i uznaje się że dostawa została przez ciebie zaakceptowana w chwili opuszczenia przez środki smarne węża za pomocą którego produkt jest przepompowywany.

 

Nie dokonamy na Twoją rzecz żadnej dostawy, jeśli taka dostawa nie zostanie uznana przez nas za bezpieczną.

 

Aby umożliwić nam dostarczanie Ci środków smarnych  zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

a) powinieneś w stosownych przypadkach, wypełnić nasza listę kontrolną i poinformować, w chwili przyjazdu, kierowcę pojazdu dostawczego o wszelkich przepisach dotyczących bezpieczeństwa w miejscu dostawy a także wypełniać zobowiązania z nich wynikające  podczas rozładunku; oraz

b) powinieneś zagwarantować, że każdy punkt dostawy/zbiornik/obiekt jest prawidłowo oznakowany; oraz

c) powinieneś zagwarantować, aby miejsce dostawy spełniało aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące składowania i przechowywania oraz że istnieje swobodny i bezpieczny dostęp do wszystkich punktów dostaw; oraz

d) ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich środków i urządzeń służących przyjęciu i rozładowaniu środków smarnych i przechowywaniu ich po dostawie.

 

W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków, możemy, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego uprawnienia lub środka zaradczego, które są nam dostępne, wstrzymać dostawy środków smarnych, które jeszcze nie zostały dostarczone.

 

Żądanie dotyczące:

a) specjalnych warunków dostawy; lub

b) niestandardowej dokumentacji dostawy,

muszą być przekazywane w momencie składania zamówienia.  Powiadomimy Cię, czy będziemy w stanie zrealizować Twoje żądanie oraz o wszelkich dodatkowych opłatach lub warunkach, które będą obowiązywać, jak również o wpływie takiego wniosku na czas realizacji dostawy.

Poinformujemy Cię o terminie dostawy do miejsca dostawy (lub w przypadku klientów polskich takie informacje są dostępne na koncie MyRaben) tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe. Termin dostawy nie będzie obejmował ustawowych dni wolnych od pracy lub zwyczajowych dni wolnych od pracy w trakcie tygodnia. Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej pomiędzy nami, nie ponosimy odpowiedzialności, w przypadku gdy  spóźnimy się z dostawą.

 

Standardowy czas realizacji zamówienia jest określony w Standardach Dostaw i Obsługi Zamówień przekazywanych wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Wnioski o krótszy termin dostawy należy złożyć w momencie składania zamówienia. Jeśli będziemy w stanie, według własnego uznania, zrealizować Twój wniosek, uprawnieni jesteśmy do pobrania opłaty za “przyspieszony termin realizacji dostawy” określonej w Standardach Dostaw i Obsługi Zamówień.

 

5. Cena i płatność

Zobowiązujesz się zapłacić cenę zgodną z cennikiem ustalonym pomiędzy nami lub który został Ci przez nas przekazany ostatnio.  Zgadzasz się zapłacić nam dodatkowe opłaty, które naliczymy jeśli dostawa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po Twojej stronie lub Twojego przedstawiciela lub jeśli odmówisz przyjęcia zamówionych środków smarnych jakie zostały przez Ciebie zamówione.

 

Wszystkie kwoty podane przez nas w umowie lub uzgodnione z Tobą nie zawierają obowiązujących podatków ani ceł. Wszelkie należne podatki lub cła będą płacone przez Ciebie.

 

Na podstawie zawartej odrębnej umowy możemy wystawiać i przesyłać faktury elektroniczne wystawione za Twoje dostawy. Na podstawie takiej umowy będziesz miał obowiązek posiadać odpowiedni sprzęt/oprogramowanie aby je odbierać.

 

Na fakturze podawane są ilości dostarczonych środków smarnych i wszystkie dodatkowe opłaty poniesione w związku z daną dostawą. Możemy przesłać Ci korektę faktury, jeśli po sprawdzeniu oryginalnej faktury lub po otrzymaniu dodatkowych informacji uznamy, że oryginalna faktura nie jest poprawna.

 

Jesteś zobowiązany do zapłaty nam ustalonej kwoty

a)    w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury,

b)    poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany na fakturze podając numer faktury oraz swoją nazwę.

 

Wszystkie płatności powinny być dokonane w całości bez jakiegokolwiek potrącenia lub odliczenia.

 

Wszelkie zapytania dotyczące faktur należy przekazać nam w ciągu trzech (3) dni od otrzymania odpowiedniej faktury.

 

6. Co się stanie, jeśli nie dokonasz  zapłaty należnej nam kwoty?

Jeśli zgodzimy się na przyznanie ci limitu kredytowego, poinformujemy Cię o wysokości takiego limitu. Zachowujemy jednocześnie prawo do obniżenia lub odwołania przyznanego limitu w jakimkolwiek czasie za uprzednim zawiadomieniem na piśmie.

 

Jeśli nie zapłacisz należnej nam kwoty w terminie, będziemy mieli prawo (bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych, które nam przysługują):

a) naliczyć odsetki od tych kwot, które są nam należne, w wysokości ustawowej stopy procentowej obowiązującej w Polsce. Odsetki będą naliczane codziennie do chwili otrzymania przez nas na nasze konto należnych nam kwot.

b) zażądać, abyś zapłacił nam gotówką z wyprzedzeniem za przyszłe dostawy (lub zapewnił nam satysfakcjonujące zabezpieczenie) i niezwłocznie zapłacił nam wszystkie pozostałe należności; lub

c) odwołać lub zmniejszyć kwotę limitu kredytowego i/lub wstrzymać wszystkie przyszłe dostawy.

 

7. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Zgadzasz się zwrócić uwagę wszelkim osobom zajmującym się lub używającym środków smarnych lub mającym dostęp do środków smarnych będących w Twoim posiadaniu lub osobom, którym sprzedajesz środki smarne lub ich elementy, na wszelkie ostrzeżenia, informacje lub sugestie, które są zawarte lub określone w Product Information Sheet, Safety Data Sheet lub w innych dokumentach dotyczących środków smarnych lub na etykiecie lub opakowaniu środków smarnych. Zgadzasz się przestrzegać i zapewnić przestrzegania przez te osoby wszelkich takich ostrzeżeń, informacji lub sugestii. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich  obowiązków związanych z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną środowiska zawartych w przepisach prawa obowiązujących w każdym kraju, w którym środki smarne są sprzedawane lub używane.

 

8. Ryzyko i tytuł do dostarczanych środków smarnych

Ryzyko i tytuł do środków smarnych przechodzą na Ciebie w momencie dostawy.

 

9. Jakość, ilość i roszczenia

Zapewniamy, że wszystkie środki smarne, które Ci dostarczamy  w momencie dostarczenia do Ciebie są zgodne ze specyfikacją opublikowaną przez nas w odniesieniu do tych środków smarnych na dzień ich dostawy. Wszelkie inne gwarancje lub warunki, w tym te, które wynikają z przepisów prawa, odnoszące się do jakości, przydatności w stosunku do celów i opisów są, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączone.

 

Nasze pomiary ilości dostarczonych środków smarnych są ostateczne. Jeśli uznasz, że wystąpił niedobór, to powinieneś to zaznaczyć w oryginalnym dokumencie odbioru dostawy. Musisz poinformować nas o domniemanym braku w ciągu trzech (3) dni od dostawy.

 

Dopóki (a) niezwłocznie po wykryciu wady nie poinformujesz nas o jej wystąpieniu; oraz (b) nie pobierzesz i nie przekażesz nam reprezentatywnych próbek środka smarnego, który uważasz za wadliwy (zarówno ze środków smarnych nieużywanych jak i używanych) Twoje roszczenie nie zostanie rozpatrzone. Jeśli występujesz z roszczeniem wobec nas, to zobowiązujesz się do tego, że umożliwisz nam pobieranie dalszych próbek i prowadzenie dalszych badań, które uznamy za stosowne, a także umożliwisz swobodny dostęp do ewidencji pracy maszyn lub sprzętu w których był używany taki środek smarny.

 

10. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego

 

Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na ten punkt i przeczytać go bardzo uważnie.

 

Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności niezależnie od tego czy nasza odpowiedzialność wynika z umowy, deliktu (w tym, w wyniku zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego), wprowadzenia w błąd, czy z jakichkolwiek innych przyczyn za:

● wszelkie straty, szkody lub uszkodzenia ciała spowodowane wszelkim zagrożeniem nieodłącznie związanym z naturą środków smarnych;

● utratę zysku lub przewidywanego zysku, stratę gospodarczą lub zmniejszenie wartości firmy, koszty pracowników i współpracowników, koszty maszyn lub sprzętu zastępczego, straty związane z utratą wykorzystania operacyjnego maszyn lub urządzeń, uszkodzenia maszyn lub urządzeń niezależnie od tego czy szkoda ta ma charakter pośredni czy bezpośredni;

● utracone korzyści.

 

Nasza całkowita odpowiedzialność  wobec Ciebie (w tym odpowiedzialność za działania lub zaniedbania naszych pracowników, agentów i podwykonawców) wynikająca z umowy, czynu niedozwolonego, wprowadzenia w błąd, restytucji lub powstała w inny sposób w związku z zamówieniem jest ograniczona do ceny zapłaconej za dane środki smarne lub dodatkowe usługi w ramach danej umowy sprzedaży.

 

Zgadzasz się zwolnić nas z wszelkich strat, zobowiązań lub roszczeń, kosztów, wydatków wynikających z lub powstałych w związku z jakimkolwiek wyciekiem, wypadkiem lub nagłą awarią, które wystąpiły w czasie dostawy i rozładunku środków smarnych lub w związku z nieprzestrzeganiem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych lub związanych z zaniedbaniem z naszej strony lub uszkodzeniem lub wadą naszego sprzętu.

 

Żadne postanowienie niniejszych warunków sprzedaży nie narusza ustawowych praw konsumenta, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zmniejsza naszej odpowiedzialności wobec ciebie za (i) śmierć lub uszkodzenie ciała; lub (iii) oszustwo lub wszelkie inne sprawy, jeśli i w takim zakresie w jakim taka odpowiedzialność nie może być wykluczona, ograniczona lub zmniejszona.

 

11. Rozwiązanie umowy

Możemy rozwiązać umowę z tobą bez ponoszenia odpowiedzialności w dowolnym momencie z zachowaniem czternastodniowego (14) okresy wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie.

 

Możemy rozwiązać umowę z tobą ze skutkiem natychmiastowym lub zawiesić dokonywanie dostaw bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli (a) nie dokonasz płatności w obowiązującym terminie; (c) naruszysz którykolwiek ze swoich obowiązków wynikających z punktu 7; lub (d) nie wyrazisz zgody na postanowienia punktu 6.

 

Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, to postanowienia punktów 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 i 13 nadal będą obowiązywać.

 

12. Nieoczekiwane wydarzenia

Jeśli naruszymy jakikolwiek warunek umowy wskutek okoliczności będących w sposób uzasadniony poza naszą kontrolą, to nie będziemy odpowiadać za takie naruszenie. W tym przypadku będziesz miał prawo do swobodnego zakupu środków smarnych z alternatywnych źródeł do czasu, gdy my będziemy w stanie kontynuować swoje dostawy.

 

Jeśli wystąpi (a) ograniczenie lub zakłócenie dostępności surowców na środki smarne, którego nie można było w sposób uzasadniony uniknąć; lub jeśli (b) koszt prowadzonej przez nas działalności znacząco wzrośnie i nie będziemy w stanie zrównoważyć takiego wzrostu wzrostem kwoty płaconej przez ciebie, to wówczas możemy rozwiązać umowę z Tobą powiadamiając Cię o tym lub możemy wstrzymać lub ograniczyć realizowane do Ciebie dostawy. W takich okolicznościach nie jest wymagane, abyśmy zapewnili ci uzupełnienie tych niedoborów z innych alternatywnych źródeł zaopatrzenia.

 

13. Postanowienia ogólne

Wszelka korespondencja dotycząca umowy powinna być prowadzona za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub wysyłana pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres podany w umowie lub na adres przekazany ci przez nas w inny sposób.  Korespondencję uznaje się za dostarczoną po jej otrzymaniu. Jesteś zobowiązany niezwłocznie powiadomić nas o każdej zmianie danych kontaktowych.

 

Brak korzystania przez nas jakiegokolwiek prawa wynikającego z umowy nie będzie uważany za zrzeczenie się w jakiejkolwiek formie takiego prawa. Zrzeczenie się będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie przekazane na piśmie i nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do egzekwowania jakiegokolwiek innego naruszenia lub szkody oprócz tego, które jest wskazane w zrzeczeniu. Prawa i środki prawne przewidziane w umowie są stosowane łącznie i nie wykluczają żadnych innych praw lub środków prawnych przewidzianych przez prawo. Umowa ma charakter osobisty i nie możesz jej przenieść w całości lub w części. My możemy przenieść prawa i obowiązki z niej wynikające na każdą ze swoich spółek powiązanych.

 

Postanawiamy, że będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa związanych z niniejszą umową.

 

Z zastrzeżeniem pkt 2, umowa obejmuje całość porozumienia zawartego między nami, zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do sprzedaży przez nas środków smarnych i/lub świadczenia usług dodatkowych na Twoją rzecz. Zgadzasz się i potwierdzasz, że zawierając niniejszą umowę nie opierałeś się na żadnym oświadczeniu (w tym zobowiązaniu, obietnicy, zapewnieniu, twierdzeniu, oświadczeniu, gwarancji lub porozumieniu) przedstawionym przez nas przed zawarciem umowy.

 

Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek właściwy sąd lub organ władzy należy przestrzegać Umowy z zakresie w jakim jest ona ważna.

 

Język polski jest jedynym językiem przewidzianym do zawarcia umowy. W przypadku gdy umowa zostanie przetłumaczona na inny język, wersja polska jest wersją rozstrzygającą i obowiązującą.

 

Umowa podlega polskiemu prawu wraz ze wszelkimi zobowiązaniami pozaumownymi wynikającymi z lub w związku z tą umową. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową będą rozstrzygnięciu przez właściwy sądy w Krakowie, o ile nie zostało przez nas ustalone inaczej.

 

CZĘŚĆ B - DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE ODSPRZEDAŻY

W przypadku odsprzedaży przez Ciebie któregokolwiek z dostarczanych Ci środków smarnych, do części A będzie Cię  dodatkowo obowiązywała część B.

 

14. Przestrzeganie sankcji handlowych

Zgadzasz się, że nie będziesz sprzedawał żadnych środków smarnych:

● Stronie Wykluczonej; lub

● podmiotowi, o którym wiesz lub który jest podejrzewany o to, że będzie je sprzedawał bezpośrednio lub pośrednio Stronie Wykluczonej.

 

Dla celów niniejszego punktu, "Strona Wykluczona" oznacza każdą osobę, podmiot lub kraj (a), z którymi handel jest zakazany na podstawie wykazów sankcji wydanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone Ameryki lub w ramach innego obowiązującego prawa, lub (b), do których nie mogą być dostarczane towary pochodzące z USA.

 

15. Przeciwdziałanie korupcji, praniu brudnych pieniędzy i przestrzeganie zasad etyki

Jesteś zobowiązany do tego, że w związku z niniejszą umową oraz wszelkimi transakcjami dokonywanymi na jej podstawie, będziesz przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przepisów antykorupcyjnych, zasad i przepisów, rozporządzeń i/lub oficjalnych rozporządzeń rządowych Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, oraz każdego kraju, do którego lub z którego towary będą transportowane lub w którym lub z którego będą rozprowadzane w związku z niniejszą umową.

 

Kupujący gwarantuje i zobowiązuje się do tego, że w związku z niniejszą umową oraz wszelkimi transakcjami prowadzonymi na jej podstawie, ani Kupujący, ani którykolwiek z jego właścicieli, dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, ani żadna inna osoba działająca w jego imieniu, nie dokona, nie zaoferuje, nie obieca że dokona, ani nie upoważni do dokonania, płatności lub innego przeniesienia czegokolwiek wartościowego, bezpośrednio lub pośrednio na:

i) dowolnego urzędnika państwowego;

ii) dowolnego dyrektora, funkcjonariusza lub pracownika Sprzedającego lub na którąkolwiek z jego spółek stowarzyszonych;

iii) dowolną partię polityczna, przedstawiciela partii politycznej lub kandydata na urząd publiczny;

iv) agenta lub pośrednika w płatności dowolnego z powyższych; lub

v) jakąkolwiek inną osobę lub podmiot

w celu uzyskania oficjalnego działania lub decyzji lub wpłynięcia na oficjalne działania lub decyzje lub uzyskania innej nienależnej korzyści w celu uzyskania lub utrzymania działalności gospodarczej, jeżeli taka płatność lub przelew naruszałyby lub był niezgodny z zasadami obowiązującego ustawodawstwa antykorupcyjnego, w tym między innymi zasadami ustawodawstwa antykorupcyjnego Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych lub kraju, do którego z lub z którego towary będą transportowane lub w którym lub z którego będą one rozprowadzane w związku z niniejszą umową.

 

Do celów niniejszego punktu, określenie "urzędnik państwowy" obejmuje każdego ministra, wiceministra, kierownika, urzędnika, dyrektora, funkcjonariusza lub pracownika jakiegokolwiek rządu lub ministerstwa, agencji lub przedstawicielstwa rządu, i/lub każdą spółkę i przedsiębiorstwo sektora publicznego, w którym rząd posiada większość głosów lub w inny sposób kontroluje takie przedsiębiorstwo i/lub jakąkolwiek oficjalną organizację międzynarodową. Termin ten obejmuje również pracowników policji i wojska i każdą osobę działającą w imieniu takiego rządu lub departamentu, biura, przedstawicielstwa rządowego, spółki lub oficjalnej organizacji międzynarodowej.

 

Jesteś zobowiązany do tego, że w związku z niniejszą umową oraz wszelkimi transakcjami dokonywanymi na podstawie niniejszej umowy, posiadasz i będziesz prowadził właściwe i dokładne księgi, ewidencje i rachunki, które w sposób właściwy szczegółowo, dokładnie i rzetelnie odzwierciedlają wszelkie płatności, poniesione wydatki oraz zbyte aktywa; oraz posiadasz i będziesz utrzymywał wewnętrzny system kontroli księgowej, który jest wystarczający do zapewnienia właściwej autoryzacji, rejestracji i raportowania wszystkich transakcji i zagwarantuje w sposób wystarczający, że naruszenie przepisów antykorupcyjnych Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych lub dowolnego kraju, do którego z lub z którego towary będą transportowane lub w którym lub z którego będą one rozprowadzane w związku z niniejszą umową, będzie zakazane, wykrywane i powstrzymywane.

 

Ponadto zobowiązujesz się do tego, że umożliwisz nam i/lub naszemu(ym) należycie upoważnionemu(ym) przedstawicielowi (om) i/lub wyznaczonemu(ym) rewidentowi (om) w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy oraz we właściwym czasie po jej rozwiązaniu prowadzenie kontroli i/lub audytu wszystkich takich ksiąg, rejestrów, rachunków i wewnętrznego systemu kontroli rachunkowości, które mogą być istotne dla kontroli przestrzegania przez ciebie tego punktu, oraz zobowiązujesz się do tego, że będziesz w pełni współpracował podczas takiej kontroli i/lub audytu (w tym, między innymi umożliwisz dostęp do pomieszczeń i odpowiesz na wszelkie uzasadnione pytania, które mogą się pojawić).

 

Ponadto, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświadczasz i gwarantujesz, że nie posiadasz wiedzy i nie masz jakichkolwiek powodów, by podejrzewać, że dochody, fundusze lub mienie, które są lub będą przedmiotem dowolnej transakcji w ramach niniejszej umowy (1), są lub będą pochodzić z, lub są lub będą dotyczyć jakiegokolwiek nielegalnego działania; lub (2) są przeznaczone do łamania, promowania, lub pomagania w naruszeniu obowiązującego prawa, w tym, między innymi do łamania wszelkich przepisów podatkowych, celnych lub skarbowych.

 

Potwierdzasz, że ​​dokładnie zapoznałeś się z Kodeksem Postępowania BP (którego kopia dostępna jest pod adresem: www.bp.com) i w związku z niniejszą umową oraz wszelkimi transakcjami dokonywanymi na jej podstawie, będziesz działał w zgodzie z obowiązującymi zasadami Kodeksu Postępowania BP we wszystkich istotnych aspektach. Ponadto, zobowiązujesz się do tego, że twoi pracownicy zostaną zapoznani z Kodeksem Postępowania BP.

 

16. Rozwiązanie umowy

W uzupełnieniu wszelkich innych praw, które posiadamy, możemy natychmiast rozwiązać niniejszą umowę z Tobą ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli:

a)    Ty w sposób istotny lub ciągły naruszasz któregokolwiek z postanowień tej Części B, i w przypadku takiego naruszenia, które może być usunięte, nie usuniesz go w sposób satysfakcjonujący w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia takiego naruszenia lub

b)    dalsze wykonanie umowy mogłoby spowodować naruszenie przez nas lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego prawa.

 

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw i środków prawnych jakie posiadamy, w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym punktem 17, musisz natychmiast zapłacić nam wszelkie kwoty, które są  nam należne za dostarczone środki smarne i wykonane usługi. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana zgodnie z tym punktem, Część B pozostaje  w mocy.

 

17. Przepakowanie towarów

Zobowiązujesz się do tego, że nie będziesz przepakowywał, mieszał, zmieniał w jakikolwiek sposób opakowań i składu któregokolwiek ze środków smarnych i będziesz sprzedawał tylko środki smarne w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i/lub kontenerach i nie będziesz zmieniał, zasłaniał, usuwał, ukrywał, niszczył lub w inny sposób uszkadzał struktury takiego opakowania i/lub kontenera. Zobowiązujesz się do tego, że umożliwisz nam i/lub naszemu(ym) upoważnionemu(ym) przedstawicielowi(om) w dowolnym momencie przeprowadzenie kontroli wszystkich ksiąg, rejestrów, sprawozdań finansowych oraz wewnętrznego systemu kontroli w zakresie rachunkowości, które mogą być istotne dla przestrzegania przez Ciebie niniejszego punktu.

 

18. Postanowienia ogólne

O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pomiędzy stronami, nic w tej umowie nie przewiduje i nie może być interpretowane w ten sposób, że:

a)    stajesz się dystrybutorem lub agentem naszym lub którejkolwiek z naszych spółek stowarzyszonych,

b)    tworzona jest jakakolwiek spółka osobowa lub joint venture pomiędzy stronami,

c)    upoważnia ciebie do wykonywania lub zawierania jakichkolwiek zobowiązań na rzecz lub w naszym imieniu lub którejkolwiek z naszych spółek stowarzyszonych, lub

d)    przekazuje ci jakiekolwiek prawo lub licencję w odniesieniu do jakiegokolwiek znaku   towarowego   lub   własności  intelektualnej  naszych  lub którejkolwiek z naszych spółek stowarzyszonych.