IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. O KOMPANIJI CASTROL
  3. HSSE POLITIKA
  4. DOBIJEM

REACH

Reach

CILJEVI ODREDBE REACH SU U SKLADU SA NAŠOM POLITIKOM O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ŽIVOTNOJ SREDINI

REACH je uredba Evropske unije koja se odnosi na registraciju, ocenjivanje, ovlašćivanje i ograničavanje vezano za hemikalije. Stupila je na snagu 1. juna 2007. godine i zamenila više evropskih direktiva i uredbi jednim objedinjenim sistemom. Odredba REACH ima nekoliko ciljeva:

  • Da se poboljša zaštita ljudskog zdravlja i životne sredine od rizika koji mogu predstavljati hemikalije
  • Da ljudi koji puštaju hemikalije na tržište postanu odgovorni za shvatanje rizika vezanih za njihovu upotrebu i upravljanje njima
  • Da se poveća inovativnost i konkurentnost hemijske industrije Evropske unije (EU)
  • Da se promovišu alternativne metode za ocenjivanje opasnosti od supstanci
  • Da se obezbedi slobodno kruženje supstanci na unutrašnjem tržištu Evropske unije

 

Na koga će ovo uticati?

REACH utiče na sve učesnike u lancu snabdevanja hemikalijama, odnosno proizvođače, uvoznike, kreatore formulacija i dalje korisnike. Odredbe kažu da EU proizvođači i uvoznici hemijskih supstanci, preparata ili supstanci koje su sadržane u artiklima namenjenim za puštanje na tržište moraju da registruju te supstance ako je na tržište pušteno više od 1 tone godišnje po pravnom licu.

Uvoznici iz EU su u potpunosti odgovorni za usklađenost sa uredbom REACH, mada bilo koja supstanca uvezena u EU u količini manjoj od 1 tone godišnje po zakonskom entitetu ne mora da se preregistruje ili registruje i ne podleže uredbi REACH.

 

Zašto je potrebna uredba REACH?

Ova uredba je zamenila oko 40 postojećih zakona i napravljena je tako da se ne preklapa sa drugim zakonima o hemikalijama, niti da bude u suprotnosti sa njima. Postojeći zakoni koji regulišu ostale vrste hemikalija (npr. kozmetiku, farmaceutske proizvode i biocide) ili zakoni povezani sa njima (npr. o zdravlju i bezbednosti radnika koji rukuju hemikalijama, bezbednosti proizvoda i građevinskim proizvodima) i dalje važe.