IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÁVNE UPOZORNENIE

PRÁVNE UPOZORNENIE

PRÁVNE UPOZORNENIE

Vitajte na stránkach www.castrol.sk. Tieto stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Castrol CEE Spółka z o.o. ul. Grzybowska 62 00-844 Warszawa.
Použitie týchto stránok sa riadi podmienkami uvedenými nižšie s tým, že akékoľvek ďalšie použitie týchto stránok znamená Váš bezpodmienečný súhlas s týmito podmienkami.


Iné webové stránky Castrol môžu obsahovať podmienky odlišné, prosíme, aby ste sa zoznámili s podmienkami všetkých webových stránok Castrol, ktoré navštívite.
Ak nie je uvedené inak, platí, že odkazy na „Castrol“ alebo „Castrol Group“ znamenajú odkazy na Castrol CEE Spółka z o.o., prípadne Castrol Limited a ich sesterské a dcérske spoločnosti.  

Castrol CEE Spółka z o.o. neposkytuje žiadne prehlásenia ani záruky akéhokoľvek charakteru ohľadne týchto stránok a ich obsahu. Na týchto stránkach Castrol CEE Spółka z o.o. poskytuje oznámenia všeobecnej povahy. Informácie uvedené na týchto stránkach majú len informatívny charakter, nie sú vyčerpávajúce a navzdory nášmu úsiliu nemusia byť aktuálne a presné. Castrol CEE Spółka z o.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepresnosti alebo opomenutia na týchto stránkach a za všetky rozhodnutia, ktoré učiníte na základe informácii obsiahnutých na týchto stránkach nesiete výlučnú zodpovednosť. Castrol CEE Spółka z o.o. ani žiadna z ich partnerských spoločností nepreberá zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, následné alebo iné straty či škody akéhokoľvek druhu vzniknuté na základe vstupu alebo použitia týchto stránok alebo informácií na nich uvedených.

 

Tieto stránky používate na vlastnú zodpovednosť. Castrol CEE Spółka z o.o. neposkytuje žiadne záruky za to, že sťahované materiály neobsahujú vírusy, červy, trójske kone alebo iné deštruktívne prejavy. Za zabezpečenie ochrany Vášho počítačového systému a dát rovnako ako za akékoľvek náklady na servis, opravy a úpravy v súvislosti s použitím týchto stránok nesiete výlučnú zodpovednosť.  

Castrol CEE Spółka z o.o. neposkytuje žiadne prehlásenia ani záruky akéhokoľvek charakteru ohľadne týchto stránok a ich obsahu. Na týchto stránkach Castrol CEE Spółka z o.o. poskytuje oznámenia všeobecnej povahy. Informácie uvedené na týchto stránkach majú len informatívny charakter, nie sú vyčerpávajúce a navzdory nášmu úsiliu nemusia byť aktuálne a presné. Castrol CEE Spółka z o.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepresnosti alebo opomenutia na týchto stránkach a za všetky rozhodnutia, ktoré učiníte na základe informácii obsiahnutých na týchto stránkach nesiete výlučnú zodpovednosť. Castrol CEE Spółka z o.o. ani žiadna z ich partnerských spoločností nepreberá zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, následné alebo iné straty či škody akéhokoľvek druhu vzniknuté na základe vstupu alebo použitia týchto stránok alebo informácií na nich uvedených.

 

Tieto stránky používate na vlastnú zodpovednosť. Castrol CEE Spółka z o.o. neposkytuje žiadne záruky za to, že sťahované materiály neobsahujú vírusy, červy, trójske kone alebo iné deštruktívne prejavy. Za zabezpečenie ochrany Vášho počítačového systému a dát rovnako ako za akékoľvek náklady na servis, opravy a úpravy v súvislosti s použitím týchto stránok nesiete výlučnú zodpovednosť.  

Castrol CEE Spółka z o.o. nenesie zodpovednosť za obsah iných webových stránok, vrátane webových stránok, z ktorých ste uskutočnili prístup na naše stránky alebo na ktoré môžete vstúpiť z našich stránok. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takými stránkami a odkazmi.


Odkazy na stránkach tretích osôb poskytujeme v dobrej viere, že obsahujú alebo môžu obsahovať materiály, ktoré majú význam vo vzťahu k našim stránkam, poskytnutie týchto odkazov však neznamená, že Castrol CEE Spółka z o.o. stránky tretích osôb a ich obsah preskúmal alebo schválil. V niektorých prípadoch môže dôjsť k tomu, že odkaz Vás zavedie na stránky tretích osôb, ktoré obsahujú stanoviská odporujúce stanoviskám na týchto stránkach, prípadne iným stanoviskám Castrol CEE Spółka z o.o., Castrol Limited či Castrol Group.  

Názov a logo Castrol sú registrovanými ochrannými známkami Castrol Limited. Všetky ostatné známky, názvy produktov a firiem, logá a iné predmety duševného vlastníctva používané na týchto stránkach patria Castrol Limited či iným oprávneným vlastníkom. Týmto nie sú poskytované žiadne oprávnenia ani licencie, výslovné ani implicitné, týkajúce sa predmetov duševného vlastníctva Castrol Limited, Castrol Group, Castrol CEE Spółka z o.o. ani iných osôb a ich použitie môže znamenať porušenie práv oprávnených držiteľov.  

Autorské práva k materiálom na týchto stránkach patria Castrol CEE Spółka z o.o., Castrol Limited alebo iným oprávneným osobám.


Zriaďovanie kópií týchto stránok je povolené len pre účely ich prehliadania, tlač týchto stránok je povolená len pre osobné, nekomerčné použitie a len v rozsahu pre také použitie, aké je nevyhnutné. Akékoľvek iné použitie je striktne zakázané. Nepovolené použitie môže byť považované tiež za nekalosúťažné jednanie.  

Obsah týchto stránok a podmienky ich použitia môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Týmto súhlasíte s tým, že sa pri každej návšteve týchto stránok zoznámite s podmienkami ich použitia a zaväzujete sa ich dodržiavať, a to vrátane prípadných zmien.  

Používanie týchto webových stránok, sťahovanie dát z nich a aplikácia týchto podmienok sa riadia právom Slovenskej republiky.


V prípade, že by niektoré z ustanovení týchto podmienok bolo akýmkoľvek súdom alebo príslušným štátnym orgánom uznané ako neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto podmienok a všetky ustanovenia, ktorých sa taká neplatnosť alebo neúčinnosť nebude týkať, zostanú úplne platné a účinné.


Copyright © Castrol CEE Spółka z o.o., Castrol Limited