Предложения
View all results

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. ПОЛИТИКА ЗА ЗБОС
  4. REACH

REACH

Reach

ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА REACH СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

REACH е регламент на Европейския съюз, засягащ регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Той влезе в сила на 1 юни 2007 г. и замени множество европейски директиви и регламенти с една система. REACH има няколко цели:

  • Да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват
  • Да вмени отговорност на хората, които предлагат химикали на пазара, за осъзнаването и управлението на рисковете, свързани с тяхната употреба
  • Да подобри иновациите и конкурентоспособността на химическата индустрия в Европейския съюз (ЕС).
  • Да насърчи алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата
  • Да гарантира свободното движение на вещества на вътрешния пазар в Европейския съюз

 

Кой ще бъде засегнат?

REACH засяга всеки във веригата на доставки на химикали, включително производителите, вносителите, разработчиците и потребителите по веригата. Разпоредбите гласят, че европейските производители и вносители на химически вещества, препарати или вещества, съдържащи се в артикули, предназначени за освобождаване, трябва да регистрират тези вещества, ако обемът, предложен на пазара, превишава 1 тон годишно от юридическо лице.

Базираните в ЕС вносители носят пълна отговорност за съответствието с разпоредбите на REACH, макар вещества, внесени в ЕС, с по-малки обеми от 1 тон годишно от юридическо лице, да не трябва да бъдат предварително регистрирани или регистрирани и да не се обхващат от REACH.

 

Защо REACH?

Регламентът замени около 40 съществуващи закона и беше предназначен да не се припокрива със и да не противоречи на други закони, свързани с химикалите. Съществуващото законодателство урежда други видове химикали (като козметика, фармацевтични продукти и биоциди) или свързаното законодателство (като това за здраве и безопасност на служителите, работещи с химикали, безопасност на продуктите и строителни изделия) продължава да се прилага.