IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. ПОЛИТИКА ЗА ЗБОС
  4. REACH

REACH

Reach

ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА REACH СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

REACH е регламент на Европейския съюз, засягащ регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Той влезе в сила на 1 юни 2007 г. и замени множество европейски директиви и регламенти с една система. REACH има няколко цели:

  • Да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват
  • Да вмени отговорност на хората, които предлагат химикали на пазара, за осъзнаването и управлението на рисковете, свързани с тяхната употреба
  • Да подобри иновациите и конкурентоспособността на химическата индустрия в Европейския съюз (ЕС).
  • Да насърчи алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата
  • Да гарантира свободното движение на вещества на вътрешния пазар в Европейския съюз

 

Кой ще бъде засегнат?

REACH засяга всеки във веригата на доставки на химикали, включително производителите, вносителите, разработчиците и потребителите по веригата. Разпоредбите гласят, че европейските производители и вносители на химически вещества, препарати или вещества, съдържащи се в артикули, предназначени за освобождаване, трябва да регистрират тези вещества, ако обемът, предложен на пазара, превишава 1 тон годишно от юридическо лице.

Базираните в ЕС вносители носят пълна отговорност за съответствието с разпоредбите на REACH, макар вещества, внесени в ЕС, с по-малки обеми от 1 тон годишно от юридическо лице, да не трябва да бъдат предварително регистрирани или регистрирани и да не се обхващат от REACH.

 

Защо REACH?

Регламентът замени около 40 съществуващи закона и беше предназначен да не се припокрива със и да не противоречи на други закони, свързани с химикалите. Съществуващото законодателство урежда други видове химикали (като козметика, фармацевтични продукти и биоциди) или свързаното законодателство (като това за здраве и безопасност на служителите, работещи с химикали, безопасност на продуктите и строителни изделия) продължава да се прилага.