IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. ПОЛИТИКА ЗА ЗБОС
  4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Тест за технически резултати

УПРАВЛЯВАМЕ ПРОДУКТИТЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ИМ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ, ЗА ДА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА

Управлението на продуктите засяга начина, по който съобщаваме информацията за потенциално въздействие на продуктите върху здравето, безопасността и околната среда.


Ключовите елементи в нашата програма за управление на продуктите включват:

  • Оценка при представяне на нови продукти.

Преди да пуснем на пазара продукти, ние се уверяваме, че те спазват или превишават всички приложими закони за безопасност и отговарят на нашите вътрешни стандарти. Оценките на продуктите определят потенциални опасности, свързани със здравето, безопасността или околната среда и потвърждават съответствието със законодателството, свързано с безопасността на продуктите и контрола върху химикалите на предвидения пазар. Оценката отчита потенциала за въздействие върху здравето или околната среда през целия жизнен цикъл на продукта – от разработването му през производството, дистрибуцията, използването за лични или промишлени цели, до евентуално възстановяване или унищожаване. През 2012 г. оценихме повече от 1 300 суровини, използвани в нашите смазочни продукти по целия свят.

  • Управление на чувствителни химикали – имаме строга политика за управление на чувствителни химикали, за да предотвратим незаконна или неправомерна употреба
  • Скрининг относно безопасността на потребителите – ние предоставяме съвети относно процедурите за безопасност при работа със смазочни продукти и масла за металообработване
  • Етикетиране на продуктите и информационни листове за безопасност – информация за опасностите и рисковете, свързани с продуктите, и съвети за безопасна работа с тях се съобщават посредством информационните листове за безопасност (ИЛБ) и етикетирането на опаковките. Нашите ИЛБ трябва да спазват законодателните изисквания на всички пазари, на които работим. Ние разполагаме с повече от 80 000 ИЛБ на около 40 езика.