KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. THÔNG BÁO PHÁP LÝ

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Trang web này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Castrol BP Petco tọa lạc tại Lầu 9, Tòa nhà Times Square 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

 

Dưới đây là những điều kiện trong khi sử dụng trang web: www.castrol.com/vn.

 

Trừ khi có quy định khác, những từ hay cụm từ “BP” và “BP Group” trên trang web này có nghĩa là BP p.l.c và các công ty con và các công ty liên kết của BP.

Thông tin trên trang web này không phải đều hoàn chỉnh. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng các thông tin trên trang web có thể không chính xác, chưa cập nhật hoặc không áp dụng đối với các trường hợp của một tình huống cụ thể,
Mọi thông tin chung trên trang web này được cung cấp với thiện chí và xuất phát từ các nguồn thông tin được tin cậy là chính xác. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin chưa chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh trên trang web (ngọai trừ các thông tin sai có tính gian lận) và bất kỳ quyết định nào của bạn dựa vào thông tin trên trang web này là trách nhiệm của riêng bạn.

 

BP p.l.c hoặc bất kỳ công ty con nào hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của BP p.l.c không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là kết quả của hoặc tổn thất hoặc thiệt hại dưới hình thức khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web. BP p.l.c hoặc bất kỳ công ty con nào hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của BP p.l.c không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin và không nên dựa vào thông tin được hiểu theo nghĩa này.

BP không bảo đảm rằng bất kỳ dữ liệu nào lấy từ trang web này không bị nhiễm virus hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào. Trách nhiệm của bạn phải bảo đảm rằng bạn sử dụng phần mềm kiểm tra virus thích hợp. Tùy thuộc vào luật pháp mà không thể bị loại trừ, BP không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là kết quả của hoặc tổn thất hoặc thiệt hại dưới hình thức khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web.

Chúng tôi hoặc bất kỳ công ty con nào của chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả trang web mà thông qua đó bạn bạn dùng để truy cập đến trang web của chúng tôi hoặc việc sử dụng trang web của chúng tôi làm đường dẫn đến một trang web nào khác đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các trang web hoặc các đường dẫn đó.

 

Khi chúng tôi cung cấp một đường dẫn liên kết một trang web của một bên thứ ba, chúng tôi làm điều đó vì với thiện chí, chúng tôi tin rằng trang web đó có hoặc có thể có các thông tin liên quan đến trang web của chúng tôi. Đường dẫn liên kết đó không có nghĩa là BP hoặc công ty con của BP đã xem lại hoặc phê duyệt trang web hoặc nội dung trang web của bên thứ ba liên quan - thực sự trong một số trường hợp cụ thể, đường dẫn liên kết có thể kết nối bạn với trang web của bên thứ ba có các quan điểm trái ngược với những quan điểm được nêu rõ trên trang web của chúng tôi hoặc các quan điểm khác được BP và các công ty con của BP ủng hộ. BP không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về sự chính xác hoặc sự thích hợp của bất kỳ thông tin nào có trên trang web khác đó và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về hành vi hoặc nội dung của những trang web khác đó.

Quyền tác giả của mọi nôi dung của trang web này và việc tải nội dụng từ trang web thuộc về BP p.l.c và các công ty con của BP p.l.c trừ trường hợp có quy định khác. Bảo lưu mọi quyền. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp về quyền tác giả hiện hành. Trong quá trình bạn xem nội dung trang web, chúng tôi cho phép bạn in trang web do hành vi ngẩu nhiên tất yếu hoặc bạn có thể in số lượng trang web cho mục đích sử dụng cá nhân vì đó là hợp lý với mục đích cá nhân. Mọi hình thức sử dụng khác đều bị nghiêm cấm. Ngoại trừ việc tạo trang chủ, bạn không được dàn dựng trang web này hoặc liên kết đến một trang web khác khi chưa được chúng tôi cho phép rõ ràng.
Các chữ “BP”, BP Shield và nhãn hiệu Helios là nhãn hiệu của BP p.l.c. Castrol Limited là chủ sở hữu của từ Castrol và biểu trưng (logo) Castrol. BP p.l.c là chủ sở hữu của biểu trưng (logo) Burmah Castrol.

Việc bạn sử dụng và tải dữ liệu từ trang web, và thực thi các điều khoản và điều kiện sẽ được điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam sẽ giải quyết về những tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

 

Trong trường hợp bất kỳ hoặc phần nào của điều khoản trong các điều khoản và điều kiện tuyên bố là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành trong phạm vi nào đó theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều khoản trong phạm vi đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và giá trị thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất theo quy định của luật pháp.