IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. МОТОРНО МАСЛО И ТЕЧНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛ
  3. ГАРАНЦИЯ ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ OT CASTROL
  4. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Тази безплатна ограничена гаранция осигурява допълнителна защита на клиентите, отговарящи на условията, в случай на повреда на двигателя, свързана с маслото, на техните автомобили и е в допълнение към техните законови права. Клиентите трябва да се регистрират за тази гаранция чрез онлайн формуляр за регистрация и да приемат следните условия преди да предявят претенция, в противен случай те няма да бъдат покрити от тази допълнителна гаранция. Тази гаранция не засяга законовите права на клиента, включително, без ограничение, съгласно Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за дефектни продукти, и няма за цел да изключи или ограничи отговорността за смърт или телесна повреда. Тя не е гаранция по смисъла на Директива 1999/44 относно продажбите на потребителите и гаранциите."

 

При спазване на следните условия Castrol Limited се съгласява да възстанови разходите за ремонт или замяна на която и да е от частите на двигателя, изброени в КЛАУЗА 5, които са повредени или унищожени в резултат на използването на Приложим продукт (дефиниран в КЛАУЗА 4), използван по време на смяна на масло в участващ сервиз Castrol AUTO SERVICE или сервиз Castrol SERVICE.

1. ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И РЕГИСТРАЦИЯ 

1.1. Настоящата гаранция влиза в сила или (а) 30 дни след датата на Сервизното обслужване, или (б) на датата, на която показанията на километража на автомобила  достига комбинирано кумулативно отчитане на пробега, отчетен при Сервизното обслужване, плюс 1 000 километра, което от двете настъпи първо.  

 

1.2.    Гаранцията трябва да бъде регистрирана онлайн от законно регистрирания собственик или лизингополучател на автомобила в рамките на седем календарни дни след Сервизното обслужване. Гаранцията е невалидна, ако не бъде регистрирана в рамките на периода на регистрация.

 

1.3.    С регистрирането на гаранцията, както е предвидено тук, Вие изрично се съгласявате да бъдете обвързани с разпоредбите на тази гаранция, включително - но не само - с ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ И УСЛОВИЯТА в КЛАУЗА 2, със СРОКА НА ГАРАНЦИЯТА в КЛАУЗА 3 и с ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА, предвидени в КЛАУЗА 6 по-долу. 

 

1.4 Castrol има право да оттегли настоящата гаранция по всяко време. 

 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ

Автомобилът отговаря на условията на тази гаранция, ако:

2.1.     Има бензинов или дизелов двигател;

2.1.2.  То е частна собственост и е лек автомобил, SUV или лекотоварен автомобил с дължина до средно междуосие. Гаранцията не се отнася за превозни средства, използвани за търговски, селскостопански или фермерски цели; и,

2.1.3.  По време на сервизното обслужване показанията на километража е по-малък от 200 000 км и автомобилът е на по-малко от 15 години.

2.1.4.  Съответното Сервизно обслужване е извършено в участващ сервиз на Castrol AUTO SERVICE или Castrol SERVICE, като е използван съответният Приложим продукт. 

 

3. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Срокът на гаранцията изтича на по-ранната от следните дати:

 

3.1.    Датата, на която показанията на километража на автомобила достигнат обща стойност, равна на километража, отчетен при сервизното обслужване, плюс 15 000 км; или

3.2.    Дванадесет месеца след датата на Сервизното обслужване.

 

4. ПРИЛОЖИМИТЕ ПРОДУКТИ

Настоящата гаранция се предоставя само по отношение на изброените по-долу продукти за моторни масла Castrol ("Приложим продукт"):

Castrol EDGE 

Castrol MAGNATEC 

Castrol GTX

 

5. ПОКРИТИЕ

Тази гаранция се отнася само за следните изброени части на двигателя:

 

бутала и пръстени

Турбинни лагери

Разпределителни вериги

Обшивка или отвор на цилиндъра

Маслена помпа

Пръти и лагери на прътите

Балансиращи валове и бутални пръти

Разпределителен вал и лагери

Колянов вал и лагери

Накладки за клапани

Кобилици и шарнири

Задвижваща предавка на разпределителя (не се прилага за дизелови автомобили)

Щифтове и втулки

Ангренаж или зъбни колела 

Стъбла и водачи на клапани (без регулировки за шлайфане)

            -Вложки на клапаните

            -Кобилици и шарнири

 

6.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1.   В никакъв случай отговорността на Castrol по тази гаранция не може да надвишава по-ниската от следните стойности: 3 500 EUR (или равностойността в съответната валута на плащане) или справедливата пазарна стойност на автомобила. 

6.2.   Когато показанията на километража на превозното средство са равни или надвишават 120 000 км към датата на Сервизното обслужване, отговорността на Castrol по отношение на това превозно средство ще бъде ограничена до 50% от всяка претенция и в никакъв случай няма да надвишава 1 750 € (или равностойността в съответната валута на плащане).

6.3.   Настоящата гаранция не покрива претенции, които са резултат от сблъсък, небрежно или умишлена злоупотреба, неправилно сервизно обслужване или поддръжка, производствен дефект, неправилен монтаж на някоя част, замърсяване на охлаждащата течност, типично износване на двигателя, свързано с пробега/възрастта на автомобила, или неподдържане на моторното масло и охлаждащата течност на двигателя на нивата, предписани от производителя. Castrol няма да откаже плащане по такива претенции, които иначе отговарят на условията на тази гаранция, освен ако не докаже добросъвестно, че една или повече от тези причини са довели до претендираната повреда.

6.4.   Настоящата гаранция не покрива претенции, които се покриват и от гаранцията на производителя на автомобила или от договор за удължено обслужване. Въпреки това, ако по друг начин сте спазили условията на тази гаранция, Castrol ще плати сумата на приспадане (ако има такава), която трябва да бъде платена от вас по всеки договор за удължено обслужване, закупен от вас, който покрива такава претенция.

6.5.    Нищо в настоящия документ не е предназначено да засегне/наруши/ограничи или по друг начин да ограничи законовите права, които може да имате съгласно приложимото законодателство. Настоящата гаранция не замества/ограничава или по друг начин засяга законовата гаранция за съответствие на Приложимите продукти съгласно закона.  

 

7. ПОДАВАНЕ НА ИСКОВА МОЛБА

 

7.1.  В случай че желаете да предявите иск по тази гаранция, трябва да предоставите на Castrol задоволителни доказателства, че отговаряте на критериите за допустимост, посочени в точка 2. 

7.2.  Предоставете на Castrol задоволителни доказателства, че отговаряте на критериите за допустимост (клауза 2).  Castrol препоръчва да запазите копия от фактури, разписки, сервизна документация или поръчки за ремонт, за да ги докажете:

7.2.1. че по време на Услугата е използван Приложим продукт на Castrol; 

7.2.2. че Сервизът е извършен в участващ сервиз на Castrol AUTO SERVICE или Castrol SERVICE;

7.2.3. датата на Сервизното обслужване; и

7.2.4 показанията на километража към датата на Сервизното обслужване.

по време на Сервизното обслужване е използван продукт на Castrol;

Обслужването е извършено в сервиз на Castrol AUTO Service или Castrol Service ;

датата на сервизното обслужване; и

показанията на километража към датата на Сервизното обслужване.

7.3.  Трябва да представите детайлизирана оценка на всички ремонтни дейности, издадена от сервиз на Castrol AUTO SERVICE или Castrol SERVICE. След като подадете претенцията си, тя ще бъде разгледана от Castrol.

7.4.  Castrol си запазва правото на достъп до двигателя на автомобила, за да направи снимки, да вземе проби от моторното масло, да има достъп до всички повредени части на двигателя и да извърши тестване на всички предоставени проби. Резултатите от анализа на моторното масло могат да бъдат взети предвид при всеки иск, произтичащ от тази гаранция.

 

8. ДРУГИ

8.1 Приемайки всяка претенция съгласно настоящите условия, Castrol не поема никаква отговорност за щети по вашия автомобил.

8.2 Castrol си запазва правото да откаже всяка претенция, предявена от вас по силата на настоящите условия, ако не са изпълнени условията, посочени в тях.