IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของเรา เว็บไซด์นี้จัดทำและเป็นเจ้าของโดย บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัดสำนักงานจดทะเบียนที่ 183 ชั้น 23 อาคารรัจนาการ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 (0)2684-3555 โทรสาร +66 (0)2684-3644

 

ทุกท่านที่ได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้จะถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะกล่าวต่อไป ความทันสมัยล้ำหน้าภายใต้การดูแลและคัดสรร ให้ถือว่าทุกท่านยอมรับเงื่อนไขที่มีขึ้นดังกล่าว ข้อมูลเฉพาะของบุคคลต่าง ๆ ที่ส่งให้เราได้ใช้ในเว็บไซต์นี้ กรณีเว็บไซต์อื่น อาจจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งแตกต่างไป โปรดพิจารณาตรวจสอบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านจะเข้าไปด้วยตนเอง 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่เป็นความพยายามของพวกเรา ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปตามยุคสมัยให้เข้ากับสถานการณ์ของเหตุการณ์เฉพาะการทั่ว ๆ ไปได้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือการตัด หรืองดเว้น คัดลอกต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ การตัดสินใจใด ๆ ของท่านมิได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซด์นี้ แต่อยู่กับความรับผิดชอบของท่านเอง ไม่เกี่ยวข้องกับเราที่จะต้องรับผิดชอบทั้งในทางตรงและทางอ้อมหรือกรณีพิเศษใด ๆ ในผลที่ตามมา หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายของสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าไป หรือใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือสมาชิกของพวกเราจะต้องมีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฎลงบนเว็บไซต์รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เพิ่มเติมเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา หรือซึ่งท่านจะได้รับจากเว็บไซต์ของเรา แต่เราจะไม่ยอมรับการทำใด ๆ ในการเชื่อมต่อในเว็บไซต์นั้น ๆ 
ท่านจะไม่เชื่อมต่อถึงหรือติดตั้งเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเราก่อน
ชื่อและสัญญลักษณ์ของคาสตรอล ได้จดทะเบียนการค้าแล้วภายใต้ชื่อ คาสตรอลจำกัด ไม่อนุญาตทั้งทางตรงและทางอ้อม เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของคาสตรอล
ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาสาระในเว็บไซต์นี้เป็นของเรา (ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ ตามที่ปรากฎข้างต้น) และอาจจะลอกเลียนแบบและใช้ประโยชน์ของบุคคลและบุคคลที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราเป็นหนังสือก่อนหน้านี้แล้ว) ได้ 
สิ่งสำคัญข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะเก็บรักษาและยอมรับในข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น กรณีที่ท่านได้จัดหาข้อมูลใด ๆ ให้พวกเรา โดยท่านตกลงว่าเราจะไม่ถูกจำกัดสิทธิในข้อมูลดังกล่าว และเราจะใช้ข้อมูลในทุกกรณีที่เราจะเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นได้โดยจะถือว่าไม่เป็นข้อมูลลับสำหรับเรา 
การใช้เว็บไซต์และการดาวน์โหลด การสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้การยอมรับดูแลภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย