IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. Lithuania
 2. "CASTROL" VARIKLIO GARANTIJOS PROGRAMA
 3. NUOSTATOS IR SĄLYGOS

NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Paskutiniai pakeitimai: 06.07.2023

 

Variklio garantijos nuostatos ir sąlygos

„Ši nemokama ribotoji garantija suteikia papildomą apsaugą klientams jų transporto priemonių variklio gedimų dėl alyvos atvejais ir papildo jiems teisės aktais numatytas teises. Tam, kad ši papildoma garantija galiotų, prieš pateikdami paraišką klientai turi užpildyti internetinę registracijos formą ir sutikti su toliau nurodytomis garantijos taisyklėmis ir sąlygomis. 

 

Pagal vartotojų teisę turite tam tikras teises, kurioms ši garantija neturi įtakos.

Vadovaujantis toliau pateiktomis sąlygomis, „Castrol Limited“ sutinka kompensuoti bet kokių 5 SKIRSNYJE nurodytų variklio dalių, sugadintų naudojant „Castrol“ AUTOMOBILIŲ SERVISO dirbtuvėse arba „Castrol“ SERVISO dirbtuvėse vietoje senos alyvos pakeistą produktą (nurodytą 4 SKIRSNYJE), remonto arba keitimo išlaidas.

 

1. GALIOJIMO DATA IR REGISTRACIJA 

1.1.    Ši garantija įsigalioja įvykus kuriai nors iš šių sąlygų: a) praėjus 30 dienų nuo paslaugos suteikimo datos; b) tą dieną, kai transporto priemonės

ridos skaitiklio rodmuo pasiekia bendrą dirbtuvėse nuskaitytos ridos rodmenį, pridėjus 1000 kilometrų ir atsižvelgus į tai, kas įvyko anksčiau.   
1.2.    Per septynias kalendorines dienas nuo serviso paslaugų suteikimo garantiją internetu turi užregistruoti teisiškai registruotas transporto priemonės savininkas arba nuomininkas. Ši garantija negalioja, jei ji užregistruota ne registracijos laikotarpiu.

1.3.    Registruodami čia nurodytą garantiją aiškiai sutinkate laikytis šios garantijos nuostatų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) 2 SKILTYJE nurodytą  TINKAMUMO IR SĄLYGŲ NUOSTATĄ, 3 SKIRSNYJE NURODYTĄ GARANTIJOS LAIKOTARPĮ ir 6 SKIRSNYJE nurodytus ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMUS. 


2. 2. TINKAMUMAS IR SĄLYGOS

Ši garantija transporto priemonei taikoma, jeigu:
2.1.       Joje yra benzininis arba dyzelinis variklis.
2.1.2.    Tai asmeninis lengvasis automobilis, miesto visureigis arba lengvoji komercinė transporto priemonė su vidutinio ilgio atstumu tarp ratų. Garantija netaikoma
komerciniais arba žemės ūkio tikslais naudojamoms transporto priemonėms;
2.1.3.    Serviso paslaugų metu nuvažiuotas atstumas turi būti mažesnis nei 250.000 kilometras, o transporto priemonei turi būti mažiau nei 12 metų.

2.1.4.    Atitinkama serviso paslauga buvo suteikta dalyvaujančiose „Castrol AUTO SERVICE“ arba „Castrol SERVICE“ dirbtuvėse, naudojant atitinkamą tinkamą gaminį.  


3. GARANTINIS LAIKOTARPIS

Garantija baigia galioti anksčiausią iš šių datų:


3.1. Data, kai transporto priemonės nuvažiuoto atstumo rodmuo pasiekia suteikiant serviso paslaugas užregistruotą ridą, pridėjus 20.000 kilometras; arba

3.2. dvylika mėnesių po serviso paslaugų suteikimo datos.

 

4. TINKAMI GAMINIAI

Ši garantija taikoma tik toliau išvardytoms „Castrol“ variklių alyvoms („Programos produktai“):

 • „Castrol EDGE“ 
 • „Castrol MAGNATEC“ 
 • „Castrol GTX“


5. TAIKYMO SRITIS

Ši garantija taikoma tik toliau išvardytoms variklio dalims:

 • Stūmokliai ir žiedai
 • Turbokompresoriaus guoliai
 • Pavaros grandinės
 • Cilindro įdėklas arba išgrąža
 • Alyvos siurblys
 • Strypai ir strypų guoliai
 • Balansavimo velenai ir stūmoklio strypai
 • Skirstomasis velenas ir guoliai
 • Alkūninis velenas ir guoliai
 • Vožtuvų įdėklai
 • Pavaros svirtys ir ašys
 • Skirstomosios pavaros krumpliaračiai (netaikoma dyzeliniams automobiliams)
 • Stūmoklio pirštai ir įvorės
 • Sinchronizavimo pavara ir žvaigždutės
 • Vožtuvų kotai ir kreipiamosios (be šlifuojamojo reguliavimo)

            – Vožtuvų įdėklai

            – Pavaros svirtys ir ašys

 

6.  ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

6.1.    Pagal šią garantiją „Castrol“ atsakomybė jokiu būdu negali viršyti mažesnės iš šių verčių: 3.500 € (arba atitinkamos sumos mokėjimo valiuta) arba sąžiningos transporto priemonės rinkos vertės. 

6.2.   Jeigu serviso paslaugų suteikimo metu transporto priemonės nuvažiuoto atstumo rodmuo yra lygus arba didesnis nei 120.000 kilometras, „Castrol“ atsakomybė tokio automobilio atžvilgiu bus apribota iki 50 % nuo bet kokios paraiškos ir jokiu būdu neviršys 1.750 € (arba atitinkamos sumos mokėjimo valiuta).

6.3.   Ši garantija netaikoma paraiškoms dėl susidūrimo, aplaidumo ar tyčinio piktnaudžiavimo, netinkamo aptarnavimo arba techninės priežiūros, gamybos defekto, tipiškas transporto priemonės rida/amžius susijęs variklio susidėvėjimas, netinkamo bet kurios dalies įrengimo, aušinimo skysčio užteršimo arba variklio alyvos ir variklio aušinimo skysčio nepalaikymo gamintojo nurodytais lygiais. „Castrol“ neatsisakys mokėti už tokias paraiškas, kurios kitu būdu atitinka šios garantijos sąlygas, nebent sąžiningai įrodo, kad paraiškoje nurodomą žalą sukėlė viena ar kelios minėtos priežastys.

6.4.   Ši garantija netaikoma paraiškoms, susijusioms su transporto priemonės gamintojo garantija arba bet kokia išplėstine techninės priežiūros sutartimi. Tačiau, jei Jūs kitaip įvykdėte šios garantijos sąlygas, „Castrol“ sumokės išskaitomą sumą (jei tokia yra), kurią sumokėsite pagal bet kokią Jūsų įsigytą išplėstinę serviso paslaugų sutartį, į kurią tokia paraiška bus įtraukta.

6.5.    Nė viena šios sutarties nuostata neskirta paveikti / pakenkti / apriboti ar kitaip suvaržyti kokias nors teises, kurias galite turėti pagal galiojančius teisės aktus. Ši garantija nepakeičia / neapriboja ir kitaip nekenkia teisės aktuose numatytai tinkamų gaminių atitikties garantijai.  

 

7. PARAIŠKOS PATEIKIMAS

7.1.    Jei norite pateikti paraišką pagal šią garantiją, privalote pateikti „Castrol“ tinkamus įrodymus, kad atitinkate 2 skyriuje nustatytus tinkamumo kriterijus. 
7.2.    Pateikite „Castrol“ tinkamus įrodymus, kad atitinkate tinkamumo kriterijus (2 SKYRIUS).  „Castrol“ rekomenduoja pasilikti sąskaitų, kvitų, techninės priežiūros dokumentų arba remonto užsakymų kopijas, kad būtų galima įrodyti:

7.2.1.   kad serviso paslaugų metu buvo naudojamas „Castrol“ gaminys; 

7.2.2.   kad serviso paslaugos buvo suteiktos dalyvaujančiose „Castrol AUTO SERVICE“ arba „Castrol SERVICE“ dirbtuvėse;

7.2.3    serviso paslaugų teikimo datą; ir

7.2.4    nuvažiuoto atstumo rodmenis serviso paslaugų dieną. teikiant serviso paslaugas buvo naudojamas „Castrol“ gaminys; serviso paslaugos buvo suteiktos „Castrol Auto Service“ arba „Castrol Service“ dirbtuvėse; serviso paslaugų teikimo datą; ir nuvažiuoto atstumo rodmenis serviso paslaugų dieną.

7.3.    Turite pateikti išsamią bet kokio remonto darbo, kurį atliko „Castrol AUTO SERVICE“ arba „Castrol SERVICE“ dirbtuvės, sąmatą. Pateikus paraišką „Castrol“ ją patikrins.

7.3.1. kad serviso paslaugų metu buvo naudojamas tinkamas „Castrol“ produktas; 

7.4.   „Castrol“ pasilieka teisę prieiti prie transporto priemonės variklio jam nufotografuoti, paimti variklio alyvos mėginių, prieiti prie sugedusių variklio dalių ir ištirti visus pateiktus mėginius. Į variklio alyvos analizės rezultatus gali būti atsižvelgiama nagrinėjant bet kokią paraišką dėl šios garantijos.

 

8. KITA

8.1 Priimdama bet kokią paraišką pagal šias sąlygas „Castrol“ neprisiima jokios atsakomybės už Jūsų transporto priemonės apgadinimą.

8.2 „Castrol“ pasilieka teisę atmesti bet kokią Jūsų paraišką pagal šias nuostatas ir sąlygas, jei nebus laikomasi čia nustatytų sąlygų.