IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. KODU
 2. ÕIGUSLIK TEADE

ÕIGUSLIK TEADE

Tere tulemast veebisaidile castrol.com/uk. Selle veebisaidi omanik ja haldaja on Castrol Limited, mille registrijärgne asukoha aadress on Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR Ühendkuningriik.

 

Selle veebisaidi külastajatele on allpool toodud tingimused siduvad. Kui liigute sellest kuvast kaugemale, arvestatakse, et olete nendega nõustunud. Meie privaatsusavaldus reguleerib mis tahes isikuandmete kasutamist, mille meile selle veebisaidi kaudu edastate. Meie privaatsusavalduse lugemiseks klõpsake selle lehe jaluses asuvat linki.

 

Teised Castroli veebisaidid võivad sisaldada tingimusi, mis on nendest tingimustest erinevad. Palun kontrollige iga külastatava veebisaidi tingimusi.

 

Kui pole teisiti määratletud, siis tähendavad sellel veebisaidil olevad viited „Castrolile“ või „Castrol Groupile“ ettevõtet Castrol Limited ja selle tütar- ning sidusettevõtteid.

Castrol Limited pakub seda veebisaiti olemasoleval kujul põhimõttel „on, nagu on“, ega anna mingeid garantiisid selle veebisaidi ega selle sisu suhtes. Sellel veebisaidil olev teave ei ole kõikehõlmav. Vaatamata meie pingutustele ei pruugi see olla täpne, ajakohane ega kohaldatav mis tahes konkreetse juhtumi asjaoludel. Oleme vabastatud igasugusest vastutusest veebisaidil leiduvate mis tahes ebatäpsuste või puuduste suhtes ja kõik teie otsused, mis teete sellel veebisaidil sisalduva teabe põhjal, on teie ainuvastutusel. Castrol Limited ega Castrol Group ei võta vastutust mingisuguste otseste, kaudsete, eriomaste, tulenevate või muude kadude või kahjude eest, mis on tekkinud seoses juurdepääsuga sellele veebisaidile või sellel veebisaidil olevale teabele või selle veebisaidi või sellel veebisaidil oleva teabe kasutamisega. Hoolimata eeltoodust jäävad Castrol Limited ja Castrol Group vastutavaks mis tahes sellel veebisaidil sisalduvate andmete kuritahtliku esitamise ja mis tahes meie hoolimatusest põhjustatud surma või tervisekahjustuse korral.

 

Sellelt veebisaidilt materjalide allalaadimine toimub teie enda vastutusel. Castrol Limited ei garanteeri ega taga, et taolised materjalid on vabad viirustest, ussidest, trooja hobustest või muudest kahjulikest koodidest. Teie arvutisüsteemi ja andmete kaitseks vajalike kaitsemeetmete rakendamine on teie ainuvastutus ning selle veebisaidi kasutamise tagajärjel tekkinud vajalike hooldus-, remondi- või parandustööde kõik kulud kannate teie.

 

Sellel veebisaidil toodud piirangud ja välistused kehtivad kohaldatava seadusega lubatud täies ulatuses.  

Kus oleme sellel veebisaidil andnud teavet Castroli toodete kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, toote teabelehed, materjali ohutuskaardid ja tehnilised andmelehed, on võetud kõik mõistlikud ettevaatusabinõud selle tagamiseks, et see teave oleks selliste dokumentide väljaandmise kuupäeval õige. Sellest hoolimata võib taoline teave olla mõjutatud muudatustest, mis järgnevad segu koostise, mis tahes viidatud toote kasutusviiside või mis tahes taolistele toodetele kehtivate spetsifikatsioonide nõuete heakskiidu väljastuskuupäevale. Castroli toodete omadused ja tehnilised andmed võivad riigiti erineda. Enne toodete kasutamist muul viisil kui juhendis kirjeldatud, pöörduge kohaliku Castroli esinduse poole. Kahtluste vältimiseks reguleerivad selle veebisaidi tooteteabe vastutust ülaltoodud jaotise „Meie vastutus teie ees“ tingimused.  

Castrol Limited ega Castrol Group ei vastuta sisu eest ühelgi muul veebisaidil, sh mis tahes veebisaidil, mille kaudu võisite saada juurdepääsu meie veebisaidile, ega veebisaidil, millele võite saada juurdepääsu meie veebisaidilt. Me ei võta endale vastutust seoses taoliste saitide või linkidega.

 

Kui pakume hüperlinki kolmanda isiku veebisaidile, teeme seda, kuna arvame heas usus, et selline veebisait sisaldab või võib sisaldada materjali, mis on meie veebisaidi sisuga seotud. Selline hüperlink ei tähenda, et Castrol Limited või Castrol Group oleks seotud kolmanda isiku veebisaidi või selle sisu läbi vaadanud või heaks kiitnud. Teatud juhtudel võib hüperlink teid ühendada kolmanda isiku veebisaidiga, mis sisaldab meie veebisaidil avaldatule või muul viisil Castrol Limitedi või Castrol Groupi valduses olevale vastupidiseid vaateid. Taolistele kolmandate isikute veebisaitide ja ühiskasutuse tööriistade kasutamisele võivad kehtida erinevad tingimused ning soovitatav on sellised tingimused enne kasutamist üle vaadata. Lisaks võivad selliste kolmandate isikute veebisaitide pakkujatel ja ühiskasutuse tööriistadel olla privaatsuseeskirjad ja -tavad, mis erinevad meie privaatsusavaldusest. Soovitatav on tutvuda selliste pakkujate privaatsuseeskirjade ja -tavadega ning kui teil on mingeid probleeme või küsimusi, pöörduge operaatori poole.

Castroli nimi ja Castroli logo on ettevõtte Castrol Limited registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. Kõik muud sellel veebisaidil kasutatavad kaubamärgid, tootenimed ja ettevõtete nimed või logod on nende vastavate omanike või Castrol Limitedi omand. Taoliste kaubamärkide, kujunduse, tootenimede, logode või pealkirjade kasutamiseks ei anta käesolevaga selgesõnalist ega kaudset luba või litsentsi ja selline kasutamine võib tähendada omaniku õiguste rikkumist.

Sellelt veebisaidilt pärineva sisu ja allalaaditavate failide autoriõigused kuuluvad Castrol Limitedile, Castrol Groupile või kolmandatele isikutele. Kõik õigused kaitstud. Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR Ühendkuningriik.

 

Te vastutate kõigi kehtivate autoriõiguse seaduste järgimise eest. Lubame teil selle veebisaidi vaatamise ajal vajalike juhuslike toimingutena teha sellest koopiaid ja võite isiklikuks kasutamiseks printida nii suure hulga veebisaidist, kui see on isiklikul eesmärgil mõistlik. Igasugune muu kasutamine on rangelt keelatud. Kui te pole saanud meilt selleks selgesõnalist kirjalikku luba, ei tohi te paigutada seda veebisaiti paneeli sisse ega linkida veebisaidi muule lehele peale avalehe.

Kui teie või teie nimel tegutsevad isikud edastavad meile muud teavet, kontseptsioone, oskusteavet või ideesid, mis ei ole teie isikuandmed (mida töödeldakse vastavalt sellel veebisaidil kuvatavale privaatsusavaldusele), annate nõusoleku, et meil on piiramatud õigused taolise teabe osas ilma, et peame teile või kellelegi teisele selle eest tasuma, ja võime kasutada seda teavet mis tahes viisil. Sellist teavet loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittekaitstavaks.

 

Te vastutate selle eest, et kogu veebisaidile paigutatud või selle kaudu edastatav teave (sealhulgas ilma piiranguteta andmed, tekst, tarkvara, muusika, heli, fotod, graafika, video, sõnumid või muu materjal) oleks tõene, täpne ja mitte eksitav, seda pakutakse heauskselt ja teil on õigus sellist teavet postitada või edastada.

 

Jätame endale õiguse (kuid mitte kohustuse) oma äranägemise järgi keelduda teie sisust või selle kustutada, samuti peatada või lõpetada ilma ette teatamata teie veebisaidile juurdepääsu veebisaidi tingimuste rikkumise või rikkumiskatse korral.  

Veebisaidi kasutamisel ei tohi te teha järgmist:

 • levitada teadlikult viiruseid, trooja hobuseid, usse, loogikapomme või muud pahatahtlikku või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali;
 • proovida saada volitamata juurdepääsu meie veebisaidile, serverile, kus meie veebisaiti hoitakse, või ükskõik millisele meie veebisaidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile;
 • häirida, kuulata pealt või sundvõõrandada mis tahes süsteemi, andmeid või teavet;
 • postitada, saata meiliga, linkida või kasutada veebisaiti mis tahes ebaseadusliku, kahjuliku, ahistava, laimava või mis tahes muul moel ebasoovitava materjali edastamiseks, mille postitamist või veebisaidil edastamist Castrol oma äranägemisel ei soovi;
 • postitada, saata meiliga või muul viisil edastada intellektuaalomandi seadustega, sealhulgas, kuid mitte piiranguteta, autoriõiguse või kaubamärgi seaduste ja eraelu puutumatuse õigusega kaitstud pilte, tarkvara, teksti või muud materjali, välja arvatud juhul, kui need õigused kuuluvad teile või teie kontrolli alla või olete saanud selleks kõik vajalikud volitused;
 • osaleda ja/või julgustada käitumist, mis rikuks mõnda kehtivat seadust või määrust;
 • osaleda tegevuses, mis võib kahjustada või vähendada veebisaidi kavandatud toimimist;
 • kehastada ükskõik millist isikut või üksust, esitada valeväiteid või mis tahes muul viisil vääresitada oma identiteeti või kuuluvust;
 • tegeleda kaupade või teenuste turustamise või reklaamimisega;
 • aidata või lubada isikutel osaleda ükskõik millises ülalkirjeldatud tegevuses.
   

Veebisait võib sisaldada alasid, sealhulgas, kuid mitte ainult veebipäevikud, teadetetahvlid, kalendrid, jutunurgad või isiklikud veebilehed, kus kasutajad suhtlevad omavahel.

 

Castrolil on õigus, kuid mitte kohustus, jälgida või vaadata üle veebisaidi mis tahes osa, sealhulgas kasutajate suhtlusalad. Castrol võib oma äranägemisel ja ilma eelneva teavitamiseta mis tahes ajal vaadata üle, eemaldada või muul viisil blokeerida mis tahes postitatud materjali. Välja arvatud nende tingimuste jaotises „Meie vastutus teie ees”, ei vastuta Castrol mingil viisil nendes alades toimuva mis tahes suhtluse sisu eest.

 

Veebisaidile mis tahes sisu edastamisel annate Castrolile piiramatu õiguse ja loa kasutada esitatut või mõnda selle osa ja oma nime, fotot, pilti, häält, esinemist ja eluloolisi andmeid ning muud teavet, mille Castrolile edastate, kõikjal maailmas igal ajal ja mis tahes viisil, meedias või kohas (praegu teadaolevas või tulevikus), ning mis tahes seaduslikel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult reklaami, müügiedenduse või kauplemise eesmärgil, et edendada ja propageerida Castrolit ning selle tooteid ja teenuseid.

Selle veebisaidi lehtedel pakutavat teavet, materjale ja sisu võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta. Selle veebisaidi tingimusi võidakse samuti igal ajal muuta. Nõustute tingimusi korrapäraselt üle vaatama ja teie jätkuv juurdepääs sellele veebisaidile või selle kasutamine tähendab, et nõustute muudatustega. Mõningaid nendes tingimustes sisalduvaid sätteid võivad asendada ka mujal sellel veebisaidil avaldatud sätted või teated.

Selle veebisaidi kasutamist ja sellelt allalaadimist ning nende tingimuste toimimist reguleeritakse vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele. Inglismaa ja Walesi kohtud on ainsana pädevad lahendama mis tahes vaidlusi, mis selle veebisaidi kasutamisest tulenevad.

 

Juhul kui mõni pädev asutus peab nendes tingimustes sisalduvaid tingimusi või nende osa kehtetuks, ebaseaduslikuks või mingil määral jõustamatuks, eraldatakse taolised tingimused selles ulatuses ülejäänud tingimustest, mis jäävad endiselt kehtivaks ja rakendatakse kohaldatava õigusega lubatud täies ulatuses.

Autoriõigus © Castrol Limited 2013