KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360
  3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360 CÙNG CASTROL

image about qualifying criteria

Tài liệu này trình bày các tiêu chí đánh giá sản phẩm và dịch vụ thuộc Chương trình phát triển bền vững PATH360. Những tiêu chí này chú trọng vào những đóng góp của Castrol và sẽ giúp chúng tôi đánh giá tiến độ thực hiện. Những tiêu chí trong tài liệu này sẽ được xem xét đánh giá và chỉnh sửa nếu Castrol cho là cần thiết dựa vào những thay đổi trên thực tế và tối thiểu hai năm một lần. Castrol sẽ xây dựng quy trình quản trị bổ sung sản phẩm hoặc dịch vụ vào Chương trình phát triển bền vững PATH360 và xem xét đánh giá tiêu chí tham gia. Quy trình này bao gồm xem xét đánh giá cơ sở đề xuất bổ sung thêm sản phẩm mới và ghi nhận tiêu chí về cách thức đáp ứng. Đồng thời cũng xem xét đánh giá mọi đề xuất chỉnh sửa tiêu chí này. Hiện có bốn tiêu chí. Bao gồm:

  1. GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG
  2. CHUYỂN ĐỔI BỀN VỮNG
  3. MÔ HÌNH GIẢM PHÁT THẢI CO2
  4. CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HÒA CO2