KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360

image of a long bridge symbolising path360
Chương trình Phát triển Bền vững cùng Castrol
image of a long bridge symbolising path360
Chương trình Phát triển Bền vững cùng Castrol
image of windmills symbolising energy
image of human hand and sunlight path360
image of windmills symbolising energy
image of human hand and sunlight path360
path 360 image with 3 curved lines
path 360 image with 3 curved lines

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG path360 ĐẶT RA 3 LĨNH VỰC TRỌNG TÂM:

Castrol - Một thương hiệu thuộc Tập đoàn bp - sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và chi phí nào phát sinh từ chiến lược Phát triển Bền vững PATH360.