KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHIỆP
  3. LUBRICANTS BY PRODUCT TYPE
  4. LUBRICANTS
  5. TURBINE OILS

TURBINE OILS

Turbines
Oils designed to meet the lubrication requirements of steam, gas and water turbines.