KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÂU CHUYỆN CASTROL
  3. CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
  4. QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Các kỹ thuật viên thực hiện thử nghiệm

QUẢN LÝ SẢN PHẨM TRONG SUỐT VÒNG ĐỜI ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU

Quản lý sản phẩm liên quan đến cách chúng tôi truyền đạt thông tin về các tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe, an toàn và môi trường của các sản phẩm.


Các yếu tố chính trong chương trình quản lý sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

  • Đánh giá giới thiệu sản phẩm mới.

Trước khi tung ra sản phẩm mới, Castrol luôn đảm bảo rằng tất cả sản phẩm phải tuân thủ hoặc vượt qua tất cả các luật an toàn hiện hành và đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ. Đánh giá sản phẩm xác định các mối nguy tiềm ẩn về sức khỏe, an toàn hoặc môi trường và xác minh việc tuân thủ luật pháp về an toàn và kiểm soát hóa chất của sản phẩm tại các thị trường dự kiến. Đánh giá xem xét tiềm năng tác động đến sức khỏe hoặc môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm từ phát triển sản phẩm đến sản xuất, phân phối, sử dụng công nghiệp hoặc tiêu dùng, đến phục hồi hoặc loại bỏ cuối cùng. Trong năm 2012, chúng tôi đã đánh giá hơn 1.300 nguyên liệu thô được sử dụng trong các sản phẩm bôi trơn trên toàn cầu.

  • Quản lý Hóa chất Nhạy cảm - chúng tôi có chính sách nghiêm ngặt quản lý các hóa chất nhạy cảm để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép
  • Sàng lọc An toàn Khách hàng - chúng tôi tư vấn về các quy trình an toàn khi xử lý chất bôi trơn và dung dịch gia công kim loại
  • Ghi nhãn Sản phẩm và Bảng Dữ liệu An toàn - thông tin về các mối nguy hiểm và rủi ro liên quan đến sản phẩm và tư vấn xử lý an toàn được truyền đạt thông qua Bảng An toàn Vật liệu (SDS) và trên nhãn dán. SDS của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu luật pháp của tất cả các thị trường mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi có hơn 80,000 SDS với 40 ngôn ngữ.