ศูนย์บริการมาตรฐานคาสตรอล ภาคใต้

ชื่อศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
ที่อยู่
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อศูนย์บริการ
3 ส.ยางยนต์
ที่อยู่
239 ม.4 ถ.กระโรม ต.ท่าดี อ.ลานสะกา 
จ.นครศรีธรรมราช 80230
เบอร์โทรศัพท์
08-1539-4446
ชื่อศูนย์บริการ
เสรีออโต้
ที่อยู่
153 ม.3 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์
075-270-320
ชื่อศูนย์บริการ
อู่ณัฐวุฒิ
ที่อยู่
141 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์
09-7923-5324
ชื่อศูนย์บริการ
สะท้อนยางยนต์
ที่อยู่
1/3 ม.1 ถ.นาทวี-บ้านประกอบ ต.สะท้อน 
อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์
08-1969-1134
ชื่อศูนย์บริการ
ธีระคาร์แคร์
ที่อยู่
328 ม.4 ถ.ควนกาหลง-ละงู ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
เบอร์โทรศัพท์
074-752-090
ชื่อศูนย์บริการ
ไชยายานยนต์
ที่อยู่
217 ม.1 ถ.สายเอเซีย ต.เวียง 
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์
08-1332-8813
ชื่อศูนย์บริการ
หจก.เธียรศักดิ์ ออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่
58/7 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เบอร์โทรศัพท์
08-1597-3548
ชื่อศูนย์บริการ
เอส.เค.ออโต้ไทร์แอนด์เซอร์วิส
ที่อยู่
3/7 ม.6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา 90280
เบอร์โทรศัพท์
074-332-361
ชื่อศูนย์บริการ
อาร์ เอส คาร์เซอร์วิส
ที่อยู่
277/8 ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง 
อ.เมือง จ.สงขลา 90100
เบอร์โทรศัพท์
074-333-172
ชื่อศูนย์บริการ
ส.สมบูรณ์เซอร์วิส
ที่อยู่
50/103 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์
075-319-193
ชื่อศูนย์บริการ
เอ็มออโต้
ที่อยู่
2/8 ม.10 ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
เบอร์โทรศัพท์
074-484-524
ชื่อศูนย์บริการ
กระบี่ยางทอง 1999
ที่อยู่
210,212 ม.5 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม 
อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
เบอร์โทรศัพท์
075-689-496
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท ค็อกพิท คาร์โปรเทคเตอร์ จำกัด
ที่อยู่
95/90  ม.10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์
074-592686
074-592677
ชื่อศูนย์บริการ
หนองนิลไดนาโม
ที่อยู่
146 ม.3 ตำบลสมอทอง  อ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์
065-6535363