ศูนย์บริการมาตรฐานคาสตรอล ภาคเหนือ

ชื่อศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
ที่อยู่
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อศูนย์บริการ
จ.ออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่
200 ม.3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม 
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61140
เบอร์โทรศัพท์
08-7195-5828
ชื่อศูนย์บริการ
ส.เจริญยนต์
ที่อยู่
332 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
เบอร์โทรศัพท์
08-7195-5828
ชื่อศูนย์บริการ
น้องเมย์บริการ
ที่อยู่
290 ม.1 ต.วังผาง อ.เวียงหนองร่อง จ.ลำพูน 51120
เบอร์โทรศัพท์
053-504239
ชื่อศูนย์บริการ
ฟอร์ซ ออโต้ กรุ๊ป
ที่อยู่
50 ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทรศัพท์
08-1960-2661
ชื่อศูนย์บริการ
ยางนพรัตน์
ที่อยู่
387/2 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์
09-1069-0969
ชื่อศูนย์บริการ
จ.รุ่งเรืองยนต์
ที่อยู่
215 ม.6 ต.ปงคำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์
08-5715-1299
ชื่อศูนย์บริการ
เพาเวอร์แคร์ 88
ที่อยู่
166/1 ม.4 ถ.บึงสามพัน-วังพิกุล ต.ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
เบอร์โทรศัพท์
056-732849
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท อัครเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่
309 ม.10 ต.ซอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
เบอร์โทรศัพท์
056-721868
ชื่อศูนย์บริการ
ศิริชัยการยาง
ที่อยู่
เลขที่ 167  หมู่ 4  ต.นาซำ  อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120
เบอร์โทรศัพท์
082-8809011
ชื่อศูนย์บริการ
ช.เจริญกลการ 3
ที่อยู่
515/1  หมู่  9 ต. ยางงงาม  อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
เบอร์โทรศัพท์
095-6282645
ชื่อศูนย์บริการ
นพรัตน์ยางยนต์เชียงใหม่
ที่อยู่
162 / 5 - 6  ม. 1  ถ.มหิดล ต. หนองหอย 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์
053-802848
094-9415616
081-6713873