ศูนย์บริการมาตรฐานคาสตรอล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
ที่อยู่
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อศูนย์บริการ
ที.สมบูรณ์เซอร์วิส
ที่อยู่
168/1 ม.8 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.ในเมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์
081-955-4210
ชื่อศูนย์บริการ
บ้านรวมมิตร
ที่อยู่
18/25 ถ.ทางหลวง 202 ต.บัวใหญ่ 
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
เบอร์โทรศัพท์
081-8777667
044-462642
ชื่อศูนย์บริการ
พิมายคาร์แคร์
ที่อยู่
549 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์
09-3475-6565
ชื่อศูนย์บริการ
วิจิตรศิลป์ปักธงชัย
ที่อยู่
888 ม.1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
เบอร์โทรศัพท์
044-284889,
044-080171
ชื่อศูนย์บริการ
หจก.สาธิตรัชนี (สาธิตคาร์แคร์)
ที่อยู่
232/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์
081-547-0731
ชื่อศูนย์บริการ
อันดามันการยาง
ที่อยู่
192 ม.7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์
081-873-2475
ชื่อศูนย์บริการ
ประยูรเซอร์วิส
ที่อยู่
392 ม.3 ซ.โกวิทศิริกุล ต.โพธิ์ชัย 
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์โทรศัพท์
08-1975-2721
ชื่อศูนย์บริการ
หจก.รวมศิลป์เซอร์วิส
ที่อยู่
27 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์โทรศัพท์
042-411-798
ชื่อศูนย์บริการ
สยามยางยนต์
ที่อยู่
15 ม.4 ถ.เจริญยงค์ อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
เบอร์โทรศัพท์
08-1873-0732
ชื่อศูนย์บริการ
สุทินการยางมหาสารคาม 2001
ที่อยู่
879 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์
043-722173
ชื่อศูนย์บริการ
สารคามผ้าเยรคยางยนต์
ที่อยู่
329 ถ.ผดงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์
098-782-9194,
093282-2365
ชื่อศูนย์บริการ
ถูกและดี
ที่อยู่
25/1 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์
084-601-5566
ชื่อศูนย์บริการ
พี.ซี.คาร์แคร์
ที่อยู่
192 ม.15 ถ.กาฬสินธุ์-มุกดาหาร ต.บัวขาว
อ.กุฉีนารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทรศัพท์
08-0355-5031
ชื่อศูนย์บริการ
จันทะเพชรยางยนต์
ที่อยู่
152 ม.8 ต.บุ่ง ก.ชยางกูร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เบอร์โทรศัพท์
08-1966-0564
ชื่อศูนย์บริการ
หจก.อุบลวีณานัน์
ที่อยู่
273/1 ถ.อุบล-ตระการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์
045-264-452
ชื่อศูนย์บริการ
เลิศยนต์การเบรค
ที่อยู่
661/1 ม.1 ต.หนองหญ้าลาด
อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์
08-1718-0602
ชื่อศูนย์บริการ
ป.เจริญยางยนต์
ที่อยู่
110 ม.7 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์
08-5496-3954
ชื่อศูนย์บริการ
เดชอุดมยางยนต์
ที่อยู่
49 ม.2 ถ.สกลมาร์ค ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์
045-362-679
ชื่อศูนย์บริการ
เจริญทรัพย์ยางยนต์
ที่อยู่
305/1 ม.2 ถ.พระวิหาร ต.หนองหญ้าลาด
อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์
08-1877-4106
ชื่อศูนย์บริการ
ยรรยงออโตเซอร์วิส
ที่อยู่
1 ม.8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์
045-671118
ชื่อศูนย์บริการ
ตั้งพาณิชย์การยาง
ที่อยู่
833 ม.7 ถ.คงคารัตน์ ต.กำแพง
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์
08-3386-6637
ชื่อศูนย์บริการ
ส.สิริยนต์
ที่อยู่
162 ม.14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์
08-1790-7692
ชื่อศูนย์บริการ
ตั้งเจริญเซอร์วิส
ที่อยู่
326 ม.16 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์
044-113919
ชื่อศูนย์บริการ
ทวียางยนต์
ที่อยู่
122/1 ม.4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
เบอร์โทรศัพท์
044-679027
ชื่อศูนย์บริการ
สิงห์การยาง
ที่อยู่
56/5 ถ.พุทไธสง-บุรีรัมย์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์
08-0474-4014
ชื่อศูนย์บริการ
ธีราวุธยางยนต์
ที่อยู่
168 ม.6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์
08-1876-7189
ชื่อศูนย์บริการ
โชควิมลการยาง
ที่อยู่
555 ม.5 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	32140
เบอร์โทรศัพท์
044-551-818
ชื่อศูนย์บริการ
เหล่าเจริญการยาง
ที่อยู่
248 ม.4 ต.ลี อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ	33150
เบอร์โทรศัพท์
08-7666-6191
ชื่อศูนย์บริการ
สยามโปรเซิร์ฟแอนด์แอร์ซัพพลาย
ที่อยู่
176/1 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
เบอร์โทรศัพท์
08-1872-8368
ชื่อศูนย์บริการ
อู่มงคลเซอร์วิส
ที่อยู่
184 ม.7 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 43180
เบอร์โทรศัพท์
06-1029-9819
ชื่อศูนย์บริการ
หจก.สามมิตรทวีทรัพย์
ที่อยู่
318 ม.8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
เบอร์โทรศัพท์
08-1768-4612
ชื่อศูนย์บริการ
หจก.ตระกูลชัยออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่
22 ม.15 ถ.พิศาลสารกิจ ต.พันดอน 
อ.กุมภาวาปี จ.อุดรธานี 41370
เบอร์โทรศัพท์
09-0584-1761
ชื่อศูนย์บริการ
กอแก้วคาร์แคร์
ที่อยู่
11 ม.13 ถ.ปทุมเทวา ต.สวาท 
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
เบอร์โทรศัพท์
08-1470-6741
ชื่อศูนย์บริการ
สุธีการยนต์
ที่อยู่
50/1 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์
08-6630-3965
ชื่อศูนย์บริการ
ปากช่องคาร์แคร์
ที่อยู่
885/2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์
044-313699
ชื่อศูนย์บริการ
แมนการยาง
ที่อยู่
65 หมู่ 1 บ้านตลาดสีดา ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์
083-3668550
ชื่อศูนย์บริการ
หจก.ละกอการยาง
ที่อยู่
424  ม. 19 ต.นิคม  อ.สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150
เบอร์โทรศัพท์
084-6066844
044-680282
ชื่อศูนย์บริการ
อู่วิชา
ที่อยู่
359 ม. 3  ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ. สุรินทร์ 32220
เบอร์โทรศัพท์
086-8761458
ชื่อศูนย์บริการ
ส.สุนายนต์
ที่อยู่
95 ม.1 ต.โนนหัน  อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์
043-391416
089-5743038