เรือ

คาสตรอล เอาท์บอร์ด 2ที

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เอาท์ บอร์ด 2