IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล
  3. นโยบาย HSSE
  4. การดูแลผลิตภัณฑ์

การดูแลผลิตภัณฑ์

ช่างเทคนิคทำการทดสอบ

การจัดการผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ

การดูแลผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่เราจะสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์


องค์ประกอบสำคัญในโปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย:

  • การประเมินการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

ก่อนที่เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรามั่นใจว่า ทุกผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหรือสูงกว่าที่ระบุไว้ในกฎหมายความปลอดภัยที่บังคับใช้ทั้งหมดและเป็นไปตามมาตรฐานภายในของเรา การประเมินผลิตภัณฑ์เป็นการระบุถึงอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกฎหมายควบคุมสารเคมีในตลาด การประเมินพิจารณาถึงศักยภาพของผลกระทบด้านสุขภาพหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิต การจัดจำหน่าย การใช้ในอุตสาหกรรมหรือผู้บริโภค ในปี 2555 เราประเมินวัตถุดิบมากกว่า 1,300 รายการที่ใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของเราทั่วโลก

  • การจัดการสารเคมีที่ละเอียดอ่อน - เรามีนโยบายที่เข้มงวดในการควบคุมสารเคมีที่ละเอียดอ่อนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหรือการใช้ที่ผิดกฎหมาย
  • การคัดกรองความปลอดภัยของลูกค้า - เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยเมื่อจัดการกับน้ำมันหล่อลื่นและของเหลวสำหรับงานโลหะ
  • การติดฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และคำแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัยมีการสื่อสารผ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และการติดฉลากภาชนะ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของเราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของตลาดทั้งหมดที่เราดำเนินงาน เรามีเอกสารความปลอดภัยมากกว่า 80,000 รายการในประมาณ 40 ภาษา