IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เรื่องราวของคาสตรอล
  3. นโยบาย HSSE

นโยบาย HSSE

การประชุมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ความมุ่งมั่นของคาสตรอลต่อสุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อม (HSSE)

เป้าหมาย HSSE ของเรามีความเรียบง่าย ซึ่งก็คือการไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของเรา ผู้ประกอบการระดับโลก พลเมืองที่ดี และนายจ้างที่ยอดเยี่ยม

 

ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับเรามากกว่าสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานและชุมชนที่เราดำเนินงานและมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ร่วมกัน เราจะต้องระมัดระวัง มีระเบียบวินัย และคอยระวังซึ่งกันและกันอยู่เสมอ

 

เรามุ่งมั่นที่จะ:

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายและขั้นตอนของบริษัท
  • จัดการกิจกรรมและความเสี่ยงของเราอย่างเป็นระบบ
  • การรายงานประสิทธิภาพ HSSE ของเรา
  • เรียนรู้จากเหตุการณ์ HSSE ทั้งภายในและภายนอก

 

ทุกคนที่ทำงานให้กับคาสตรอลมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามพันธกิจด้าน HSSE ของเรา