10w-30

ดูผลิตภัณฑ์คาสตรอลทั้งหมดที่มีค่าความหนืดเท่ากับ 10W-30

* อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA