สถานที่ตั้ง

ที่ตั้งสำนักงาน บริษัท บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท: บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ,
ชั้น23 ถนนสาทรใต้, แขวงยานนาวา, เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

โทร: +66 2 684 3555
แฟ็กซ์: +66 2684 3642