IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. POLICY FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ
  4. REACH

REACH

Reach

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR REACH ÖVERENSSTÄMMER MED VÅR POLICY FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

REACH är ett regelverk inom Europeiska unionen avseende registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det trädde ikraft den 1 juni 2007 och ersatte ett antal europeiska direktiv och bestämmelser med ett enda system. REACH har flera syften:

  • Förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från de risker som kemikalier kan medföra
  • Att göra personer som för ut kemikalier på marknaden ansvariga för att förstå och hantera de risker som är förknippade med användningen av dessa
  • Förbättra innovationen och konkurrenskraften för den kemiska industrin inom Europeiska unionen (EU)
  • Främja alternativa metoder för bedömning av ämnens risker
  • För att garantera fri cirkulation av ämnen på den inre marknaden i Europeiska unionen

 

Vem påverkas?

REACH gäller för alla led i distributionskedjan för kemikalier, inklusive tillverkare, importörer, produktutvecklare och slutliga användare. Bestämmelserna anger att tillverkare och importörer i EU av kemiska ämnen, preparat eller beståndsdelar i artiklar som är avsedda att saluföras måste registrera sådana ämnen, om den volym som förs ut på marknaden överstiger 1 ton per år per juridisk person.

Även om ett ämne som importeras till EU i volymer mindre än 1 ton per år och juridisk person inte måste förhandsregistreras eller registreras, och inte omfattas av REACH, så har EU-baserade importörer fullt ansvar för efterlevnad av REACH-förordningen.

 

Varför REACH?

Förordningen ersatte omkring 40 befintliga lagtexter och utformades för att inte överlappa eller strida mot annan kemisk lagstiftning. Lagstiftning för andra typer av kemikalier (t.ex. kosmetika, läkemedel och biocider) eller relaterad lagstiftning (t.ex. om hälsa och säkerhet för personal som hanterar kemikalier, produktsäkerhet och byggprodukter) fortsätter att gälla.