IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. POLICY FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ
  4. PRODUKTANSVAR (PRODUCT STEWARDSHIP)

PRODUKTANSVAR (PRODUCT STEWARDSHIP)

Tekniker utför test

HANTERA PRODUKTER GENOM DERAS LIVSCYKEL FÖR ATT UPPFYLLA KRAV

Produktansvar handlar om hur vi sprider information om produkters potentiella påverkan på hälsa, säkerhet och miljö.


Viktiga delar i vårt produktansvarsprogram inkluderar:

  • Utvärdering av lansering av nya produkter.

Innan vi introducerar produkter, säkerställer vi att de uppfyller eller överträffar all tillämplig säkerhetslagstiftning och våra egna normer. Genom produktutvärderingar identifieras potentiella hälso-, säkerhets- eller miljörisker och det bekräftas att produktsäkerhets- och kemikaliekontrollagstiftning på aktuella marknader uppfylls. I utvärderingen beaktas potentiell hälso- eller miljöpåverkan under hela produktlivscykeln från produktutveckling till tillverkning, distribution, användning hos företag eller konsument, till eventuell återvinning eller avfallshantering. År 2012 utvärderade vi över 1 300 råmaterial som används i våra smörjmedelsprodukter globalt.

  • Hantering av känsliga kemikalier – vi har en strikt policy som reglerar känsliga kemikalier för att förebygga olaglig eller olämplig användning
  • Kundsäkerhetskartläggning – vi ger råd om säkerhetsrutiner vid hantering av smörjmedel och metallbearbetningsvätskor
  • Produktmärkning och säkerhetsdatablad – information om risker förknippade med produkter och råd om säker hantering kommuniceras med säkerhetsdatablad (SDB) och förpackningsmärkning. Våra SDB måste uppfylla lagstadgade krav på alla de marknader där vi är verksamma. Vi har mer än 80 000 SDB på ett 40-tal språk.