• Domov
  • Prehlásenie O Používaní Osobných Údajov

PREHLÁSENIE O POUŽÍVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNE UPOZORNENIE

Vitajte na stránkach www.castrol.sk. Tieto stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Castrol Slovensko, s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 31 389 287, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8424/B. 
Použitie týchto stránok sa riadi podmienkami uvedenými nižšie s tým, že akékoľvek ďalšie použitie týchto stránok znamená Váš bezpodmienečný súhlas s týmito podmienkami. 
Iné webové stránky Castrol môžu obsahovať podmienky odlišné, prosíme, aby ste sa zoznámili s podmienkami všetkých webových stránok Castrol, ktoré navštívite. 
Ak nie je uvedené inak, platí, že odkazy na „Castrol“ alebo „Castrol Group“ znamenajú odkazy na Castrol Slovensko, s.r.o., prípadne Castrol Limited a ich sesterské a dcérske spoločnosti. 

ZODPOVEDNOSŤ

Castrol Slovensko, s.r.o. neposkytuje žiadne prehlásenia ani záruky akéhokoľvek charakteru ohľadne týchto stránok a ich obsahu. Na týchto stránkach Castrol Slovensko, s.r.o. poskytuje oznámenia všeobecnej povahy. Informácie uvedené na týchto stránkach majú len informatívny charakter, nie sú vyčerpávajúce a navzdory nášmu úsiliu nemusia byť aktuálne a presné. Castrol Slovensko, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepresnosti alebo opomenutia na týchto stránkach a za všetky rozhodnutia, ktoré učiníte na základe informácii obsiahnutých na týchto stránkach nesiete výlučnú zodpovednosť. Castrol Slovensko, s.r.o. ani žiadna z ich partnerských spoločností nepreberá zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, následné alebo iné straty či škody akéhokoľvek druhu vzniknuté na základe vstupu alebo použitia týchto stránok alebo informácií na nich uvedených. 

Tieto stránky používate na vlastnú zodpovednosť. Castrol Slovensko, s.r.o. neposkytuje žiadne záruky za to, že sťahované materiály neobsahujú vírusy, červy, trójske kone alebo iné deštruktívne prejavy. Za zabezpečenie ochrany Vášho počítačového systému a dát rovnako ako za akékoľvek náklady na servis, opravy a úpravy v súvislosti s použitím týchto stránok nesiete výlučnú zodpovednosť. 

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

Na týchto stránkach poskytujeme i niektoré informácie o produktoch. Napriek tomu, že vynakladáme zodpovedajúcu starostlivosť, aby poskytované informácie boli v okamžiku ich umiestnenia na tieto stránky presné, môžu byť dotknuté následnými zmenami, najmä ak ide o zloženie produktov, spôsoby použitia a nakladanie s nimi. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že naša zodpovednosť za informácie o produktoch sa riadi pravidlami uvedenými v odseku „zodpovednosť“ hore. V prípade potreby, prosíme, kontaktujte oddelenie technického poradenstva. 

POUŽITIE HYPERTEXTOVÝCH ODKAZOV

Castrol Slovensko, s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah iných webových stránok, vrátane webových stránok, z ktorých ste uskutočnili prístup na naše stránky alebo na ktoré môžete vstúpiť z našich stránok. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takými stránkami a odkazmi. 
Odkazy na stránkach tretích osôb poskytujeme v dobrej viere, že obsahujú alebo môžu obsahovať materiály, ktoré majú význam vo vzťahu k našim stránkam, poskytnutie týchto odkazov však neznamená, že Castrol Slovensko, s.r.o. stránky tretích osôb a ich obsah preskúmal alebo schválil. V niektorých prípadoch môže dôjsť k tomu, že odkaz Vás zavedie na stránky tretích osôb, ktoré obsahujú stanoviská odporujúce stanoviskám na týchto stránkach, prípadne iným stanoviskám Castrol Slovensko, s.r.o., Castrol Limited či Castrol Group. 

INFORMÁCIE O PREVÁDZKE NA STRÁNKE A O COOKIES

Servery umiestnené v BP a ktorých hostiteľmi sú poskytovatelia služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru automaticky zaznamenávajú údaje o vašej návšteve na našich webových stránkach na základe vašej IP adresy. Tieto informácie vás neidentifikujú ako jednotlivca, ale identifikujú počítač alebo iné zariadenie, ktoré používate pre prístup na stránky. Tieto informácie, ktoré zhromažďujeme sa používajú vo svete na to, aby sa zabezpečilo pokrytie a na analýzu prúdu kliknutí, aby sa pomohlo lepšie porozumieť využitie webovej stránky. 

V priebehu vašej návštevy našich webových stránok, môžeme do vášho počítača tiež automaticky sťahovať krátke textové súbory, ktoré sa nazývajú "cookies". Cookies nám umožňujú poskytnúť vám lepší on-line zážitok tým, že umožňujú stránke vedieť, že ste ju navštívili už pred tým a v niektorých prípadoch zaznamenať preferencie, aby sa vaša návšteva personalizovala. Cookies neidentifikujú jednotlivého užívateľa, ale iba počítač, ktorý sa používa na prezeranie stránky. Používame aj analytická cookies na zvýšenie výkonnosti webových stránok tým, že sa zbierajú informácie o tom, koľko návštevníkov máme a ako používajú webovú stránku (napr. na ktoré strany návštevníci chodia najčastejšie). 

Informácie ktoré tieto cookies zhromažďujú sa nepoužívajú na identifikáciu, kto ste, na zasielanie cielenej inzercie ani na zapamätnie si, kde ste boli na internete. 

Tým, že pokračujete a že ďalej používate túto webovú stránku, súhlasíte s našim používaním cookies pre obmedzené účely popísané vyššie.

Ako odstrániť alebo zastaviť cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači, nájdete v ponuke pomoci na vašom internetovom prehliadači. V niektorých prípadoch môže blokovanie cookies znížiť funkčnosť niektorých stránok alebo zamedziť prístup k nim, v závislosti na zvolených možnostiach vášho prehliadača. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako vypnúť cookies, navštívte stránku www.aboutcookies.org. Týmto odkazom sa dostanete na inú webovú stránku, ktorá je otvorená v novom okne. BP nie je zodpovedná za obsah webovej stránky www.aboutcookies.org. 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Názov a logo Castrol sú registrovanými ochrannými známkami Castrol Limited. Všetky ostatné známky, názvy produktov a firiem, logá a iné predmety duševného vlastníctva používané na týchto stránkach patria Castrol Limited či iným oprávneným vlastníkom. Týmto nie sú poskytované žiadne oprávnenia ani licencie, výslovné ani implicitné, týkajúce sa predmetov duševného vlastníctva Castrol Limited, Castrol Group, Castrol Slovensko, s.r.o. ani iných osôb a ich použitie môže znamenať porušenie práv oprávnených držiteľov. 

AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva k materiálom na týchto stránkach patria Castrol Slovensko, s.r.o., Castrol Limited alebo iným oprávneným osobám. 
Zriaďovanie kópií týchto stránok je povolené len pre účely ich prehliadania, tlač týchto stránok je povolená len pre osobné, nekomerčné použitie a len v rozsahu pre také použitie, aké je nevyhnutné. Akékoľvek iné použitie je striktne zakázané. Nepovolené použitie môže byť považované tiež za nekalosúťažné jednanie. 

ZMENY STRÁNOK

Obsah týchto stránok a podmienky ich použitia môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Týmto súhlasíte s tým, že sa pri každej návšteve týchto stránok zoznámite s podmienkami ich použitia a zaväzujete sa ich dodržiavať, a to vrátane prípadných zmien. 

ROZHODNÉ PRÁVO

Používanie týchto webových stránok, sťahovanie dát z nich a aplikácia týchto podmienok sa riadia právom Slovenskej republiky. 
V prípade, že by niektoré z ustanovení týchto podmienok bolo akýmkoľvek súdom alebo príslušným štátnym orgánom uznané ako neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto podmienok a všetky ustanovenia, ktorých sa taká neplatnosť alebo neúčinnosť nebude týkať, zostanú úplne platné a účinné. 

INFORMATÍVNE OZNÁMENIE

Tieto stránky sú optimalizované pre použite čítacích zariadení nevidomých osôb, preto niektoré znaky uvedené pri odkazoch nie sú chybou, ale navigujú tieto zariadenia. 
Copyright © Castrol Slovensko, s.r.o., Castrol Limited