IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. ZÁSADY BOZP A OŽP
  4. REACH

REACH

Reach

CIELE NARIADENIA REACH SÚ V SÚLADE S NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

REACH je nariadenie Európskej únie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok. Nariadenie nadobudlo platnosť 1. júna 2007 a nahradilo niekoľko európskych smerníc a nariadení jednotným systémom. REACH má niekoľko cieľov:

  • zlepšovať ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky,
  • zabezpečovať, aby ľudia, ktorí umiestňujú chemické látky na trh, niesli zodpovednosť za chápanie a riadenie rizík spojených s ich používaním,
  • posilňovať inovácie a konkurencieschopnosť chemického priemyslu Európskej únie (EÚ),
  • podporovať alternatívne metódy posudzovania nebezpečnosti látok,
  • zabezpečovať voľný obeh látok na vnútornom trhu Európskej únie.

 

Na koho sa bude nariadenie REACH vzťahovať?

REACH sa týka všetkých subjektov v chemickom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcov, dovozcov, tvorcov zloženia a následných používateľov. V predpisoch sa uvádza, že výrobcovia a dovozcovia chemických látok, prípravkov alebo látok obsiahnutých v produktoch určených na uvoľnenie do obehu, ktorí pôsobia v EU, musia tieto látky zaregistrovať, ak objem uvedený na trh presahuje 1 tonu ročne na právnickú osobu.

Dovozcovia so sídlom v EÚ sú plne zodpovední za dodržiavanie predpisov REACH, pričom platí, že akákoľvek látka dovážaná do EÚ v množstvách menších ako 1 tona ročne na právnickú osobu nemusí byť vopred alebo následne registrovaná a nariadenie REACH sa na takúto látku nevzťahuje.

 

Prečo REACH?

Toto nariadenie nahradilo približne 40 existujúcich právnych predpisov a bolo navrhnuté tak, aby sa neprekrývalo s inými právnymi predpismi o chemických látkach a nebolo s nimi v rozpore. Existujúce právne predpisy upravujúce iné druhy chemických látok (napr. kozmetika, farmaceutiká a biocídy) alebo súvisiace právne predpisy (napr. o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov, ktorí manipulujú s chemikáliami, bezpečnosti produktov a stavebných produktoch) zostávajú v platnosti.