IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. ZÁSADY BOZP A OŽP
  4. ZODPOVEDNÝ DOHĽAD NAD VÝROBKOM

ZODPOVEDNÝ DOHĽAD NAD VÝROBKOM

Technici vykonávajú test

RIADENIE PRODUKTOV POČAS ICH ŽIVOTNÉHO CYKLU, ABY SPĹŇALI POŽIADAVKY.

Zodpovedný dohľad nad produktom sa týka toho, ako informujeme o potenciálnych vplyvoch produktu na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.


Kľúčové prvky nášho programu zodpovedného dohľadu nad produktom zahŕňajú:

  • Hodnotenie pri uvádzaní nových produktov.

Pred uvedením produktov na trh zabezpečíme, že budú spĺňať alebo prekračovať všetky platné bezpečnostné predpisy a spĺňať naše interné normy. Hodnotenia produktov identifikujú potenciálne zdravotné, bezpečnostné alebo environmentálne riziká a overujú súlad s legislatívou o bezpečnosti produktov a kontrole chemikálií na zamýšľaných trhoch. V hodnotení sa posudzuje potenciál vplyvov na zdravie či životné prostredie počas celého životného cyklu produktu od vývoja produktu cez výrobu, distribúciu, priemyselné alebo spotrebiteľské používanie, až po konečnú obnovu alebo likvidáciu. V roku 2012 sme globálne vyhodnotili 1300 surovín používaných v našich mazacích produktoch.

  • Riadenie citlivých chemikálií – máme zavedenú prísnu politiku riadenia citlivých chemikálií na zabránenie nezákonnému používaniu.
  • Skríning bezpečnosti zákazníka – poskytujeme poradenstvo v oblasti bezpečnostných postupov pri manipulácii s mazivami a kovoobrábacími kvapalinami.
  • Označovanie produktov a karty bezpečnostných údajov – informácie o nebezpečenstvách a rizikách spojených s produktmi a rady ohľadom bezpečného zaobchádzania poskytujeme prostredníctvom kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) a značenia na kontajneroch. Naše KBÚ musia byť v súlade so zákonnými požiadavkami na všetkých trhoch, na ktorých pôsobíme. Máme viac ako 80 000 KBÚ v asi 40 jazykoch.