IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
 2. MOTOROVÝ OLEJ A KVAPALINY
 3. ZÁRUKA CASTROL ENGINE
 4. PODMIENKY A POŽIADAVKY

PODMIENKY A POŽIADAVKY

Posledná aktualizácia: 21.4.2022

 

Podmienky a požiadavky záruky na motor

Táto bezplatná obmedzená záruka poskytuje oprávneným zákazníkom dodatočnú ochranu v prípade poškodenia motorov vozidiel spôsobených olejom a dopĺňa ich zákonné práva. Zákazníci sa musia pred uplatnením nároku na záruku zaregistrovať prostredníctvom online registračného formulára a prijať nasledujúce zmluvné podmienky, inak sa na nich táto dodatočná záruka nevzťahuje. Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva zákazníka, okrem iného podľa smernice 85/374/EHS o zodpovednosti za chybné výrobky, a nemá za cieľ vylúčiť alebo obmedziť zodpovednosť za smrť alebo zranenie. Nejde o záruku v zmysle smernice 1999/44 o predaji a zárukách pre spotrebiteľa.

 

V súlade s nasledujúcimi podmienkami a požiadavkami spoločnosť Castrol Limited súhlasí s tým, že uhradí náklady na opravu alebo výmenu dielov motora uvedených v ODSEKU 5, ktoré sú poškodené alebo zničené v dôsledku používania príslušného produktu (definovaného v ODSEKU 4), použitého počas výmeny oleja v zúčastnenom servise Castrol AUTO SERVICE alebo v servise Castrol SERVICE.

 

1. DÁTUM ÚČINNOSTI A REGISTRÁCIA 

1.1.    Táto záruka nadobudne účinnosť neskôr ako (a) 30 dní po dátume servisu alebo (b) v deň, kedy odčítaná hodnota počítadla kilometrov vozidla dosiahne kumulatívny nájazd zistený v servise plus 1 000 km. 
1.2.    Záruku musí zaregistrovať on-line zákonne registrovaný vlastník alebo nájomca vozidla do siedmich kalendárnych dní od poskytnutia služby. Táto záruka je neplatná, ak nie je zaregistrovaná v registračnom období.

1.3.    Zaregistrovaním záruky, ako je tu uvedená, výslovne súhlasíte s tým, že budete viazaní ustanoveniami tejto záruky vrátane (okrem iného) OPRÁVNENOSTI a PODMIENOK v ODSEKU 2, DOBY PLATNOSTI ZÁRUKY v ODSEKU 3 a OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI uvedených v ODSEKU 6 nižšie. 

1.4.    Spoločnosť Castrol má právo túto záruku kedykoľvek zrušiť. 


2. 2. OPRÁVNENOSŤ A PODMIENKY

Na vozidlo sa vzťahuje táto záruka, ak:
2.1.    Má benzínový alebo dieselový motor;
2.1.2.    Je v súkromnom vlastníctve a je osobným vozidlom, SUV alebo ľahkým úžitkovým vozidlom až do strednej dĺžky. Záruka sa nevzťahuje na
vozidlá používané na komerčné, poľnohospodárske alebo hospodárske účely, a
2.1.3.    V čase poskytovania služby sa na počítadle kilometrov zobrazuje menej ako 160.000 km a vozidlo má menej ako 12 rokov.

2.1.4.    Príslušný servis bol vykonaný v zúčastnenom servise Castrol AUTO SERVICE alebo servise Castrol SERVICE s použitím príslušného platného produktu. 


3. ZÁRUČNÁ DOBA

Platnosť záruky uplynie pri nasledujúcich udalostiach:


3.1.    Dátum, kedy stav počítadla kilometrov vozidla dosiahne celkový nájazd, ktorý zodpovedá nájazdu zistenému v servise plus 20.000 km; alebo

3.2.    Dvanásť mesiacov po dátume poskytnutia služby.

 

4. PRÍSLUŠNÉ PRODUKTY

Táto záruka sa poskytuje iba na produkty motorového oleja Castrol uvedené nižšie („príslušný produkt“):

 • Castrol EDGE 
 • Castrol MAGNATEC 
 • Castrol GTX


5. KRYTIE

Táto záruka sa vzťahuje iba na nasledujúce diely motora:

 • Piesty a krúžky
 • Ložiská turba
 • Rozvodové reťaze
 • Obloženie alebo vŕtanie valca
 • Olejové čerpadlo
 • Tyče a ložiská tyčí
 • Vyvažovacie hriadele a dvihátka
 • Vačkový hriadeľ a ložiská
 • Kľukový hriadeľ a ložiská
 • Ventilové vložky 
 • Vahadlá a ložiská vahadiel
 • Ozubené koleso rozdeľovača (neplatí pre vozidlá s dieselovým motorom)
 • Piestne čapy a puzdra
 • Rozvodové koleso a ozubené kolesá
 • Drieky ventilov a vodiace prvky (okrem úprav brúsenia)

 

6.  OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

6.1.   Zodpovednosť spoločnosti Castrol na základe tejto záruky v žiadnom prípade nepresiahne sumu 3.500 € (alebo ekvivalent v príslušnej mene platby) alebo reálnu trhovú hodnotu vozidla. 
6.2.   Ak sa odčítaná hodnota tachometra vozidla v deň poskytnutia služby rovná 120.000 km alebo je vyššia, zodpovednosť spoločnosti Castrol za takéto vozidlo bude obmedzená na 50 % akéhokoľvek nároku a v žiadnom prípade neprekročí sumu 1.750 € (alebo ekvivalent v  príslušnej mene platby).

6.3.   Táto záruka sa nevzťahuje na nároky vyplývajúce z havárie, nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia, nesprávneho servisu alebo údržby, chyby vo výrobe, nesprávnej inštalácie akejkoľvek časti, typické opotrebovanie motora súvisiace s najazdenými kilometrami/vekom, kontaminácie chladiacej kvapaliny alebo zlyhania udržiavať motorový olej a chladiacu kvapalinu motora v úrovniach predpísaných výrobcom. Spoločnosť Castrol nezamietne platbu za také reklamácie, ktoré inak spĺňajú podmienky tejto záruky, pokiaľ v dobrej viere nepreukáže, že jedna alebo viacero z týchto príčin spôsobilo nárok na náhradu škody.

6.4.   Táto záruka sa nevzťahuje tiež na nároky, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu vozidla alebo akákoľvek prípadná zmluva o rozšírených službách. Ak ste však inak dodržali podmienky tejto záruky, spoločnosť Castrol zaplatí odpočítateľnú sumu (ak existuje), ktorú ste zaplatili na základe prípadnej zmluvy o rozšírených službách, ktorú ste zakúpili a ktorá pokrýva takýto nárok.

6.5.    Nič v tomto dokumente nemá za cieľ ovplyvniť/narušiť/obmedziť alebo inak obmedziť akékoľvek zákonné práva, ktoré máte podľa platných právnych predpisov. Táto záruka nenahrádza/neobmedzuje ani inak neovplyvňuje zákonnú záruku pre príslušné produkty podľa zákona.  

 

7. PODANIE REKLAMÁCIE

7.1.    Ak si želáte uplatniť reklamáciu na základe tejto záruky, musíte poskytnúť spoločnosti Castrol uspokojivé dôkazy o splnení kritérií oprávnenosti stanovené v článku 2 
7.2.  Poskytnete spoločnosti Castrol uspokojivé dôkazy o splnení kritérií oprávnenosti (ODSEK 2). Spoločnosť Castrol odporúča, aby ste si uložili kópie faktúr, príjmových dokladov, servisnej dokumentácie alebo objednávok na opravu, aby ste preukázali:

7.2.1. že bol počas servisu použitý príslušný produkt Castrol; 

7.2.2. že bola služba vykonaná v zúčastnenom servise Castrol AUTO SERVICE alebo Castrol SERVICE Workshop;

7.2.3 dátum poskytnutia služby; a
7.2.4 odčítaná hodnota tachometra v deň servisu.

7.3.    Musíte predložiť podrobný odhad všetkých opravárenských prác vydaných servisom Castrol AUTO SERVICE alebo servisom Castrol SERVICE. Po odoslaní dokladov preskúma spoločnosť Castrol vašu reklamáciu.

7.4.   Spoločnosť Castrol si vyhradzuje právo na prístup k motoru vozidla na fotografovanie, odoberanie vzoriek motorového oleja, na prístup ku všetkým poškodeným dielom motora a na testovanie všetkých poskytnutých vzoriek. Výsledky analýzy motorového oleja možno zvážiť v každom nároku, ktorý vyplýva z tejto záruky.

 

8. INÉ

8.1   Prijatím akejkoľvek reklamácie podľa týchto zmluvných podmienok spoločnosť Castrol nepriznáva žiadnu zodpovednosť za poškodenie vášho vozidla.8.2  Spoločnosť Castrol si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek reklamáciu podanú na základe týchto zmluvných podmienok, ak nebudú splnené tu stanovené podmienky.