IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. MOTOROVÝ OLEJ A KVAPALINY
  3. ZÁRUKA CASTROL ENGINE
  4. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o prevádzkovateľovi

Za toto zhromažďovanie vašich údajov je zodpovedná spoločnosť Castrol Limited so sídlom na adrese Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading, RG8 7QR (číslo spoločnosti: 00149435).

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Registrácia na webovej stránke záruky na motor Castrol je plne dobrovoľná. V uplatnenom rozsahu sa opierame o váš aktívny súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré nám poskytnete v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Castrol na portáli záruky Castrol Engine zahŕňajú vaše meno a kontaktné údaje, ako aj evidenčné číslo vozidla, najazdené kilometre, značku a model vozidla.

 

Vaše osobné údaje sa použijú iba na účely spracovania záruky, posúdenia jej oprávnenosti a kontaktovania vašej osoby v súvislosti s informáciami o ďalších produktoch a/alebo službách spoločnosti Castrol, ak ste sa rozhodli odoberať tieto informácie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Priamy marketing“ nižšie.

 

V prípade reklamácie môže spoločnosť BP tiež požiadať o sken alebo fotografie faktúry od vášho servisu vozidla, kópiu vašich záznamov o službách vozidla a/alebo dokladu o vlastníctve.

 

A napokon, ak sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom online kontaktného formulára na našej webovej stránke, požiadame vás o poskytnutie obmedzených osobných údajov. Tieto údaje potrebujeme na spracovanie vašich otázok.

Priamy marketing

Spoločnosť BP vám môže posielať marketingovú komunikáciu e-mailom v súlade s vašimi marketingovými preferenciami vyjadrenými v mieste registrácie. Ak už naďalej nechcete dostávať takéto oznámenia, postupujte podľa príslušných pokynov na odhlásenie, uvedených v každom takomto marketingovom oznámení.

Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť Castrol používa služby poskytovateľov služieb tretích strán, ktorým môže byť udelený prístup k vašim osobným údajom (napr. tretím stranám, ktoré poskytujú technickú podporu, spracúvajú reklamácie v našom mene a posielajú naše marketingové oznámenia, ak ste sa rozhodli ich odoberať) s cieľom prevádzkovať a spravovať databázu a portál záruky Castrol Engine. Ak využívame služby takýchto poskytovateľov služieb tretích strán, poskytujeme im vaše osobné údaje len v prísne nevyhnutnom prípade, a to len takej tretej strane, ktorá koná iba na základe našich pokynov a v súlade so zmluvne požadovanými bezpečnostnými opatreniami. V súlade s platnými právnymi predpismi môžete požiadať o zobrazenie kópie príslušných zmluvných doložiek, ktoré chránia vaše osobné údaje.

 

Vyhradzujeme si právo poskytnúť vaše osobné údaje tiež v súlade s požiadavkami právnych predpisov, alebo keď budeme presvedčení, že poskytnutie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo v súlade so súdnym konaním, súdnym príkazom, požiadavkou regulátora alebo akýmkoľvek iným právnym procesom týkajúcim sa spoločnosti Castrol.

Prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Spoločnosť Castrol môže poskytnúť vaše osobné údaje iným subjektom BP, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP. V takom prípade zostanú vaše osobné údaje vždy chránené záväznými firemnými pravidlami spoločnosti BP, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany údajov v celej skupine BP.

Keď prevádzkovatelia údajov spoločnosti BP prenášajú vaše osobné údaje mimo EHP, takýto prenos bude podliehať primeraným bezpečnostným opatreniam, ktoré môžu byť štandardnými doložkami o ochrane údajov prijatými Európskou komisiou.

Súbory cookie a informácie o návštevnosti stránok

Servery (ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP) automaticky protokolujú dáta o vašej návšteve tejto webovej stránky na základe vašej IP adresy. Tieto informácie sa môžu zaznamenávať pomocou súborov cookie alebo podobných technológií.


Spoločnosť Castrol zisťuje na základe týchto informácií, kde vo svete sa webová stránka používa, a snaží sa pritom zabezpečiť bezproblémové pokrytie.

Táto webová stránka používa iba súbory cookie prvej strany. Tieto súbory cookie sú potrebné pre základné funkcie stránky, ako je sledovanie vašej aktivity pri prechode z jednej stránky na druhú, a preto sú vždy povolené.

Ak chcete súbory cookie umiestnené vo svojom počítači odstrániť alebo zastaviť, pozrite si ponuku pomocníka vo svojom internetovom prehliadači. Blokovanie súborov cookie obmedzí funkčnosť týchto webových stránok.

Ak sa chcete dozvedieť viac, čo sú súbory cookie a podobné technológie, odporúčame vám navštíviť túto webovú stránku tretej strany: www.allaboutcookies.org.

Obdobie uchovávania

Vaše údaje sa budú uchovávať len dovtedy, kým bude vaša záruka platná, a následne sa bezodkladne vymažú.

Ak ste sa rozhodli pre našu marketingovú komunikáciu, budeme uchovávať iba vašu e-mailovú adresu a meno, kým sa neodhlásite z takejto komunikácie alebo nepožiadate o vymazanie svojich údajov.

Práva na prístup, opravu a vymazanie

V súlade s našimi internými predpismi nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli všetky vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, obráťte sa na adresu GDPREurope@castrol.com alebo použite kontaktný formulár na webovej stránke záruky Castrol Engine. Máte tiež právo požiadať o opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Ak sa nachádzate v EÚ, máte tiež právo vzniesť námietku týkajúcu sa ochrany osobných údajov a predložiť ju príslušnému orgánu na ochranu údajov zriadenému v príslušnej krajine EÚ. Zvážte však použitie mechanizmu na riešenie sťažností schváleného spoločnosťou BP v EÚ podľa našich záväzných firemných pravidiel (verejne dostupných online).

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 29. augusta 2018.