• Start
 • Allmänna leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor

Del A – Allmänna villkor

1. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor ska tillämpas på försäljning och leverans av produkter som tillhandahålls av Nordic Lubricants AB (”Säljaren”) i den mån Säljaren och köparen (”Köparen”) inte skriftligen överenskommit om från dessa bestämmelser avvikande villkor.

Om Köparen ingår avtal med Säljaren på uppdrag av någon eller om en agent ingår avtal på Köparens vägnar, ska Köparen och huvudmannen vara solidariskt ansvariga för i avtalet uppkomna förpliktelser. För det fall Köparen består av flera juridiska personer ska de vara solidariskt ansvariga för i avtalet uppkomna förpliktelser.

2. Produkt

Produkt avser den oljeprodukt och/eller tillhörande tjänster som Säljaren levererar till respektive Köpare (”Produkt”). Uppgifter beträffande vikter, priser, tekniska egenskaper och andra detaljer rörande Produkten är endast bindande för Säljaren om och i den mån Säljaren och Köparen uttryckligen i skrift kommit överens om detta. 

3. Beställningar

Det är Köparens ansvar att meddela Säljaren de kvaliteter och kvantiteter avseende Produkterna som Köparen önskar beställa, samt önskad leveransadress. Alla beställningar är föremål för de begränsningar som Säljaren kan ha angivit, till exempel med avseende på största och minsta leveranskvantiteter eller av Säljaren begärd leveranstid, och leverans av Produkter är föremål för tillgängligheten på den aktuella platsen. En order är bindande när Säljaren lämnat en orderbekräftelse.

4. Leverans

Säljaren levererar och Köparen mottar Produkterna i förpackningar eller behållare när de avlastas från Säljarens leveransfordon. Köparen är ansvarig för avlastningen av Produkterna. När leveransen av Produkterna sker genom slang ska leveransen anses ske, och Köparen anses ha mottagit leveransen, i leveransänden av slangen.

Säljaren ska informera Köparen om leveransdatum så snart som det är praktiskt möjligt, vilket exkluderar helgdagar. Köparen är inte berättigad till någon form av ersättning vid sen leverans från Säljarens sida, om inte parterna skriftligen överenskommit om annat.

För att kunna leverera till Köparen på ett säkert sätt åtar sig Köparen att möjliggöra säker mottagning av de beställda Produkterna. Säljaren kommer inte att leverera till Köparen om inte Säljaren bedömer att leverans kan ske på ett säkert sätt. Köparen är ensamt ansvarig för att tillhandahålla lämpliga medel och anläggningar för mottagandet av Produkterna och för förvaringen av Produkterna efter leverans. 

Vid Köparens brott mot denna bestämmelse förbehåller sig Säljaren rätten att, utan inverkan på Säljarens övriga rättigheter att göra påföljder gällande, innehålla leveransen av Produkter som ännu inte levererats. 

5. Pris och betalning

Köparen åtar sig att betala det pris som parterna överenskommer från tid till annan eller det pris vilket Säljaren tillämpar per det datum då Säljaren mottar Köparens beställning av Produkterna, såväl som eventuella tillämpliga tilläggsavgifter. Köparen åtar sig att till Säljaren betala sådana tilläggsavgifter som Säljaren åsamkas till följd av att Säljaren inte kan leverera till Köparen på grund av någon omständighet som beror på Köparen eller Köparens representant, eller om Köparen vägrar att motta beställda Produkter.

Alla belopp som anges av Säljaren, är uppräknade i avtalet eller annars överenskomna med Köparen, är exklusive skatter och avgifter. Köparen ska betala tillämpliga skatter och avgifter i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. 

Säljaren har rätt att genomföra prisändringar genom att underrätta Köparen om detta skriftligen minst 30 dagar innan höjningen träder i kraft. 

Säljaren tillställer Köparen en faktura för alla leveranser till Köparen. Fakturan utvisar kvantiteten av levererade Produkter och eventuella tilläggsavgifter som Säljaren åsamkats vid leveransen. Säljaren förbehåller sig rätten att, för det fall att en faktura visar sig vara felaktig, tillställa Köparen en ersättningsfaktura. 

Köparen åtar sig att betala fakturan senast den tjugonde dagen under den månad som följer efter den månad då fakturan utställdes, om inte annat skriftligen överenskommes. 

Om Säljaren tillhandahåller Köparen tilläggstjänster ska Köparen betala för dessa tjänster i enlighet med avtalet eller vad som annars överenskommits med Köparen. 

Alla betalningar ska erläggas till fullo och Köparen äger inte rätt att kvitta, hävda motfordran eller göra avdrag. Betalningar ska göras till anvisat bankkonto, om inte annat skriftligen överenskommits. Vid betalning ska fakturanummer och Köparens namn anges. 

Eventuella frågor om fakturor ska framföras till Säljaren inom tre (3) dagar efter mottagande av den relevanta fakturan.

6. Köparens dröjsmål

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med en räntesats motsvarande Riksbankens vid var tid gällande referensränta plus åtta (8) procentenheter. Om det finns skäligt tvivel avseende Köparens betalningsförmåga, har Säljaren rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

7. Hälsa, säkerhet och miljö

Köparen åtar sig att uppmärksamma personer som hanterar eller använder Produkterna eller som har tillgång till Produkterna när de är i Köparens besittning, eller till vilka Köparen säljer Produkterna eller delar därav, på varningar, information eller förslag vilka återfinns i eller refereras till i Säljarens produktinformationsblad, säkerhetsblad eller liknande texter hänförliga till Produkterna eller på Produkternas märkning eller förpackningar. Köparen åtar sig att följa, och att säkerställa att nämnda personer följer sådana varningar, information eller förslag. Köparen åtar sig att efterleva alla relevanta hälso-, säkerhets- och miljöföreskrifter tillämpliga i varje land där Produkterna säljs eller hanteras.

8. Äganderättsförbehåll

Om det kan antas att Köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet/beställning eller om Säljaren häver avtalet/beställning har Säljaren rätt att återta sådan Produkt som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan Produkten tillfullo betalts inte rätt att utan Säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att Säljarens återtaganderätt äventyras. 

9. Kvalitet, kvantitet och krav

Säljaren garanterar att Produkterna är felfria vid tidpunkten för leveransen till Köparen. Alla andra garantier med avseende på kvalitet, lämplighet för ändamålet, beskrivningar etc., inklusive sådana som kan anses underförstådda enligt lag, är uteslutna så långt som det är rättsligt möjligt.

Säljarens kontroll av kvantiteten av levererade Produkter är slutgiltig. Ifall Köparen anser att det föreligger en brist ska detta antecknas på mottagningskvittot i original. Köparen ska påtala den påstådda bristen för Säljaren inom tre (3) dagar efter leveransen. Om inte Köparen (a) påtalar det påstådda felet så snart som Köparen blev medveten om det och (b) tar representativa prover av Produkten som påstås vara felaktig (både oanvänd och tagen från det använda systemet) och överlämnar dessa till Säljaren så snart som möjligt, går Köparens rätt att göra gällande felet förlorad. Om Köparen framför krav mot Säljaren har Säljaren rätt att ta ytterligare prover eller göra ytterligare tester som Säljaren finner nödvändiga, liksom rätt att fritt ta del av driftrapporter för de berörda maskinerna eller utrustningen.  

10. Säljarens ansvar

Köparen görs särskilt uppmärksam på denna bestämmelse.

Säljaren ansvarar för skada som orsakats av Produkten enligt vid var tid tillämplig lag om produktansvar. 

Säljaren ansvarar inte för skada som uppkommer i anledning av avtalet som utgörs av:
 • skada relaterad till någon inneboende risk hänförlig till Produktens typ och beskaffenhet,
 • utebliven vinst eller förväntad vinst, förlorad affär eller goodwill, förlust av tid eller hyra, bortkastade omkostnader, övertid eller schemaförluster, kostnader för ersättningsmaskiner eller utrustning, förluster hänförliga till utebliven användning av maskiner eller utrustning i verksamheten, fysisk skada på (hela eller delar av) maskiner eller utrustning, vare sig skadan är direkt eller indirekt eller en följdskada; eller
 • någon som helst följdskada, indirekt skada, eller förmögenhetsskada (hur den än har uppkommit).
Det totala ansvar som kan uppkomma för Säljaren gentemot Köparen (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet från Säljarens anställda, representanter eller underleverantörer) med anledning av avtalet är begränsat till det pris som betalats för de relevanta Produkterna eller tilläggstjänster under avtalet. 

Köparen åtar sig att hålla Säljaren skadelös för skador, ansvar eller anspråk och alla kostnader och utgifter som uppkommer till följd av eller i anslutning till utspillning, olycka eller nödsituation som inträffar under leveransen av Produkter eller Köparens bristande avtalsuppfyllelse, utom i den utsträckning som sådan orsakats eller bidragits till av Säljarens vårdslöshet eller fel eller brist i Säljarens utrustning. 

11. Uppsägning av avtalet

Säljaren får när som helst skriftligen säga upp avtalet utan ansvar genom att iaktta en uppsägningstid om 14 dagar.

Säljaren får när som helst säga upp avtalet eller utan vidare ansvar upphöra att genomföra leveranser om (a) en likvidator, konkursförvaltare eller motsvarande utses för Köparen eller över Köparens tillgångar, eller om Köparen ingår en ackordsuppgörelse med sina borgenärer eller om Säljaren har anledning att anta att någon åtgärd enligt ovan kan bli aktuell, (b) Köparen inte erlägger betalning på förfallodagen, (c) Köparen begår brott mot punkt 7 ovan, eller (d) Köparen underlåter att uppfylla sina förpliktelser enligt punkt 6 ovan.

Om avtalet upphör ska punkt 5, 8, 9, 10 och 13 fortsätta att gälla.

12. Oförutsedda händelser

Säljaren har rätt att utan ersättningsskyldighet mot Köparen underlåta att uppfylla skyldigheter under avtalet om underlåtenheten hänför sig till omständigheter utanför Säljarens kontroll. Köparen har i detta fall rätt att köpa Produkter från alternativa säljare fram till att Säljaren kan fullgöra sina leveranser till Köparen.

För det fall det uppstår (a) en minskning i eller påverkan på tillgängligheten av råmaterial till Produkterna som inte skäligen kunde undvikas, eller (b) Säljarens kostnader för att uppfylla skyldigheterna enligt avtalet väsentligen ökar och Säljaren inte kan ersättas för sådan kostnadsökning genom försäljning till Köparen, har Säljaren rätt att skriftligen säga upp avtalet eller att innehålla eller minska leveranser till Köparen. I sådana fall har Säljaren inte någon skyldighet att tillhandahålla Köparen med alternativa produkter relaterat till bortfallet.

13. Allmänt

All korrespondens i anledning av avtalet ska ske via e-post, fax eller rekommenderat brev och skickas till den adress som anges i avtalet eller som annars meddelats. Korrespondens ska anses genomförd när den mottagits. Köparen ska omgående informera Säljaren om ändrade kontaktuppgifter.

Säljarens underlåtenhet att göra gällande någon rättighet enligt avtalet ska inte anses utgöra ett avstående från någon sådan rättighet. Ett giltigt avstående kan endast göras i skriftlig form och utgör endast ett avstående i det enskilda, specifika fallet. Påföljderna enligt avtalet är kumulativa och utesluter inte andra rättsliga påföljder. Köparen har inte rätt att helt eller delvis överlåta rättigheterna och/eller skyldigheterna enligt avtalet eller att anlita underleverantörer för uppfyllandet av Köparens rättigheter och/eller skyldigheter. Säljaren äger däremot rätt att, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till någon närstående samt att anlita underleverantör för uppfyllandet av Säljarens rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet.  

Parterna försäkrar att de i affärsrelationen ska följa samtliga tillämpliga lagar och regler.

Avtalet utgör parternas fullständiga reglering och ersätter alla tidigare avtal med avseende på Säljarens försäljning av Produkter till Köparen eller tillhandahållandet av tilläggstjänster. 

Om en bestämmelse i detta avtal, av behörig domstol eller myndighet, skulle befinnas vara ogiltig, ska den förbli giltig så långt det är möjligt eller annars upphävas i den utsträckning som krävs. Övriga bestämmelser i avtalet ska inte påverkas utan förbli giltiga. 

Svensk materiell lag ska vara tillämplig. Tvist med anledning av leverans av Produkter, dessa allmänna villkor eller avtal mellan Säljaren och Köparen ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Säljaren ska därtill alltid ha rätt att väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Part får dock alltid vid laga domstol eller myndighet väcka talan beträffande ostridig och förfallen fordran samt beträffande annan fordran vars kapitalbelopp understiger fem basbelopp.

14. Analys av använd olja

Om Säljaren åtagit sig att utföra oljeanalys åt Köparen ska Köparen tillhandahålla Säljaren representativa prover av Produkten, jämte alla relevanta detaljer om utrustningen i anslutning till sådana prover. För att Säljaren ska kunna utföra en korrekt inspektion av resultaten åtar sig Köparen att:
 • förklara för Säljaren, så ingående som möjligt, den mekaniska utrustningens typ och beskaffenhet;
 • så snart som möjligt informera Säljaren om sådana förändringar i användningen eller underhållet av utrustningen som kan påverka Säljarens utvärdering;
 • uteslutande använda det provtagningsmaterial och de behållare som tillhandahålls av Säljaren;
 • ansvara för provtagningen i överensstämmelse med den av Säljaren rekommenderade proceduren, för att undvika kontaminering av proverna; och
 • säkerställa att provrör skickas säkert tillförslutna, korrekt märkta och vederbörligen paketerade i kuvert tillhandahållna av Säljaren, med betalning av erforderligt porto.
Om Säljaren bedömer att vissa prover som skickats till Säljaren inte har tagits i strikt överensstämmelse med Säljarens rekommendationer får Säljaren avvisa sådana prover utan ansvar. Säljaren kommer i sådant fall att försöka informera Köparen. Likaledes bär Säljaren inget ansvar om de tillhandahållna proverna inte har tagits från den angivna provtagningsplatsen. 

Köparen bär ensamt ansvaret för att utföra av Säljaren lämnade rekommendationer och Säljaren bär inget ansvar för konsekvenserna därav. Säljaren ska iaktta rimlig skicklighet och omsorg vid tillhandahållandet av dylika tjänster för analys av använd olja, även om Säljaren inte ger några garantier (uttryckliga eller underförstådda) avseende sådana tjänster. Säljaren bär inget ansvar för prover skickade till Säljarens agenter, närstående eller underleverantörer för vidarebefordran till Säljaren. 

Del B – Tilläggsvillkor vid återförsäljning

För det fall Köparen återförsäljer någon Produkt som tillhandahållits av Säljaren ska villkoren i denna del B gälla, utöver villkoren i del A. 

15. Iakttagande av handelssanktioner

Köparen åtar sig att inte sälja någon Produkt till:
 • en Förbjuden Part; eller
 • någon som Köparen vet eller har anledning att misstänka kommer att sälja, direkt eller indirekt, till en Förbjuden Part.
I denna punkt 15 avser Förbjuden Part person, bolag eller nation som av regering eller myndighet under tillämpliga handelssanktioner, exportkontroller, anti-pengatvätt, icke-spridning, anti-terrorism och därmed jämförlig lagstiftning identifieras som en person med vilken handel eller finansiella förehavanden samt transaktioner med Säljaren och/eller dess närstående är förbjudna eller begränsade.

16. Anti-korruption, anti-penningtvätt och etiska riktlinjer

Köparen åtar sig att, i samband med avtalet och samtliga transaktioner därunder, iaktta och uppfylla samtliga tillämpliga lagar, regler, regleringar och myndighetsbeslut mot penningtvätt och korruption gällande i Sverige eller något annat land vartill respektive varifrån varorna transporteras eller distribueras under avtalet.

Köparen garanterar, i samband med avtalet och samtliga transaktioner därunder, att varken Köparen eller dess ägare, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda eller andra personer som agerar för Köparens räkning, har utfört, erbjudit, utfäst eller godkänt, eller kommer att utföra, erbjuda, utfästa eller godkänna, betalning eller annan värdeöverföring direkt eller indirekt till:
 • offentligt anställda;
 • styrelseledamot, befattningshavare eller anställd hos Säljaren eller bolag närstående till Säljaren;
 • politiskt parti, politisk befattningshavare eller kandidat till offentligt ämbete;
 • representant för ovan nämnda; eller
 • annan fysisk eller juridisk person
i syfte att erhålla eller påverka offentliga åtgärder eller beslut eller att säkerställa otillbörlig fördel för att erhålla eller bibehålla affärer, om sådan betalning eller överföring är i strid eller oförenlig med tillämplig lagstiftning mot korruption, innefattande men inte begränsat till lagstiftning i Sverige eller något annat land vartill respektive varifrån varorna transporteras eller distribueras under avtalet.

Köparen garanterar och åtar sig att, i samband med avtalet och samtliga transaktioner härunder, Köparen har och ska upprätthålla korrekt redovisningsmaterial, underlag och räkenskaper vilka, på en rimlig detaljnivå, korrekt och rättvisande återger samtliga utförda betalningar, uppkomna kostnader och avyttrade tillgångar; och har och ska upprätthålla internt bokföringskontrollsystem som på ett betryggande sätt säkerställer korrekt auktorisering, dokumentering och rapportering av samtliga transaktioner. Köparen ska vidare tillse att överträdelser av lagstiftning mot korruption i Sverige eller något annat land vartill respektive varifrån varorna transporteras eller distribueras under avtalet, förebyggs, upptäcks samt förhindras. Köparen åtar sig vidare att tillåta Säljaren och/eller Säljarens behöriga representant(er) och/eller revisor(er) att när som helst under avtalstiden och inom rimlig tid efter avtalets upphörande granska och/eller revidera sådant redovisningsmaterial, underlag och räkenskaper samt internt bokföringssystem som kan vara relevant för en kontroll av Köparens uppfyllande av denna punkt 16, och åtar sig att fullt ut samarbeta vid en sådan granskning och/eller kontroll (innefattande men inte begränsat till att ge tillgång till Köparens lokaler och besvara rimliga frågor som kan uppkomma).

Köparen garanterar att denne inte har kunskap om eller har anledning att misstänka att intäkter, kapital eller egendom som är eller kommer att vara föremål för transaktioner under avtalet (i) härrör eller kommer att härröra från, eller relaterar till, illegal verksamhet; eller (ii) är avsett att verkställa, vidarebefordra, eller finansiera en lagöverträdelse, innefattande men inte begränsat till överträdelser av skatt- eller tullagstiftning.

Köparen bekräftar att denne noggrant läst BP:s uppförandekod, BP plc’s Code of Conduct ”Our commitment to integrity” vilken finns tillgänglig på www.bp.com, och åtar sig att, i samband med avtalet och samtliga transaktioner härunder, iaktta vid var tid gällande BP:s uppförandekod. Vidare åtar sig Köparen att tillse att dess anställda och konsulter görs medvetna om BP:s uppförandekod.

17. Uppsägning

Utöver andra rättigheter som Säljaren må ha, äger Säljaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:
 • Köparen gör sig skyldig till ett väsentligt eller upprepat avtalsbrott och, där rättelse är möjlig, inte vidtar tillfredsställande rättelse inom 14 dagar efter mottagande av skriftligt meddelande om avtalsbrottet, eller
 • fortsatt samarbete enligt avtalet skulle innebära att Säljaren överträder någon tillämplig nationell eller internationell lag eller reglering.
Utan förbehåll för andra rättigheter eller rättsmedel som Säljaren må ha, ska Köparen vid avtalets upphörande utan dröjsmål betala till Säljaren alla belopp som på dagen för avtalets upphörande är förfallna till betalning. Om avtalet upphör ska punkt 15, 16, 18 och 19 fortsätta att gälla. 

18. Ompaketering

Köparen åtar sig att inte ompaketera, blanda, utspäda eller omforma någon Produkt och att endast sälja Produkter i obruten originalförpackning och/eller behållare samt att inte ändra, försvaga, ta bort, dölja, vanställa eller annars ändra utsmyckningen eller synlig design på sådana förpackningar och/eller behållare. Köparen åtar sig att tillåta Säljaren och/eller Säljarens behöriga representant(er) och/eller revisor(er) att när som helst granska och/eller revidera samtligt sådant redovisningsmaterial, underlag och räkenskaper samt internt bokföringssystem som kan vara relevant för en kontroll av Köparens uppfyllande av denna punkt 18.

19. Allmänt

Om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna ska inget i detta avtal föranleda, eller anses föranleda:
 • att Köparen blir återförsäljare eller agent åt Säljaren eller bolag närstående till Säljaren,
 • delägarskap eller joint venture mellan parterna,
 • att Köparen ges behörighet att agera för Säljarens, eller för bolag närstående till Säljarens, vägnar eller på något annat sätt binda Säljaren eller bolag närstående till Säljaren, eller
 • någon rätt eller licens för Köparen avseende Säljarens, eller bolag närstående till Säljarens, varumärken eller immateriella rättigheter.