HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

VÅR PERSONALS HÄLSA, SÄKERHET OCH TRYGGHET ÄR VIKTIG FÖR VÅRT FÖRETAGS FRAMGÅNGAR

I allt vad vi gör: 
  • uppfyller vi till fullo alla lagstadgade krav och klarar eller överträffar dessa förväntningar överallt där vi verkar
  • skapar vi en trygg arbetsmiljö genom att skydda oss själva, våra tillgångar och verksamheter mot risker för personskador, förlust eller skada genom kriminella eller fientliga handlingar
  • ser vi till att alla våra anställda, underleverantörer och andra är välinformerade, välutbildade, engagerade i och hängivna till förbättringsarbetet av HSE-processen (hälsa, säkerhet och miljö)
  • inser vi att säker drift inte bara är beroende av tekniskt sund anläggning och utrustning utan också av kompetent personal och en aktiv kultur för hälsa, säkerhet och miljö, liksom att alla aktiviteter kan utföras på ett säkert sätt
  • försäkrar vi oss regelbundet om att processerna fungerar effektivt. Samtidigt som alla Castrols anställda och entreprenörer ansvarar för arbetet med HSE (hälsa, säkerhet och miljö), ansvarar ledningen för förståelse och hantering av riskerna för HSE (hälsa, säkerhet och miljö)
  • deltar vi engagerat i riskidentifiering och -bedömning, säkerställande revisioner och rapportering av resultat avseende HSE (hälsa, säkerhet och miljö)
  • bevarar vi allmänhetens förtroende för integriteten i vår verksamhet. Vi rapporterar öppet om vårt arbete och rådgör med folk utanför företaget för att förbättra vår förståelse för externa och interna hälso-, säkerhets- och miljöfrågor som har samband med vår verksamhet
  • vi förväntar oss att alla parter som arbetar för vår räkning inser sin påverkan på vår verksamhet och vårt rykte och arbetar i enlighet med våra normer. Ledningssystemen hos våra entreprenörer och andra måste till fullo stödja vårt engagemang för arbetet med HSE (hälsa, säkerhet och miljö)