SÄKERHET, EFTERLEVNAD, ANSVARSTAGANDE OCH NORMER

SÄKERHETEN STÅR I FOKUS FÖR ALLT VI GÖR: DRIVS AV VÅRA LEDARE OCH TILLÄMPAS INOM HELA VÅR ORGANISATION

Hälsa, säkerhet och miljö är viktigt för Castrol. I din egenskap av kund till eller distributör för Castrol, avser vi att se till att din verksamhet har minimala eller inga negativa verkningar på hälsa eller miljö. 

Ett definierat ramverk av verktyg och processer inom vårt drifthanteringssystem (OMS) ger vägledning för vårt dagliga arbete och för med sig en ansvarskänsla på det personliga planet. 

Castrols anställda är individuellt och kollektivt ansvariga för att se till att vi uppfyller våra egna normer, liksom dina förväntningar på oss att: 
 • Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö
 • Förstå och följa korrekta system, rutiner och uppförande
Personal som arbetar för våra distributörer och underleverantörer förväntas uppvisa högsta prioritet för att alltid skydda hälsa, säkerhet och miljö och det är därför vi genomdriver policyn för HSE (hälsa, säkerhet och miljö) samt en rutin för driftshantering: 
 • Policy för hälsa, miljö och säkerhet: Var och en som arbetar för Castrol har ett ansvar för hälsa, säkerhet och miljö (HSE)
 • Produktansvar (Product Stewardship): Vi syftar till att reducera de risker som våra produkter utgör genom alla livscykelns stadier

PRODUKTIONSNORMER

Vi lägger in hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete, inklusive processer vid blandningsanläggningar, lagring och transport.

Vi uppfyller alla aktuella internationella, regionala och nationella lagar och strävar ständigt efter att reducera vår verksamhets miljöpåverkan i produktion och administration världen runt, t.ex. genom certifiering av anläggningar enligt ISO 14001. 

SAMVERKAN

Vi fokuserar på säker användning av våra produkter och samverkar intimt med statliga organ, forskare och lagstiftare för att utveckla och förbättra produkters hälso- och säkerhetsnormer. Vi deltar i arbetsgrupper och branschförbund:
 • American Petroleum Institute
 • Förbundet för internationella kemikalietillverkare (Kina)
 • CONCAWE, oljebranschens förbund för bevarandet av ren luft och rent vatten i Europa
 • Europeiska centret för kemikaliers ekotoxikologi och toxikologi
 • Europeiska kemiindustrirådet
 • OECD:s godkännandeorgan för nya kemikalier
 • US National Petrochemical and Refiners Association

KEMIKALIELAGSTIFTNING

Vi uppfyller till fullo alla internationella, nationella och regionala lagar och bestämmelser, som reglerar kemikaliehantering i syfte att skydda människors hälsa och miljön samt våra interna produktansvarsnormer. 
 • Produktregistrering (t.ex. REACH inom EU)
 • Klassning och märkning (t.ex. ADR, DOT, IMDG, IATA och nya GHS)
 • Riktlinjer för förpackning och transport (t.ex. ADR, DOT, IMDG, IATA)
 • Riktlinjer för lagring (vanligen definierade på lokal nivå)
 • Produktredovisning i säkerhetsdatablad (SDS) och Tremcards (t.ex. REACH och GHS)*
 • Riktlinjer för avfallshantering (t.ex. bestämmelser om växthusgaser och förstöring av ozonskiktet)
REACH och GHS har givit upphov till och kommer att fortsätta ge upphov till förändringar över hela kemikaliesektorn: 
 • EG-förordningen REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) föreskriver att nästan alla kemiska ämnen som importeras till eller tillverkas inom EU skall registreras. Den gäller kemiindustrins hela försörjningskedja.
 • Det globala harmoniserade systemet för klassning och märkning av kemikalier (GHS) är ett FN-initiativ som utgör en gemensam grund för riskklassificering och kommunikation om leverans, transport och användning av kemikalier i syfte att eliminera de betydande variationer som varit aktuella hittills.
 • Den europeiska förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) omdefinierar klassningskriterierna för ämnens och blandningars fysikaliska, toxikologiska och miljömässiga egenskaper och harmoniserar riskrelaterad kommunikation.
Våra säkerhetsdatablad (SDB) har stor betydelse i kommunikation av riskerna i försörjningskedjan. Utöver det faktainnehållet ger våra SDB också identifierade användnings- och exponeringscenarier och råd för säker hantering. Castrol är fullt medvetna om relevanta bestämmelser och och uppfyller sina sina skyldigheter enligt lag.

REFERENSER