• Start
  • Juridiskt meddelande

Juridiskt meddelande

Välkommen till webbsajten castrol.com/uk. Denna webbsajt ägs och drivs av Castrol Limited med registrerad kontorsadress: Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR, Storbritannien. 

Besökare på denna webbplats omfattas av villkoren som anges nedan. Om du går vidare från denna skärmbild, anses du ha accepterat villkoren. Vår integritetsdeklaration reglerar användningen av alla personuppgifter du lämnar till oss via denna webbplats. Klicka på länken längst ned på denna sida för att läsa vår integritetsdeklaration.

Andra Castrol-webbsajter kan innehålla villkor som skiljer sig från dessa villkor. Vänligen kontrollera villkoren på varje webbsajt som du besöker. 

Såvida inte annat angivits avser hänvisningar på denna webbsajt till "Castrol" eller "Castrolkoncernen" Castrol Limited och dess dotterbolag och associerade företag.

Vårt ansvar mot dig

Castrol Limited tillhandahåller denna webbplats ”i befintligt skick” eller ”i tillgängligt skick” och lämnar inga som helst garantier avseende denna webbplats eller dess innehåll. Information som finns på denna webbplats är inte fullständig. Trots våra ansträngningar kan den vara ofullständig, inaktuell eller inte vara tillämplig vid omständigheterna i ett speciellt fall. Vi åtar oss inget ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden på denna webbplats och alla beslut baserade på information på denna webbplats tas med eget ansvar. Varken Castrol Limited eller Castrolgruppen åtar sig ansvar för direkt, indirekt, speciell, följd- eller annan förlust eller skada oavsett slag som uppstår på grund av tillgång till eller användning av denna webbplats eller någon information däri. Oavsett ovanstående förblir Castrol Limited och Castrolgruppen ansvariga för eventuella bedrägliga vilseledande uppgifter som finns på denna webbplats och för dödsfall eller personskador som följd av vår försummelse.

Nedladdning av material från denna webbplats sker på egen risk. Castrol Limited garanterar inte att sådant material är fritt från virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig kod. Det är uteslutande ditt ansvar att vidta åtgärder för att skydda ditt datorsystem och dina data och du svarar för alla kostnader för eventuell service, reparation eller korrigeringar som blir nödvändiga till följd av att denna webbplats har använts.

De begränsningar och undantag som anges på denna webbsajt ska tillämpas i den största utsträckning som tillåts i tillämplig lag.

Produktinformation

I de fall vi tillhandahållit information om Castrolprodukter på denna webbplats inklusive men inte begränsat till produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad och tekniska datablad, har all rimlig omsorg ägnats åt att säkerställa att denna information är korrekt vid tidpunkten för utfärdandet av sådana dokument. Icke desto mindre kan sådan information efter utfärdandet påverkas av förändringar i produktsammansättning, tillämpningsmetoder för någon av de angivna produkterna eller i kraven i någon godkänd specifikation avseende någon sådan produkt. Egenskaper och specifikationer för Castrols produkter kan variera mellan olika länder. Kontakt ditt lokala Castrolkontor innan du använder någon produkt på annat sätt än vad som föreskrivs. För undvikande av tvivel ska ansvarsskyldighet för produktinformation på denna webbplats regleras av villkoren i avsnittet ”Vårt ansvar mot dig” ovan. 

Användning av ev. hyperlänk

Varken Castrol Limited eller Castrolgruppen är ansvariga för innehållet på någon annan webbplats, inklusive webbplats genom vilken du kan ha fått åtkomst till vår webbplats, eller till vilken du kan få åtkomst från vår webbplats. Vi åtar oss inget ansvar i samband med några sådana webbplatser eller länkar. 

I de fall vi tillhandahåller en hyperlänk till en tredjeparts webbplats gör vi detta eftersom vi i god tro förutsätter att en sådan webbplats innehåller eller kan innehålla material som är relevant för innehållet på vår webbplats. En sådan hyperlänk innebär inte att Castrol Limited eller Castrolgruppen har granskat eller godkänt den anslutna tredje partens webbplats eller dess innehåll, då en hyperlänk i vissa fall kan ansluta dig till en tredjeparts webbplats som innehåller avsikter i strid mot de som uttrycks på vår webbplats eller på annat sätt företräds av Castrol Limited eller Castrolgruppen. 

Varumärken

Namnet Castrol och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Castrol Limited. Alla övriga varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som förekommer på denna webbplats ägs av respektive ägare eller Castrol Limited. Ingen tillåtelse eller licens (vare sig uttrycklig eller underförstådd) beviljas härmed avseende användning av sådana varumärken, mönster, produktnamn, logotyper eller rubriker där sådan användning kan utgöra intrång på innehavarens rättigheter

Copyright

Copyright till innehåll och ev. nedladdningar från denna webbsajt tillhör Castrol Limited, Castrol-koncernen eller tredje part. Alla rättigheter förbehållna. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, SN3 1RE, Storbritannien. 

Du ansvarar för att följa alla tillämpliga copyrightlagar. Vi tillåter dig att göra kopior av denna webbplats som erforderliga temporära åtgärder under läsningen och du kan göra en utskrift för ditt personliga bruk av så mycket av webbplatsen som är rimligt för privata ändamål. All annan användning är strängt förbjuden. Du får inte rama in denna webbplats eller länka till någon annan sida än startsidan utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. 

Icke-personlig information

Bortsett från vad gäller personuppgifter, vilka behandlas i enlighet med den integritetsdeklaration som finns på denna webbplats, medger du genom att lämna information till oss, att vi har obegränsade rättigheter till sådan information och att vi får använda sådan information på valfritt sätt. Sådan information ska anses vara icke-konfidentiell. 

Ändringar av denna webbsajt

Information, material och innehåll som tillhandahålls på denna webbplats sidor kan ändras när som helst utan föregående avisering. Ändringar kan också göras när som helst i villkoren för denna webbplats. Du samtycker till att regelbundet granska villkoren och din fortsatta åtkomst till eller användning av denna webbplats innebär att du samtycker till ändringarna.  

Vilken lag reglerar denna webbsajt?

Din användning av denna webbplats och nedladdningar från den och verkställandet av dessa villor ska regleras enligt lag i England och Wales. Domstolarna i England och Wales har uteslutande domvärjo vid eventuella tvister som uppstår genom din användning av denna webbplats. 

I fall då något villkor eller någon del av villkoren som ingår i dessa villkor av vederbörlig myndighet skulle anses vara ogiltig, olaglig eller i någon utsträckning ogenomförbar, ska sådana villkor i denna utsträckning avskiljas från kvarvarande villkor, vilka ska äga fortsatt giltighet och kunna verkställas i den största omfattning som tillåts enligt tillämplig lag Äkthetsanvisning.
Copyright © Castrol Limited 2004