Industrismörjmedel

Klicka på frågorna nedan för att se svar.

Vad är viskositet?

Viskositet är en vätskas trögflutenhet, det vill säga dess motstånd mot att rinna. Vatten har låg viskositet och rinner lätt. Sirap har hög viskositet och rinner trögt. Det finns två sorters viskositet, dynamisk (eller absolut) och kinematisk. Dynamisk viskositet mäts i mPa/s eller cP. Kinematisk viskositet mäts i mm2/s eller cSt För industrioljor mäts och anges viskositeten vid +40 grader.

Vad betyder siffrorna som ofta står efter produktnamnet på industrismörjmedel?

För att enklare kunna rekommendera vilken viskositet en olja behöver ha för en viss applikation har man klassat in oljorna i ISO VG-klasser där viskositeten inom varje klass kan variera med + 10 %.

ISO VG Klass

5
10
22
32
46
68
100
150
220

Viscositet 40°C min

4.5
9.0
19.8
28.8
41.4
61.2
90.0
135.0
198.0

Viscositet 40°C max

5.5
11.0
24.2
35.2
50.6
74.8
110.0
165.0
242.0

Vad är viskositetsindex?

Viskositetsindex (VI) är ett sätt att beskriva hur en oljas viskositet förändras med temperaturen. Ju högre VI en olja har, desto mindre ändras viskositeten med temperaturen. Det innebär att smörjegenskaperna är mer konstanta om temperaturen ändras för en olja med högt VI än en med lågt VI.

Vad är flampunkt?

Flampunkt är den temperatur vid vilken oljan antänds av en öppen låga.

Vad är oxidation?

Oljan angrips av syre i luften varvid olika nerbrytningsprodukter som förändrar oljans egenskaper bildas. Oxidationen ger ökad viskositet, korrosion, sänkt flampunkt, igensättning av filter och hartsartade beläggningar. Oxidationen accelereras av hög temperatur, metallföroreningar och god tillgång till syre.

Vad är EP tillsatsmedel?

EP är en förkortning av Extreme Pressure (högt tryck) och EP tillsatsmedel är tillsatser till oljor som används för att förhindra skärning/kallsvetsning. Används i huvudsak i växellådsoljor.

Vad är AW tillsatsmedel?

AW är en förkortning av Anti Wear (mot slitage) och AW tillsatsmedel sätts till oljor för att förhindra slitage. Används i hydrauloljor.

Varför finns det zinkfria hydrauloljor?

Det vanligaste slitageskyddande tillsatsmedlet som används i hydrauloljor innehåller zink. Eftersom zink är en tungmetall som man inte vill ha ut i naturen, har det zinkinnehållande tillsatsmedlet i vissa produkter ersatts med ett zinkfritt.

Vad är 'stick-slip'?

Stick-slip' är då en tung maskin rör sig ryckigt på en gejd, på grund av varierande friktionsförhållanden beroende på olika glidhastigheter från 0 och uppåt. Gejdoljor är formulerade specifikt för att motverka detta fenomen.

Vad är speciellt med hydrauloljor, smörjmässigt?

De innehåller AW tillsatser för att minimera slitage.

Vad är speciellt med växellådsoljor, smörjmässigt?

De innehåller EP tillsatsmedel som förhindrar skärning/kallsvetsning.

Vad är speciellt med gejdoljor, smörjmässigt?

De innehåller friktionssänkande tillsatsmedel som minskar risken för ”stick-slip” och därmed jämnare gejdrörelse.

Vad är NLGI-tal?

Ett smörjfetts konsistens mäts med penetration och anges med värden från 000, som är på gränsen till flytande, till 6 som är blockfett.