Skäroljor

Klicka på frågorna nedan för att se svar.

Vad är viskositet?

Viskositet är en vätskas trögflutenhet, det vill säga dess motstånd mot att rinna. Några exemple: Vatten har låg viskositet och rinner lätt. Sirap har hög viskositet och rinner trögt. Det finns två sorters viskositet, dynamisk (eller absolut) och kinematisk. Dynamisk viskositet mäts i mPa/s eller cP. Kinematisk viskositet mäts i mm2/s eller cSt. För industrioljor mäts och anges vanligen viskositeten vid +40 grader.

Vad är flampunkt?

Flampunkt är den temperatur vid vilken oljan antänds av en öppen låga.

Vad är oxidation?

Oljan angrips av syre i luften varvid olika nedbrytningsprodukter som förändrar oljans egenskaper bildas. Oxidationen ger ökad viskositet, korrosion, sänkt flampunkt, igensättning av filter och hartsartade beläggningar. Faktorer som accelererar oxidationen är hög temperatur, metallföroreningar och god tillgång till syre.

Vad är aktivt svavel?

Skäroljor som används vid svåra bearbetningar av höglegerade stål innehåller ofta svavel för att förbättra ytfinhet och öka verktygslivslängden. Svavlet måste finnas i en form som lätt reagerar med metallytan. Ett sätt att mäta hur aktivt ett svaveladditiv är, är att värma oljan till 150 grader tillsammans med kopparpulver och sedan mäta hur svavelhalten förändrats efter reaktionen med kopparpulvret. Skillnaden mellan svavelhalten före och efter reaktionen med kopparpulvret kallas aktivt svavel. Oljor som innehåller aktivt svavel missfärgar koppar och dess legeringar.