Skärvätskor

Klicka på frågorna nedan för att se svar.

Vad gör jag om pH-värdet är för lågt?

Tillsätt stödprodukt enligt anvisningar från Castrols lokala distriktschef.

Vad gör jag om det rostar?

Kontrollera koncentrationen. Öka om den är för låg. Kontrollera pH-värdet: Om det är för lågt, tillsätt stödprodukter enligt anvisningar från Castrols lokala distriktschef.

Vad gör jag om det skummar?

Tillsätt stödprodukt enligt anvisningar från Castrols försäljningsingenjörer. Du kan förebygga skumning genom att undersöka om processen genererar skum. Kan föroreningar vara orsaken? Finns några pumpar som suger luft? I sista hand kan ett produktbyte övervägas. Kontakta Castrols lokala distriktschef för råd.

Vad gör jag om koncentrationen blivit för hög?

Det bästa är att sänka den direkt genom att tappa ur en del av vätskan och fylla på med vatten. Om du efterfyller med vatten under en period så kommer koncentrationen att sjunka gradvis, men under den tid då inget koncentrat tillsätts förbrukas ämnen i vätskan, främst konserveringsmedlet. Risken ökar då för bakterie- eller mögelangrepp.

Vad gör jag om vätskan orsakar mycket kladd i och runt maskinerna?

Kontrollera koncentrationen. Sänk om den är för hög. Om koncentrationen är rätt: Överväg byte till produkt med bättre renhållande egenskaper. Kontakta Castrols lokala distriktschef för råd.

Vad gör jag om det flyter kletiga klumpar på vätskeytan?

Dessa uppträder ibland i emulsioner, ofta i samband med aluminiumbearbetning. Klumparna består av utfälld tvål som bildas från komponenter i vätskan och det bearbetade materialet. Dessa tvålar är nyttiga i vätskan i en viss mängd, bl a bidrar de till att dämpa skumning, men ibland uppstår ett visst överskott som då faller ut. Klumparna bör tas bort eftersom de kan utgöra en bra grogrund för bakterier och mögel. Dessutom kan de sätta igen filter och slangar.

Vad gör jag om vätskan smörjer för dåligt?

Kontrollera koncentrationen. Höj den om den är för låg. Om koncentrationen är rätt: Överväg byte till produkt med bättre smörjande egenskaper. Kontakta Castrols lokala distriktschef för råd.

Vad gör jag om vätskan börjar lukta illa efter ett tag?

Det beror ofta på bakterier i vätskan, i kombination med att vätskan står stilla en period. Ett bakterieangrepp kan uppstå även om vätskan är i rörelse, men då är det andra typer av bakterier som kan växa i vätskan. Dessa ger inte upphov till lika illaluktande ämnen. Åtgärd: Tillsätt stödprodukt enligt anvisningar från Castrols lokala distriktschef. Sätt vätskan i rörelse så hjälper syret i luften till att döda de bakterier som orsakar den dåliga lukten. Tänk på att bakterierna sänker vätskans pH-värde. Kontrollera därför pH-värdet. Höj vid behov.

Vad gör jag om vätskan luktar illa trots att jag nyss bytt den?

Det är ibland svårt att göra systemet helt rent i samband med vätskebyte. Om den gamla vätskan inte var fri från bakterier eller mögel, så kan en liten rest av denna vätska snabbt blomma ut i ett fullskaligt angrepp på den nya vätskan. Därför är det viktigt att följa våra instruktioner för hur ett vätskebyte skall genomföras (se instruktion).

Instruktion för rengöring och byte

1. För att få ett så rent och bakteriefritt system som möjligt: Tillsätt 2-3 % Techniclean MTC 43 under det sista dygnet innan systemets skärvätska skall bytas.

2. Maskinen(-erna) används som vanligt under minst åtta timmar.

3. Tappa av emulsionen, spola om möjligt rent och fyll på med ny emulsion.

Hur mäter jag enklast vätskans koncentration?

Använd en refraktometer. Nollställ den med vatten först. Det avlästa värdet skall multipliceras med refraktometerfaktorn som bl a återfinns på produktdatabladet. Dessvärre visar refraktometern för högt värde i en vätska som innehåller läckolja, och felet blir större ju mer läckolja vätskan innehåller. Det betyder att du tror att du har högre koncentration än du i själva verket har. Dra därför ifrån någon procent när du mäter vätska med läckolja. Exempel: Du mäter din skärvätska med refraktometer. Du läser av 2.7 på refraktometern. Faktorn är 1,5. Din koncentration är därför 2.7 x 1.5 = ungefär 4 %. Tänk på att om du har mycket läckolja i denna skärvätska så är troligen det sanna värdet lägre än det avlästa.

Hur kan jag förlänga vätskans livslängd?

Vidta i första hand åtgärder för att hålla så jämn vätskekoncentration som möjligt. Se även till att minimera vätskans innehåll av läckolja.

Vad kan jag göra för att minska variationerna i vätskekoncentrationen?

Mät koncentrationen så ofta som möjligt - minst några gånger i veckan. Justera till önskat värde. Efterfyll med både vatten och koncentrat varje gång. Använd helst en mixerblandare.

Vilken koncentration skall jag använda vid efterfyllning?

Det varierar för varje system, beroende bl a på hur mycket vatten som dunstar, hur mycket vätska som förbrukas i processen och även på vilken skärvätska som används. Variationen mellan olika vätskor är ganska stor. En tumregel är, att ju grövre och fetare en emulsion är, desto högre efterfyllnadsprocent behövs. Man får prova sig fram, men leverantören kan ofta hälpa till med en indikation för en viss produkt.

Vad kan jag göra för att minimera vätskans innehåll av läckolja?

Minska om möjligt tillförseln av hydraulolja, gejdolja och andra smörjoljor och fetter till vätskan. Se till att läckolja som flyter på ytan tas bort ur tanken, helst kontinuerligt med någon form av utrustning, exempelvis en skimmer.

Vilka typer av hälsoproblem kan förekomma där skärvätskor används?

Ibland kan irritation på hud och slemhinnor uppstå. I undantagsfall kan även allergiska reaktioner framkallas av någon substans i skärvätskan.

Vad beror hälsoproblemen på?

Irritation beror i första hand på vätskornas avfettande förmåga. Dessutom är vätskorna svagt alkaliska, vilket förstärker effekten. Effekten kan jämföras med om huden kommer i kontakt med en tvållösning. Irritationseffekten beror alltså inte på någon substans, utan på vätskornas egenskaper. Allergi orsakas av att vissa personer utvecklar en överkänslighet mot enskilda ämnen i omgivningen. Ju mer exponerad huden är för ämnet, desto större allergirisk.

Kan bakterier eller mögel i skärvätskor orsaka hälsoproblem?

Det är extremt sällsynt. De bakterier som kan överleva i en skärvätska är av en typ som vi alla är exponerade för överallt och hela tiden. Detsamma gäller mögeltyperna.