TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. HISTORIA CASTROL
  3. PRASA
  4. OPOWIEDZ NAM O SWOIM ULUBIONYM MECHANIKU

OPOWIEDZ NAM O SWOIM ULUBIONYM MECHANIKU

Podczas Miesiąca Mechanika, nominuj ulubionego fachowca — oboje macie szansę zdobyć atrakcyjne nagrody!

MAMY DO ROZDANIA 200 CZAPEK CASTROL

MAMY DO ROZDANIA 200 CZAPEK CASTROL…

Lokalni mechanicy i serwisy starają się, by nasze społeczeństwo pozostawało w ruchu — teraz możesz ich wyróżnić.

Wystarczy, że opowiesz nam o mechaniku, który Ci pomógł. Dzięki temu masz szansę na wygranie jednej z 200 czapek Castrol, a Twój mechanik, będzie mógł przeżyć niezapomniane emocje związane z F1. Ktoś przychodzi Ci do głowy? Daj nam znać!

TAK, ZNAM ŚWIETNEGO MECHANIKA…

Powiedz nam, kogo nominujesz i dlaczego (możesz wskazać konkretnego mechanika lub cały serwis). Zachowamy Twoje dane, by móc się z Tobą skontaktować lub wysłać Ci nagrodę. 

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD DLA POLSKI

WARUNKI KWALIFIKACJI


1. W losowaniu nagród („Losowanie Nagród”) mogą wziąć udział obywatele Polski.
2. Wszyscy uczestnicy Losowania Nagród muszą mieć ukończone 18 lat. Castrol zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku uczestników. 
3. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia — zduplikowane zgłoszenia zostaną usunięte. 
4. Wyznaczeni mechanicy i serwisy muszą prowadzić działalność na terenie Polski jako lokalne serwisy niezależne, nie zaś serwisy autoryzowane ani producenci OEM. 
5. W Losowaniu Nagród nie mogą brać udziału pracownicy, zleceniobiorcy ani przedstawiciele Castrol bądź Podmiotów stowarzyszonych firmy, członkowie ich rodzin ani inne osoby powiązane z Losowaniem Nagród. Na potrzeby niniejszego Regulaminu termin „Podmiot stowarzyszony” Castrol oznacza przedsiębiorstwo dominujące Castrol lub podmiot zależny, lub podmiot zależny przedsiębiorstwa dominującego Castrol, lub dowolny inny podmiot kontrolowany przez tę samą stronę lub znajdujący się pod jej kontrolą zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Przedsiębiorstwo dominujące i podmiot zależny rozumiane są w znaczeniu zdefiniowanym w sekcji 1162 brytyjskiej Ustawy o spółkach z 2006 r.

 

ORGANIZATOR / ADMINISTRATOR DANYCH

 

6. Organizatorem i administratorem danych zarządzającym niniejszym Losowaniem Nagród jest spółka BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce (ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków KRS 345546), dalej określana jako „Castrol”.

 

NAGRODA

 

7. Nagrody zostały podane poniżej.

Osoba nominująca lokalny serwis niezależny lub mechanika może wygrać:

 

1 z 200 czapek baseballowych z logo Castrol. 

 

Nominowany lokalny serwis niezależny lub mechanik może wygrać:

 

Oferowaną nagrodę główną:

 

1 osoba wygra parę butów wyścigowych podpisanych przez kierowcę Daniela Ricciardo z zespołu DP World Renault F1TM

 

Oferowane nagrody za kolejne miejsca: 


20 osób wygrywa 1 z 20 miejsc na Live Virtual F1 Experience:
20 zwycięzców zostanie zaproszonych do udziału w sesji czatu na żywo online z mechanikiem wyścigowym zespołu DP World Renault F1 TM oraz w wirtualnej wycieczce po garażu zespołu w sezonie 2021*


Daty i dane członków zespołu oraz informacje, w jaki sposób można dołączyć do wirtualnej sesji, zostaną przekazane zwycięzcom bliżej początku sezonu wyścigowego – zwycięzcy powinni otrzymać te informacje pocztą elektroniczną najpóźniej do 30 stycznia 2021 roku. 

 

Castrol nie gwarantuje, którzy członkowie z zespołu Renault Sport F1TM wezmą udział w sesji. 

 

*Wirtualne wydarzenie na żywo F1TM zostanie przeprowadzone w języku angielskim z udziałem polskiego tłumacza. 
Szczegóły dotyczące Nagrody są aktualne w dniu publikacji Regulaminu, Castrol zastrzega sobie prawo zamiany dowolnego elementu Nagród na nagrodę o podobnym charakterze lub wartości, w razie gdyby Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny stały się niedostępne. Nagrody są niewymienialne, nieprzekazywalne i nie ma możliwości ich wymiany na ekwiwalent pieniężny.

 

8. Korzystanie z Nagród dostarczonych przez jakąkolwiek stronę trzecią jest regulowane przez postanowienia odrębnego porozumienia zawartego z tą stroną trzecią. Firma Castrol i jej Podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z Nagrodami dostarczonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią, nawet jeśli firma Castrol lub jej Podmioty stowarzyszone zostały powiadomione o możliwości wystąpienia określonych szkód lub mogły je przewidzieć. Nagrody muszą być stosowane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

9. Aby wziąć udział w Losowaniu Nagród, uczestnicy muszą wyznaczyć lokalny serwis niezależny lub mechanika, który zajmuje się utrzymaniem ich pojazdu. Uczestnicy muszą wprowadzić swoją nominację, dane kontaktowe i dane kontaktowe wybranego serwisu lub mechanika, wypełniając wszystkie obowiązkowe pola formularza aby wziąć udział w Losowaniu Nagród. Zgłoszenia nie są sfinalizowane do momentu przekierowania uczestników do strony „Dziękujemy”, co stanowi potwierdzenie otrzymania ich zgłoszenia.

 

OKRES PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

 

10. Zgłoszenia do udziału w Losowaniu Nagród muszą zostać otrzymane między godz. 00:01 czasu GMT 28 września 2020 r. a 23.59 GMT 14 listopada 2020 r. („Okres przesyłania zgłoszeń”). Będą akceptowane wyłącznie kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia odebrane przez nas w Okresie przesyłania zgłoszeń. Firma Castrol i jej Podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia spóźnione lub zgłoszenia nadesłane, lecz nie otrzymane. 

 

11. Zgłoszenia otrzymane poza okresem przesyłania zgłoszeń są nieważne.

 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 

Zwycięzcy Nagród zostaną wybrani losowo przez niezależną stronę trzecią (agencję reklamową Spark44) spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w terminie 20 listopada lub wcześniej. Decyzja Castrol jest nieodwołalna i nie przewiduje się żadnej dalszej procedury reklamacyjnej związanej z przyznaniem nagrody któremukolwiek ze Zwycięzców Losowania Nagród.

 

POWIADAMIANIE ZWYCIĘZCÓW

 

12. Nagroda, w razie jej wygrania przez uczestnika, musi zostać przyjęta w formie, w jakiej jest oferowana; nie może zostać odroczona, jest nieprzekazywalna i nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny. 
13. Castrol powiadomi zwycięzców o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej do 27 listopada 2020 r. Każdy zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie przyjęcia nagrody. 
14. Jeśli zwycięzca Losowania Nagród odmówi przyjęcia Nagrody lub zrezygnuje z niej, lub jeśli nie będzie można się z nim skontaktować pod podanymi przez niego danymi w ciągu pięciu dni od pierwszej próby powiadomienia go o wygranej, Nagroda przepadnie. W takiej sytuacji Castrol zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innemu uczestnikowi, wybranemu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zwycięzca zastępczy zostanie powiadomiony przez Castrol w ten sam sposób, który opisano powyżej. Firma Castrol, ani żaden z jej Podmiotów stowarzyszonych nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem zwycięzcy, jeżeli nie może on odebrać Nagrody. 
15. Zwycięzca musi potwierdzić przyjęcie nagrody w ciągu pięciu dni od otrzymania powiadomienia o jej przyznaniu. Jeśli zwycięzca nie potwierdzi, że akceptuje Nagrodę w ciągu pięciu dni od powiadomienia, straci prawo do otrzymania Nagrody, a Castrol będzie mieć prawo do wybrania innego zwycięzcy zgodnie z opisaną powyżej procedurą. Castrol nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Nagroda lub część Nagrody nie dotrze do zwycięzcy z powodów będących poza kontrolą Castrol lub jeśli Nagroda lub jej część zostanie uszkodzona lub zniszczona w trakcie dostawy.

 

POZOSTAŁE WARUNKI

 

16. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnicy potwierdzają, że akceptują warunki Regulaminu i zgadzają się ich przestrzegać oraz że wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie Castrol w celach obsługi Losowania Nagród. Firma Castrol nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia błędnie nadesłane lub niekompletne w wyniku błędów technicznych, niesprawności technicznej, niesprawności sprzętu lub oprogramowania komputerowego oraz wszelkiego typu niesprawności satelity, sieci lub serwera. 
17. Przystępując do Losowania Nagród, zwycięzca wyraża zgodę na udział we wszelkiego rodzaju działaniach związanych z przeprowadzeniem Losowania Nagród i ich dystrybucją bez konieczności udzielania dodatkowej zgody ani wnoszenia opłat.
18. Z zastrzeżeniem, że imię i nazwisko zwycięzcy można opublikować zgodnie z punktem 26 poniżej, dane osobowe uczestników będą wykorzystywane przez Castrol i Podmioty stowarzyszone do celów zarządzania Losowaniem Nagród i powiadomienia zwycięzców oraz zgodnie z Polityką prywatności Castrol na stronie [https://www.castrol.com/pl_pl/poland/home/castrol-story/newsroom/mechanic-campaign-b2c.html#accordion_privacy-policy] Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie swoich danych, prosimy o niebranie udziału w Losowaniu Nagród. Przystępując do niniejszego losowania nagród, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Castrol.
19. Jeśli z jakiegokolwiek powodu internetowe zgłoszenie do udziału w Losowaniu Nagród nie będzie mogło zostać przetworzone zgodnie z regulaminem, między innymi wskutek zarażenia wirusem komputerowym, błędów oprogramowania, manipulacji, nieuprawnionej interwencji, oszustwa, awarii technicznych lub jakichkolwiek innych powodów pozostających poza kontrolą Castrol, które wpływają na zarządzanie, bezpieczeństwo, rzetelność, integralność lub poprawne przeprowadzenie Losowania Nagród, Castrol zastrzega sobie prawo do anulowania, przerwania, zmiany lub zawieszenia Losowania Nagród, według własnego uznania. 
20. Castrol może wstrzymać wydanie Nagród, jeśli uzna, że: uczestnik nie spełnia kryteriów kwalifikacji lub złamie warunki niniejszego Regulaminu.
21. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z niego lub z nim związane są regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. Spory wynikające z Konkursu lub niniejszego Regulaminu, lub z nim związane, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu powszechnemego z siedzibą w Krakowie. 
22. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Castrol za oszustwo, śmierć lub szkodę niemajątkową będące następstwem zaniedbania ze strony Castrol lub wszelkiej innej odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie można jej wykluczyć jako nieposiadającej podstaw prawnych.
23. Z zastrzeżeniem punktu 20, Castrol nie przyjmuje odpowiedzialności za działania i zaniechania stron trzecich.
24. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, wówczas pozostałe postanowienia nadal obowiązują w pełnym zakresie.
25. Wszelkie znaki towarowe, teksty, obrazy i logotypy nawiązujące do Castrol lub stron trzecich zaangażowanych w niniejsze Losowanie Nagród oraz wykorzystywane w związku z nim stanowią wyłączną własność Castrol lub tych stron trzecich, a udział w Losowaniu Nagród nie przyznaje uczestnikowi żadnych praw do nich, ani też nie przyznaje żadnego prawa do korzystania z nich. 
26. Szczegóły dot. nazwiska, powiatu i kraju zwycięzcy Losowania Nagród będą dostępne przez cztery tygodnie po dacie ogłoszenia. W celu uzyskania dostępu do tych informacji prosimy o przesłanie na adres koperty ze znaczkiem: Castrol Warsaw, ul. Grzybowska 7800-844 Warszawa w trakcie trwania tego czterotygodniowego okresu.

27. Dowód wzięcia udziału nie jest automatycznie dowodem otrzymania zgłoszenia przez Castrol.

28. Wszelkie podatki od Nagród przyznanych w ramach Losowania Nagród, zgodne z przepisami prawa lub obowiązującym systemem prawnym, uczestnik musi opłacić we własnym zakresie.

29. Castrol ma prawo, w dowolnym terminie i według własnego uznania, zawiesić lub zdyskwalifikować uczestnika, odrzucić dowolne zgłoszenie, zmienić warunki Regulaminu lub dowolny z nich, anulować Losowanie Nagród (w całości lub dla mieszkańców określonego kraju lub terytorium), zastąpić Nagrody i/lub je wycofać, na skutek działania siły wyższej. Uczestnicy zapewniają, że ani firma Castrol, ani jej Podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej oraz że skorzystanie z takich uprawnień dyskrecjonalnych przez Castrol nie doprowadzi do odszkodowania należnego lub wypłaconego któremukolwiek z uczestników lub innej osobie. W niniejszym Regulaminie wyrażenie „działanie siły wyższej” oznacza dowolne zdarzenie mające wpływ na realizację Losowania Nagród lub dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu, wynikające z czynów, zdarzeń, zaniedbań lub wypadków, lub które można z nimi powiązać, które pozostają poza racjonalną kontrolą firmy Castrol i/lub jej Podmiotów stowarzyszonych, między innymi takich jak nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, powódź, uderzenie pioruna, burza, eksplozja, trzęsienie ziemi, osuwanie się gruntu, szkody strukturalne, epidemie lub inne fizyczne katastrofy naturalne, awaria lub niedobór dostaw energii elektrycznej, wojna, działania wojskowe, zamieszki, rozruchy, strajki, lub inne akcje protestacyjne, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, spowodowane przez jakiekolwiek akty prawne, rozporządzenia, orzeczenia lub zaniechania (w tym nieprzyznanie jakichkolwiek niezbędnych zezwoleń) ze strony odpowiednich podmiotów rządowych, sądów lub dowolnych innych właściwych organów krajowych lub międzynarodowych. 

 

SKRÓCONY REGULAMIN 


Obowiązuje Regulamin. Wyłącznie w Polsce. Promocja rozpoczyna się 28 września 2020 r. i kończy 14 listopada 2020 r. Tylko dla pełnoletnich uczestników. Wyznacz lokalnego mechanika lub serwis niezależny na stronie [https://www.castrol.com/pl_pl/poland/home/castrol-story/newsroom/mechanic-campaign-b2c.html], aby wziąć udział, i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Oferta z zastrzeżeniem dostępności. Organizatorem jest spółka BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce (ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków KRS 345546). Pełny regulamin dostępny jest [https://www.castrol.com/pl_pl/poland/home/castrol-story/newsroom/mechanic-campaign-b2c.html#accordion_terms-conditions]:

CASTROL – COMIESIĘCZNE LOSOWANIE NAGRÓD DLA MECHANIKÓW – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje na temat Administratora danych

Spółka BP Europa Spółka Europejska Oddział w Polsce (ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków KRS 345546 („CASTROL”) jest odpowiedzialna za organizację tego losowania nagród oraz za przetwarzanie danych osobowych uczestnika w związku z tą procedurą.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Jeśli uczestnik zdecyduje się na udział w losowaniu nagród zgodnie z mającym zastosowanie Regulaminem, zostanie poproszony o przesłanie określonych danych osobowych, koniecznych do zarządzania Nagrodą. Udział w losowaniu nagród jest w pełni dobrowolny. Będziemy przetwarzać udostępnione nam dane uczestnika tylko w zakresie zgodnym z aktywnie wyrażoną przez uczestnika zgodą oraz stosownie do niniejszej Polityki prywatności.

 

Jeśli uczestnik wyznacza inną osobę i udostępnia jej dane, Castrol nie będzie wykorzystywać jej danych do innych celów niż udział w losowaniu nagród. Do obowiązków uczestnika należy uzyskanie zgody wyznaczonej osoby na  ujawnienie firmie Castrol jej danych osobowych do tego celu.

 

Dane osobowe uczestnika będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania się z uczestnikiem w razie wygrania Nagrody. Castrol może również bezpośrednio wysyłać uczestnikom wiadomości marketingowe zgodnie z określonymi przez nich preferencjami. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania takich informacji, klikając w link anulowania subskrypcji u dołu każdego komunikatu.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione niezależnym usługodawcom, z którymi współpracujemy w związku z tą kampanią. Ujawnianie informacji zewnętrznym usługodawcom działającym w naszym imieniu podlega klauzulom umownym, które zapewniają, że strony trzecie stosują odpowiednie środki ochronne i organizacyjne. Kopię niniejszych klauzul można uzyskać na żądanie, wysyłając wiadomość e-mail na adres dane@bp.com. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami prawa lub w sytuacji, gdy ujawnienie takie jest niezbędne do ochrony naszych praw i/lub do spełnienia wymogów postępowania sądowego, nakazu sądowego, zapytania od organu regulacyjnego lub jakiegokolwiek innego procesu prawnego, który został uruchomiony wobec firmy BP lub Castrol. Dotyczy to również naszego zobowiązania do zachowania zgodności z wymogami Advertising Standards Authority (brytyjskiego urzędu ustalającego standardy w zakresie reklam) w celu opublikowania lub udostępnienia na żądanie imienia i nazwiska oraz powiatu zdobywców Nagrody. Dane zostaną ujawnione zgodnie z naszym Regulaminem oraz nie będą zawierały innych informacji niż imię, nazwisko i powiat zwycięzcy. 

 

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Castrol może ujawnić dane osobowe innym podmiotom z grupy spółki BP plc, (do której należy Castrol), które mogą mieć siedzibę poza obszarem EOG. W takim przypadku dane osobowe uczestnika będą cały czas chronione przez wiążące zasady korporacyjne BP, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych w całej grupie BP.

 

Okres przechowywania

Dane uczestnika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do zarządzania przyznaniem nagrody przez Castrol. Wszystkie dane osobowe przesłane w związku z tym losowaniem nagród zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu Okresu przesyłania zgłoszeń, zdefiniowanego w naszym Regulaminie.


Prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia

Zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami uczestnik może poprosić nas o zapewnienie dostępu do wszystkich przesłanych nam danych osobowych. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres dane@bp.com. Uczestnik jest ponadto uprawniony do zażądania sprostowania swoich wszystkich niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych. 


Jako rezydent UE, uczestnik ma prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorującego ochronę danych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Należy jednak najpierw pomyśleć o skorzystaniu z mechanizmu rozstrzygania skarg zatwierdzonego przez UE w ramach postanowień wiążących zasad korporacyjnych.

 

Zmiany w polityce prywatności

Regularnie analizujemy niniejszą politykę prywatności i możemy wprowadzać do niej zmiany. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w sierpniu 2020 r.