IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. CASTROLS HISTORIE
  3. HMS-POLICY
  4. REACH

REACH

Reach

MÅLENE TIL REACH LIGGER PÅ LINJE MED HMS-POLICYEN VÅR

REACH er en EU-forordning angående registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemikalier. Den trådte i kraft 1. juni 2007 og erstattet flere EU-direktiver og -forordninger med ett system. REACH har flere mål:

  • Å forbedre beskyttelse av menneskers helse og miljøet mot risikoene kjemikalier kan skape
  • Å gjøre folk som legger ut kjemikalier på markedet, ansvarlige for å forstå og styre risikoene som bruk av dem medfører
  • Å forbedre innovasjon og konkurransedyktighet for EUs kjemikalieindustri
  • Å fremme alternative metoder for evaluering av stoffers risikofaktorer
  • Å sikre fri sirkulering av stoffer på EUs interne marked

 

Hvem påvirkes?

REACH påvirker alle i forsyningskjeden for kjemikalier, medregnet produsenter, importører, formulatører og brukere. I forordningene står det at produsenter og importører i EU av kjemiske stoffer eller preparater i artikler som er ment for frigivelse, må registrere disse stoffene hvis volumet som plasseres på markedet er større enn ett tonn per år per juridisk enhet.

Importører basert i EU har fullt ansvar for å overholde REACH-forordningene, men stoffer som importeres til EU med volum på mindre enn ett tonn per år per juridisk enhet må ikke forhåndsregistreres eller registreres, og dekkes ikke av REACH.

 

Hvorfor REACH?

Forordningen erstattet ca. 40 eksisterende lover, og er utformet for å ikke overlappe eller komme i konflikt med andre lover om kjemikalier. Eksisterende lover som regulerer andre typer kjemikalier (f.eks. kosmetikk, legemidler og biocider) eller tilknyttede lover (f.eks. om helse og sikkerhet for arbeidere som håndterer kjemikalier, produktsikkerhet og konstruksjonsprodukter) gjelder fortsatt.