• Home
 • Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (‘Verkoopsvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij BP Europa SE - BP Belgium (voorheen BP Belgium N.V.) en/of hieraan gelieerde vennootschappen en/of samenwerkingsverbanden (hierna gezamenlijk en afzonderlijk ‘BP’) in België betrokken c.q. partij is/zijn (in welk kader de wederpartij van BP zal worden aangeduid als: ‘de klant’) en hebben tevens betrekking op alle goederen, diensten en adviezen (‘producten’) die ter beschikking zijn dan wel worden gesteld door BP, dan wel beoogd worden ter beschikking gesteld te worden door BP, alsmede alle daarmee verband houdende werkzaamheden, onder meer krachtens koop en/of lastgeving en/of aanneming van werk en/of huur van diensten.

1.2. Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen geschieden vrijblijvend.

1.3. Afwijkingen op deze Verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor die overeenkomsten waarbij deze afwijkingen schriftelijk van toepassing zijn verklaard.

1.4. Indien deze Verkoopsvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn, dan zijn zij ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien de bepalingen in deze verkoopvoorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde Verkoopsvoorwaarden in plaats van de onderhavige verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.5. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn, voor zover niet schriftelijk overeengekomen, niet aanvaard. Indien en voor zover partijen schriftelijk overeengekomen zijn dat de voorwaarden van de klant eveneens van toepassing zijn, dan zijn deze louter suppletief en prevaleren onderhavige Verkoopsvoorwaarden voor zover niet anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. AFNAME

2.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen hoeveelheid aan af te nemen producten in ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden worden afgenomen. BP is niet verplicht over enige contractmaand meer of minder dan een zodanige maandelijkse hoeveelheid - met een afwijking van maximaal 10% - te leveren. Indien de levering slechts kan plaatsvinden in (deel)leveringen die kleiner zijn dan een door BP vast te stellen minimale hoeveelheid, danwel indien leveringen met spoed dienen plaats te vinden, dan zal BP gerechtigd zijn een toeslag hiervoor aan de klant in rekening te brengen. 

2.2. BP zal zich inspannen om ‘BP branded’ brandstof of andere ‘BP branded’ producten te leveren indien partijen de levering van ‘BP branded’ brandstof of producten schriftelijk zijn overeengekomen. BP kan echter in het voorkomende geval te allen tijde besluiten om welke reden dan ook – zulks zonder voorafgaand overleg met de klant – niet-’BP branded’ brandstof of -producten te leveren aan de klant, waarbij deze brandstof of producten van in de branche gebruikelijke kwaliteit dient te zijn. De klant heeft in voorkomend geval op geen enkele wijze recht op compensatie in welke vorm dan ook (inclusief bonussen of kortingen). Onder “BP branded” wordt begrepen om het even welk door BP gevoerd merk, inclusief het merk “Castrol”.

3. LEVERING

3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt als plaats van (af-)levering de plaats van belading van het door de klant aangeboden transportmiddel.

3.2. Levering franco wal of franco huis geldt in het algemeen als levering aan de door de klant schriftelijk opgegeven opslagtank of opslagplaats of op een plaats daar nabij, welke voor het transportmiddel zonder moeilijkheden bereikbaar is; kan bedoelde levering naar het oordeel van BP niet zonder risico en/of op eigen kracht op normale wijze worden uitgevoerd, dan heeft BP het recht om niet te leveren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

3.3. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op de klant over bij levering, dan wel op het moment dat BP aan de klant heeft verklaard dat de betreffende producten voor en ter beschikking van de klant worden gehouden.

3.4. BP zal onder meer niet tot lossing verplicht zijn, indien de klant – naar het oordeel van BP – niet tijdig zorg draagt voor de aanwezigheid van een veilige, efficiënte en adequate losmogelijkheid, alles zodanig dat lossing adequaat, zonder oponthoud, efficiënt en conform de veiligheidsvoorschriften van BP alsmede wettelijke voorschriften kan plaatsvinden. De klant staat ervoor in dat de (opslag)faciliteiten voor producten, zoals tanks en gebruiksapparaten, voldoen aan alle wettelijke voorschriften en verder veilig en goed onderhouden zijn. De klant zal de producten steeds zuiver en onvermengd gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn bestemd.
3.5. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 4, staat de klant ervoor in dat, ter voorkoming van het overlopen van (opslag)faciliteiten, de aanduidingen met betrekking tot de maximale inhoud van en het vloeistofpeil van de (opslag)faciliteiten, alsmede de aard van het daarin aanwezig product, juist zijn. Schade als gevolg van een onjuiste aanduiding, het ontbreken of niet (goed) functioneren van meetinstrumenten, ondeugdelijke (opslag)faciliteiten of enige andere oorzaak, komt voor rekening en risico van de klant, het verloren gaan van afgeleverd product daaronder mede begrepen. De klant vrijwaart BP tegen alle aanspraken van derden, die naar aanleiding van de levering door BP en enige schending van enige verplichting door de klant schade zou hebben geleden.

3.6. Ondervindt de aflevering, om welke reden ook, vertraging of belemmering, dan is BP gerechtigd de daaruit voor BP voortvloeiende kosten aan de klant in rekening te brengen.

3.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opgegeven levertijd niet bindend. Voor de gevolgen van vertraging in levering, hoe deze ook ontstaan mag zijn, zal BP niet aansprakelijk zijn, terwijl overschrijding van de levertijd de klant nimmer het recht geeft om enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.

4. METINGEN, WEGINGEN, ANALYSES, ADMINISTRATIE

Metingen en wegingen door BP en door BP te verstrekken gewichtsopgaven en analyses, alsmede de administratie daarvan van of vanwege BP, zullen voor de klant bindend en beslissend zijn voor de geleverde hoeveelheden en kwaliteit.

5. LOSSEN

Indien de levering gebeurt per BP-spoorwagon, verbindt de klant er zich toe deze onverwijld te lossen en binnen 24 uur na aankomst leeg en vrij van verontreiniging of vervuiling terug te zenden naar BP. Indien het vervoer geschiedt per BP-tankauto dan wel per BP-lichter, verbindt de klant er zich toe onmiddellijk bij aankomst tot lossing over te gaan en deze veilig, adequaat en zonder onderbrekingen te voltooien. Bij vertraging zal de klant een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding aan BP verschuldigd zijn van resp. €250, €750,-- en €4.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan waarbij de terugzending van een wagon resp. de lossing van een tankauto of lichter is vertraagd, onverminderd het recht van BP om een hogere schadevergoeding te vorderen.

6. VERVOER, OPSLAG, GEBRUIK EN TOEPASSING

De klant verbindt er zich toe dat zijn bedrijf en inrichtingen als tevens dit van zijn gebeurlijke contractanten en hulppersonen, een goed onderhouden, vakbekwame en reglementaire exploitatie garandeert, derwijze dat het vervoer, de opslag, het gebruik als tevens de toepassing van de door BP geleverde producten conform kunnen verlopen. Eventuele afwijkende situaties moeten tevoren tijdig door de klant aan BP schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Tevens zal de klant zich voorzien van alle administratieve of anders vereiste vergunningen en zal hij zich richten naar de van kracht zijnde wetten en reglementen. BP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vervoer, opslag, gebruik of toepassing door niet terzake kundige (hulp-)personen of onder niet-normale omstandigheden of ingeval van een niet-deugdelijke, niet voldoende onderhouden of niet-reglementaire inrichting. BP is evenmin aansprakelijk wanneer de klant niet over de vereiste vergunningen beschikt, zich niet richt naar de toepasselijke regelgeving of de door BP reglementair te verstrekken adviezen – algemene en/of specifieke – t.a.v. het vervoer, opslag, het gebruik of de toepassing van de geleverde producten naar het oordeel van BP niet stipt opvolgt. De klant verbindt er zich toe BP integraal te vergoeden en alle schadevergoedingen of boetes te betalen die uit welke oorzaak ook zouden voortspruiten uit enige schending van enige verbintenis in de zin van dit artikel; de klant verbindt er zich tevens toe BP integraal te vrijwaren tot beloop van alle aanspraken die derden uit oorzaak van of naar aanleiding van enige schending van enige verbintenis in de zin van dit artikel lastens BP zouden kunnen doen gelden.

7. VERPAKKING

7.1. Behoudens hetgeen uiteengezet onder 7.2 wordt verpakking niet teruggenomen door BP en komt recycling/vernietiging voor rekening en risico van de klant. 

7.2. BP is gerechtigd om voor herbruikbare verpakking aan de klant een waarborgsom in rekening te brengen. Herbruikbare verpakking, voorzover door BP geleverd en mits leeg en vrij van verontreiniging en vervuiling aangeboden, wordt tegen alsdan bij BP geldende en/of nader vast te stellen condities op verzoek teruggenomen indien daartoe een voor de oliehandel geldende regeling van kracht is. Containers worden in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van BP. Containers dienen binnen 1 maand na aflevering leeg en vrij van verontreiniging/vervuiling te worden geretourneerd. Voor iedere dag vertraging wordt € 25,-- per container in rekening gebracht, onverminderd het recht van BP een hogere schadevergoeding te vorderen. Indien de klant binnen 2 maanden na aflevering de container niet leeg heeft geretourneerd, dan zal hij bovendien de nieuwwaarde daarvan vergoeden. Gebreken, verontreinigingen of vervuilingen, geconstateerd aan retour ontvangen containers, zullen voor rekening van de klant worden gerepareerd of gereconditioneerd.

8. BETALING

8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen door de klant aan BP uiterlijk bij (af-)levering te geschieden, zonder korting, compensatie of recht op opschorting. 

8.2. Betalingen, verschuldigd aan BP, dienen op haar zetel of vestiging te worden uitgevoerd, onverminderd het recht van BP betaling na te streven op de plaats waar de klant gevestigd is.

8.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn kosten en vergoedingen niet in de overeengekomen prijs begrepen en dienen deze afzonderlijk door de klant te worden betaald.

8.4. Indien de klant na verloop van de in art. 8.1 genoemde termijn in gebreke blijft tot stipte en volledige betaling van enig blijkens de administratie van BP verschuldigd bedrag, dan heeft zulks onverminderd enige aan BP toekomende andere rechten tot gevolg dat:
 • BP het recht heeft alle ten name van de klant bij BP openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te stellen,
 • BP van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht heeft over het betreffende bedrag vanaf datum van (af-)levering een verwijlsrente te berekenen van 1% per maand vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden,
 • BP van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht heeft over het betreffende bedrag vanaf datum van (af-)levering een verwijlsrente te berekenen van 1% per maand vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden, BP van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht heeft over het betreffende bedrag een forfaitaire schadevergoeding te berekenen van 10 %,
 • BP het recht heeft zonder ingebrekestelling de uitvoering van enige overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk op te schorten. Partijen zijn in dezelfde zin uitdrukkelijk overeengekomen dat de bepalingen van dit artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken waaronder BP van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de klant ontbonden kan verklaren,
 • alle kosten van BP, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder mede begrepen incasso- en advocaatkosten om tot gehele of gedeeltelijke inning van haar vorderingen op de klant te geraken, ten laste van de klant komen.

9. PRIJSWIJZIGENDE OMSTANDIGHEDEN

Bij prijswijzigende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wijzigingen van overheidswege van lasten, rechten, belastingen, retributies en/of van overige collectieve afdrachten of heffingen over het te leveren product, wijziging van (wereld)marktprijzen en/of (zee)vrachtprijzen, heeft BP het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen. Indien de officieel vastgestelde waarde van de Euro (€) ten opzichte van buitenlandse valuta een wijziging ondergaat, kan BP de prijs dienovereenkomstig herzien.

10. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM

10.1. Alle (gebruiks)rechten van intellectuele of industriële eigendom op de producten dan wel zaken die daarmee verband houden, berusten uitsluitend bij BP. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heeft de klant geen gebruiksrecht of licentie hiertoe verkregen.

10.2. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding aangaande het (intellectuele en/of industriële) eigendom van BP te verwijderen of te wijzigen.

11. DOORVERKOOP OF DOORLEVERING

In geval van doorverkoop of doorlevering aan anderen dan eindverbruikers of door BP erkende wederverkopers – mits toegestaan door BP -, zal de klant de producten steeds onder de door BP vastgestelde merken en aanduidingen, in de door BP aangebrachte verpakking, zuiver en onvermengd, aanbieden en verkopen, een en ander onverlet het bepaalde in artikel 10.1 hiervoor.

12. AANSPRAKELİJKHEİD

12.1. BP is niet aansprakelijk voor enige bij de klant of derden ontstane directe of indirecte schade, gevolgschade of derving van winst, uit welke contractuele of buitencontractuele oorzaak ook, die de klant of derden lijden ingevolge lichte of zelfs zware fout van BP, behoudens ingeval van opzet of bedrog, of ingevolge fouten van diens aangestelden of uitvoeringsagenten, zelfs wanneer deze aan lichte of zware fout, opzet of bedrog van deze laatsten te wijten zouden zijn.

12.2. De klant is gehouden BP schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsrelatie tussen BP en de klant, en meer in het bijzonder indien de schade het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens en/of informatie door de klant.

12.3 BP is niet aansprakelijk voor deze verborgen gebreken die zij niet kende en ook niet had kunnen kennen.

13. KLACHTEN

13.1. De klant is verplicht om onmiddellijk bij levering het geleverde te controleren. Klachten over de levering, inclusief onder meer klachten over afwijkingen in de kwantiteit en/of kwaliteit, moeten door de klant onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering, schriftelijk bij BP worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken dienaangaande vervallen.

13.2. Klachten over een door BP gezonden factuur moeten door de klant binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan alle aanspraken van de klant dienaangaande vervallen.

13.3. Retourzendingen behoeven door BP niet te worden aanvaard, tenzij BP daartoe tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 3.3. hiervoor, blijft BP eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang de klant enige verbintenis uit de overeenkomst en deze Verkoopsvoorwaarden, of enige andere overeenkomst met BP niet heeft ten uitvoer gelegd en/of zolang de klant andere buitencontractuele verplichtingen jegens BP niet heeft voldaan. De klant zal BP steeds onverwijld toegang verlenen om geleverde producten zelf terug te halen op kosten van de klant.

15. OVERDRAAGBAARHEID

15.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BP is de klant niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met BP onder welke titel ook aan derden over te dragen of in te brengen in een (andere) rechtspersoon.

15.2. BP is te allen tijde gerechtigd haar overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk en bij eenvoudige kennisgeving over te dragen aan een derde, die dan in haar plaats contractant wordt en o.m. bevoegd zal zijn om de merken, waaronder BP mocht verkopen, geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De klant geeft hieraan bij eerste bestelling of, bij eerste levering, zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming.

16. ZEKERHEID

Wanneer (financiële) omstandigheden van de klant naar het oordeel van BP goede grond geven aan te nemen dat deze zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met BP niet (volledig) en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen, dan verbindt de klant zich tot het ten genoegen van BP stellen van zekerheid, het betalen van een door BP te bepalen voorschot en/of tot inbetalinggeving van goederen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Bij gebreke daarvan is BP gerechtigd de uitvoering van enige overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

17. OPZEGGING

BP heeft te allen tijde het recht, zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant te zijn gehouden, de overeenkomst c.q. voor het nog niet uitgevoerde deel daarvan, met een opzegtermijn van 5 werkdagen tussentijds te beëindigen.

18. OPSCHORTING EN ONTBINDING

18.1. BP kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang overgaan tot de opschorting of ontbinding lastens de klant van de overeenkomst – zonder dat BP gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zulks onverlet de verbintenis van de klant BP te vergoeden – in onder meer de navolgende gevallen, welke de klant - voorzover op hem van toepassing - onverwijld schriftelijk zal melden aan BP:
 • beslaglegging op de eigendommen van de klant,
 • verlies door de klant van een vergunning tot uitoefening van zijn bedrijf,
 • het niet voldoen door de klant aan zijn betalingsverplichtingen of omstandigheden die zijn kredietwaardigheid in gevaar (kunnen) brengen,
 • valse of onvolledige opgave door de klant aan BP gedaan,
 • enige handeling of enig nalaten door de klant in strijd met de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden of de onderliggende overeenkomst en/of enige andere overeenkomst tussen de klant en BP,
 • beëindiging of zodanige wijziging van de rechtsbetrekkingen tussen BP en haar toeleveranciers welke verdere leveringen aan BP en dientengevolge aan de klant onmogelijk maken, dan wel in ernstige mate beperken of bezwaren,
 • indien de klant – al dan niet voorlopige – staking van betaling aanvraagt of verkrijgt, gerechtelijk akkoord aanvraagt, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement dan wel schuldsanering van de klant wordt aangevraagd of de klant anderszins insolvent raakt,
 • verkoop, overdracht (direct of indirect) of staking van (een aanmerkelijk deel van) (de onderneming van) de klant, fusie, splitsing of liquidatie van de klant, dan wel verlies van de zeggenschap over of overwegend economisch belang in de klant,
 • andere omstandigheden waardoor in redelijkheid niet van BP kan worden gevergd dat de overeenkomst met de klant in stand blijft.
18.2. Beëindiging van de overeenkomst ingevolge de voorgaande bepalingen laat ieder recht op nakoming jegens BP van bestaande verplichtingen aan de zijde van de klant dan wel enige aanspraak op schadevergoeding van BP onverlet.

19. OVERMACHT

19.1. BP is niet aansprakelijk voor de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, indien, voor zover en voor zolang de nakoming geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, is vertraagd, belemmerd, of verhinderd door overmacht waarvan onder meer sprake is in de volgende gevallen:
 • de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, haven-, plaatselijke of andere autoriteit of enig lichaam of persoon die te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen,
 • verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de winning, de productie en/of de aanvoer (waaronder begrepen vervanging van aanvoerlijnen) en/of de invoer van grond- en hulpstoffen voor de verkochte producten en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer daarvan naar de plaats van levering (onder een en ander begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven),
 • feiten en/of omstandigheden, die BP niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijze niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat BP, ware die feiten en/of omstandigheden haar bekend geweest, de overeenkomst tot levering niet of niet dan op gewijzigde condities zou zijn aangegaan.
19.2. Onder de bij artikel 19.1 bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval doch niet beperkt: oorlog, mobilisatie, opstand, boycot, vernielingen, epidemieën, natuurrampen, weersomstandigheden, staking, brand, het gedwongen stopzetten van de exploitatie van putten, raffinaderijen en/of installaties, verkeersstagnatie of transportvertragingen, computerstoringen, storing van elektriciteits- of gasleverantie, prijsverhogingen die niet kunnen worden doorberekend en voorts alle andere omstandigheden, welke storend werken op de regelmatige gang van BP of die van haar toeleveringsbedrijven, zulks ter beoordeling van BP.

19.3. Indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 19.1 of 19.2 zal BP de klant – indien mogelijk en wenselijk voor BP – mededelen of, in welke mate en onder welke voorwaarden zij de leveringen geheel of gedeeltelijk zal verderzetten. BP zal nimmer gehouden zijn eventuele tekorten bij andere leveranciers te dekken en zal voorts bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden of de leveringen op te schorten of te beperken.

20. LEVERINGEN TEGEN VERKOOPSCONDITIES EXW, FCA OF FOB (INCO-TERMS)

20.1. Bij leveringen tegen verkoopscondities EXW, FCA of FOB, dient de klant BP voor toepassing van het 0% BTW-tarief in verband met een intra-communautaire levering, uiterlijk op het moment van levering, schriftelijk te bevestigen dat de producten door of namens hem naar een andere EG-lidstaat zullen worden vervoerd, onverminderd het recht van BP om, alvorens dit tarief te hanteren, nadere informatie of bewijsstukken te verlangen. BP heeft het recht om de klant op ieder ogenblik de toepasselijke rechten, heffingen of BTW samen met nalatigheidsinteresten en eventueel aan BP opgelegde boetes, aan te rekenen.

20.2. Ten aanzien van het Administratief Geleidedocument (AGD) dat wordt gebruikt voor het overbrengen van accijnsgoederen onder de schorsingsregeling, dient de klant ervoor zorg te dragen dat, voorafgaand aan het fysieke transport van de goederen, de namen en handtekeningen van de geautoriseerde personen van het ontvangende entrepot, geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf, evenals een geldig accijnsnummer en volledig adres van de geadresseerde, schriftelijk bekend worden gemaakt aan BP, of, indien de verzendende entrepothouder een derde is, aan deze derde, en verbindt hij er zich toe wijzigingen tijdig door te geven. De klant dient er zorg voor te dragen dat het AGD binnen 14 dagen na de datum van verzending aan de bevoegde autoriteiten die controle uitoefenen over de losplaats werd gepresenteerd en terug ontvangen is door de verzendende entrepothouder. De klant is bij EXW, FCA of FOB-leveringen aansprakelijk voor de belastingen en heffingen, boeten, rente en bijkomende kosten welke het gevolg zijn van overtredingen of onregelmatigheden tijdens het vervoer of geconstateerde tekorten bij ontvangst/inslag, alsmede alle andere onregelmatigheden in verband met het AGD, waaronder begrepen onjuiste of onvolledige aftekening, niet-tijdige of niet terugontvangst door de verzendende entrepothouder en ten gevolge waarvan deze leveringen niet aangezuiverd worden verklaard.

20.3. Indien en voor zover BP ten behoeve van de klant douane- of accijnsdocumenten op naam van BP afgeeft of doet afgeven, zal de klant op eerste schriftelijk verzoek van BP, zonder voorbehoud en zonder recht van verrekening en/of opschorting, alle schade vergoeden, die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze documenten, ongeacht of er sprake is van enige schuld of verwijtbaarheid van de klant, personeel van de klant of van derden, die de klant inschakelt. Indien en zodra de klant de producten zonder betaling van heffingen of belastingen doorverkoopt en/of doorlevert, zal de klant ter aanzuivering van de douane- of accijnsdocumenten van BP opvolgende douane- of accijnsdocumenten (doen) opmaken, teneinde elke aansprakelijkheid van BP jegens de overheid te kwijten.

20.4. In geval de goederen door en voor rekening van de koper worden uitgevoerd naar een bestemming buiten de EU doch waarbij een douaneaangifte ten uitvoer werd opgesteld op naam van BP, dient de koper het door de douane voor uitvoer geviseerde exemplaar van deze uitvoeraangifte aan BP terug te bezorgen binnen een termijn van 30 dagen na datum waarop de uitvoer plaatsgreep. Het niet naleven van deze voorwaarde geeft BP het recht de transactie alsnog te belasten met BTW aan het lokale BTW tarief .

20.5. De klant verbindt er zich toe om op eerste schriftelijk verzoek van BP aan BP te betalen alle rechten, heffingen, belastingen of taksen ook die door de overheid aan BP zouden worden in rekening gebracht uit oorzaak van enige schending of niet-nakoming van enige verbintenis van de klant in de zin van dit artikel.

21. COMPENSATIE

BP is gerechtigd alle schulden die zij te eniger tijd jegens de klant heeft, te compenseren met alle vorderingen die BP of aan haar gelieerde vennootschappen en/of samenwerkingsverbanden op de klant zouden blijken te hebben, gelijk BP het recht heeft haar vorderingen met schulden te compenseren. Het voorgaande geldt ook voor nog niet opeisbare en/of voorwaardelijke vorderingen van BP op de klant, uit welke hoofde dan ook.

22. OVERIGE

Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt. BP is gerechtigd deze verkoopvoorwaarden te wijzigen. Deze wijziging zal van toepassing zijn vanaf het moment dat BP de klant terzake schriftelijk heeft geïnformeerd.

23. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

23.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is op alle door een Belgische vestiging van BP gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen Belgisch recht van toepassing.

23.2. Bevoegd tot het kennis nemen van geschillen naar Belgisch recht zijn de rechtbanken te Antwerpen, zulks onverminderd het recht van BP om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de klant.