IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. Castrol viert 125 jaar
  3. TERMS & CONDITIONS –CASTROL 125 YEARS CAMPAIGN – FOR USE IN THE UK & IRELAND

Algemene voorwaarden 125 JAAR CASTROL WEDSTRIJD Nederland (“Voorwaarden”)

Toekenningsvoorwaarden

 

1. De 125 jaar Castrol wedstrijd (de “wedstrijd”) staat open voor inwoners in Nederland.

 

2. Alle deelnemers aan de wedstrijd moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Deelnemers moeten minimaal 12 maanden in het bezit zijn van een wettelijk geldig rijbewijs, minder wegen dan 115 kg en tussen 153-193 cm lang zijn. Winnaars hebben basiskennis van de Engelse taal nodig om de veiligheidsbriefing voor bestuurders te begrijpen. Deelnemers jonger dan 30 jaar die bovendien in het bezit zijn van een race-licentie, moeten dit bij Castrol aangeven als ze als winnaar worden gekozen. Castrol behoudt zich het recht voor om documentaire verificatie van alle bovenstaande voorwaarden te eisen en om de leeftijd van deelnemers te verifiëren.

 

3. Per persoon is slechts één deelname toegestaan – dubbele deelnames worden verwijderd.

 

4. De wedstrijd staat niet open voor werknemers, consultants, aannemers, vertegenwoordigers van Castrol, werkplaatsen, lokale onafhankelijke werkplaatsen, franchisegarages of Original Equipment Manufacturers of een van zijn respectievelijke gelieerde ondernemingen, hun families of iemand anders die professioneel betrokken is bij de wedstrijd. Voor de toepassing van deze voorwaarden betekent “Aan Castrol gelieerde onderneming” (zoals hieronder gedefinieerd) de moederonderneming van Castrol of haar dochteronderneming of een dochteronderneming van haar moederonderneming of een andere persoon die direct of indirect onder dezelfde zeggenschap staat.

 

Promotor/verwerkingsverantwoordelijke

 

5. De promotor en verwerkingsverantwoordelijke van deze Wedstrijd is Castrol Nederland BV, statutair gevestigd te d’Arcyweg 76, 3198 NA Europoort-Rotterdam, Nederland (“Castrol”)

 

DE PRIJS

 

6. Alle deelnemers die een in aanmerking komende deelname voltooien (zoals hieronder gedefinieerd) doen mee aan de wedstrijd en maken kans op (de “prijs/prijzen”):

  • twee tickets voor een PalmerSport-rijervaringsdag en een BWT Alpine F1-fabrieksrondleiding in het Verenigd Koninkrijk, compleet met accommodatie voor twee nachten, alle 3 maaltijden elk van de twee dagen, retourvluchten binnen Europa en alle transfers binnen het Verenigd Koninkrijk van 26 - 28 november 2024 met een waarde van 6550 EUR.
  • of één van de 20 vouchers van 125 EUR die kan worden gebruikt in grote winkels waar creditcardbetalingen worden geaccepteerd en die niet inwisselbaar is.

7. De details van de prijs/prijzen zijn correct op de datum van publicatie en Castrol behoudt zich het recht voor om elk element van de prijs/prijzen te vervangen door een prijs van vergelijkbare aard of waarde zoals redelijkerwijs bepaald door Castrol als de prijs om welke reden dan ook of om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is. De prijs/prijzen is/zijn niet uitwisselbaar, niet overdraagbaar en er wordt geen contant alternatief aangeboden.

8. Het gebruik van de prijs/prijzen die door een derde wordt/worden verstrekt, is/zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van een afzonderlijke overeenkomst met die derde. Castrol en aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot door derden verstrekte prijs/prijzen, zelfs als Castrol of aan haar gelieerde ondernemingen op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of kan/kunnen anticiperen op dergelijke schade. De prijs/prijzen moet/moeten worden gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidsnormen.

 

Hoe deel te nemen

 

9. Om in aanmerking te komen voor en deel te nemen aan de wedstrijd, moeten deelnemers de meerkeuzevraag beantwoorden en de relevante contactgegevens verstrekken die worden gevraagd in het relevante formulier dat wordt weergegeven op de landingspagina van de campagne, waar de winnaars willekeurig worden geselecteerd. Deelnemers moeten alle verplichte velden op het formulier invullen om deel te nemen aan de wedstrijd. Inzendingen zijn niet voltooid totdat deelnemers zijn doorgestuurd naar de pagina 'Bedankt' om te bevestigen dat hun inzending is ontvangen. Door deel te nemen aan de wedstrijd, erkennen deelnemers dat het niet naleven van deze voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie van de wedstrijd (het “Deelnameproces”).

 

Deelnameperiode

 

10. Deelnames aan de wedstrijd moeten worden ontvangen tussen 1 juli 2024 en 31 oktober 2024 (de “Deelnameperiode”). Alleen deelnames die volledig en correct het deelnameproces hebben doorlopen en die tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen, worden geaccepteerd (de “in aanmerking komende deelnames” en elk afzonderlijk een “in aanmerking komende deelname”). Castrol en aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor late inzendingen of inzendingen die worden verzonden maar niet worden ontvangen.

 

11. Inzendingen die buiten de deelnameperiode zijn ontvangen, zijn ongeldig.

 

De winnaars kiezen

 

12. Uit alle in aanmerking komende deelnames worden tussen 1 en 8 november 2024 willekeurig de winnaars van een prijs/prijzen getrokken door een onafhankelijke derde. De beslissing van Castrol is definitief en bindend en er worden geen discussies en/of correspondentie gevoerd met betrekking tot een van de winnaars van de wedstrijd of een aspect van de wedstrijd.

 

De winnaars op de hoogte stellen

 

13. Indien gewonnen door een deelnemer, moet/moeten de prijs/prijzen worden meegenomen zoals aangeboden, mag/mogen niet worden uitgesteld, is/zijn niet overdraagbaar en kan/kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere zaken van gelijke waarde. Elke deelnemer komt slechts in aanmerking voor het winnen van één prijs in het kader van de wedstrijd.

 

14. Castrol zal de winnaars na tussen 1 en 8 november 2024 op de hoogte stellen via het e-mailadres dat door de deelnemer is opgegeven op het ingediende deelnameformulier.

 

15. Als een prijs/prijzen wordt/worden afgewezen of niet wordt/worden opgeëist door een winnaar van de prijstrekking of als een winnaar binnen vijf (5) dagen na de eerste poging om de winnaar op de hoogte te stellen niet kan worden benaderd, zal/zullen de prijs/prijzen vervallen. In dergelijke omstandigheden behoudt Castrol zich het recht voor om de prijs/prijzen toe te kennen aan een andere deelnemer, geselecteerd in overeenstemming met deze voorwaarden. De vervangende winnaar wordt door Castrol op de hoogte gesteld op de hierboven beschreven wijze. Noch Castrol, noch een aan Castrol gelieerde onderneming is aansprakelijk jegens een winnaar in het geval dat de winnaar zijn/haar prijs/prijzen niet kan in ontvangst nemen.

 

16. Castrol is niet aansprakelijk als een prijs/prijzen of een deel van een prijs/prijzen geen winnaar bereikt om redenen buiten de controle van Castrol of als een prijs/prijzen of een deel van een prijs/prijzen tijdens de levering wordt beschadigd of vernietigd.

 

Andere voorwaarden

 

17. Deelnemers worden geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd en er na het voltooien van het deelnameproces mee in te stemmen gebonden te zijn aan deze voorwaarden en ze stemmen in met de verwerking van hun persoonsgegevens door Castrol voor het beheer van de wedstrijd. Castrol aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die niet met succes zijn voltooid als gevolg van een technische fout, technische storing, storing in de hardware of software van een computer, satelliet-, netwerk of server van welke aard dan ook. Noch Castrol, noch een aan Castrol gelieerde onderneming heeft controle over communicatienetwerken en zij zijn niet verantwoordelijk voor inzendingen die verloren gaan bij verzending of te laat worden ontvangen als gevolg van een hoog online verkeersniveau, door technische storingen of anderszins.

 

18. Door deel te nemen aan de prijstrekking gaat de winnaar ermee akkoord om, indien vereist, zonder betaling deel te nemen aan alle redelijke bijbehorende publiciteit met betrekking tot de wedstrijd. Castrol behoudt zich verder het recht voor om informatie beschikbaar te stellen dat er een geldige prijstrekking voor de wedstrijd heeft plaatsgevonden, namelijk de naam, de provincie en het land van verblijf van de winnaars, zoals uiteengezet in artikel 27 hieronder.

 

19. Behoudens dat in overeenstemming met artikel 18 hierboven de naam van de winnaar mag worden gepubliceerd voor publiciteitsdoeleinden, worden de persoonsgegevens van deelnemers alleen gebruikt door Castrol en aan haar gelieerde ondernemingen voor het beheer van de wedstrijd en het informeren van de winnaars en in overeenstemming met de privacyverklaring van Castrol. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens op deze manier, doe dan niet mee aan deze wedstrijd. Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemt u ermee in dat Castrol uw persoonsgegevens verwerkt.

 

20. Indien, om welke reden dan ook, de op internet gebaseerde deelname aan de wedstrijd niet kan verlopen zoals gepland, waaronder, maar niet beperkt tot, infectie door een computervirus, bugs, manipulatie, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen, of andere oorzaken buiten de controle van Castrol die de administratie aantasten of beïnvloeden, beveiliging, eerlijkheid, integriteit, of het juiste gedrag van de wedstrijd, Castrol behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om te annuleren, beëindigen, de wedstrijd te wijzigen en/of op te schorten.

 

21. Castrol kan de relevante prijs/prijzen inhouden als Castrol naar eigen goeddunken van mening is dat de deelnemer niet voldoet aan de geschiktheidscriteria, deze voorwaarden of wetten schendt of in strijd met de vereiste van te goeder trouw heeft gehandeld.

 

22. Deze Voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of ermee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de wedstrijd of deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

23. Niets in deze voorwaarden mag worden opgevat als een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Castrol voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Castrol, of enige andere aansprakelijkheid voor zover die niet wettelijk mag worden uitgesloten.

 

24. Als Castrol deze voorwaarden niet naleeft, is Castrol verantwoordelijk voor verlies of schade die de deelnemer lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van de schending van deze voorwaarden of het niet toepassen van redelijke zorg en vaardigheid, maar Castrol is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zou gebeuren of als zowel Castrol als de deelnemer op het moment dat deze voorwaarden door de deelnemer werden geaccepteerd, wisten dat het zou kunnen gebeuren. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze voorwaarden, zal de aansprakelijkheid van Castrol in geen geval hoger zijn dan € 125 per incident.

 

24. Volgens artikel 23 aanvaardt Castrol geen verantwoordelijkheid voor het handelen en nalaten van derden of gebeurtenissen buiten de controle van Castrol of aan haar gelieerde ondernemingen.

 

25. Als een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de resterende algemene voorwaarden volledig van kracht.

 

26. Alle handelsmerken, tekst, afbeeldingen en logo's met betrekking tot Castrol of derden die betrokken zijn bij deze wedstrijd en die in verband daarmee worden gebruikt, zijn het exclusieve eigendom van Castrol of die derden. Deelname aan de Wedstrijd verleent geen rechten aan een deelnemer in of over, noch verleent het recht om deze te gebruiken.


27. Bewijs van deelname is niet automatisch bewijs van ontvangst van deelname door Castrol.

28. Alle belastingen die een deelnemer volgens de wetten van een relevant rechtsgebied moet betalen voor een prijs/prijzen die worden toegekend op grond van de wedstrijd, zijn de verantwoordelijkheid van die deelnemer.

 

29. Castrol kan vanwege overmacht, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, een deelnemer opschorten of diskwalificeren, een aanvraag afwijzen, de voorwaarden of een ervan wijzigen, de wedstrijd annuleren (geheel of voor inwoners van een specifiek land of gebied) de prijs/prijzen vervangen en/of de prijs/prijzen intrekken. Deelnemers gaan ermee akkoord dat Castrol of een aan Castrol gelieerde onderneming niet aansprakelijk wordt gesteld vanwege overmacht en dat de uitoefening van een dergelijke discretionaire bevoegdheid door Castrol niet zal leiden tot het betalen van een vergoeding aan een deelnemer of andere persoon. In deze voorwaarden is de uitdrukking “overmacht” niet beperkt tot een gebeurtenis die de uitvoering van de Wedstrijd of een bepaling van deze voorwaarden beïnvloedt die voortvloeit uit of toe te schrijven is aan handelingen, evenementen, omissies of ongevallen die buiten de redelijke controle van Castrol en/of aan Castrol gelieerde ondernemingen vallen, inclusief maar niet beperkt tot, abnormaal slecht weer, overstroming, bliksem, storm, explosie, aardbeving, bodemdaling, structurele schade, epidemie of andere natuurrampen, storing of tekort aan voedingen, oorlog, militaire operaties, rellen, publieke ongeregeldheden, staking, vergrendelingen of andere industriële acties, terroristische actie, burgerlijke onrust, op grond van wetgeving, regelgeving, uitspraak of nalatigheden (inclusief het niet verlenen van de nodige toestemmingen) van een relevante overheid, rechtbank of een bevoegde nationale of internationale autoriteit.