IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. STARTPAGINA
 2. MOTOROLIE EN VLOEISTOFFEN
 3. CASTROL-MOTORGARANTIE
 4. ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldig vanaf 06.07.2023

Algemene voorwaarden motorgarantie

Deze gratis beperkte garantie biedt extra bescherming aan in aanmerking komende klanten in het geval van oliegerelateerde motorschade aan hun voertuigen en komt bovenop hun wettelijke rechten. Klanten moeten zich voor deze garantie online registreren via een registratieformulier en de volgende voorwaarden accepteren voordat ze een claim indienen. In alle andere gevallen worden geen aanspraken op garantie aanvaard door deze aanvullende garantie. 

U hebt bepaalde wettelijke rechten onder de consumentenwetgeving die niet worden beïnvloed door deze garantie.


Onder de volgende algemene voorwaarden stemt Castrol Limited ermee in de kosten te vergoeden van de reparatie of vervanging van alle in CLAUSULE 5 vermelde motoronderdelen die beschadigd of vernietigd zijn als gevolg van het gebruik van een Toepasselijk Product (gedefinieerd in CLAUSULE 4), gebruikt tijdens een olieverversing bij een deelnemende Castrol Service-garage.

 

1. INGANGSDATUM EN REGISTRATIE 

1.1.    Deze garantie geldt ofwel (a) vanaf 30 dagen na de datum van de onderhoudsbeurt of (b) vanaf de datum waarop de kilometerstand van het voertuig 1000 km hoger is geworden dan de kilometerstand op het moment van de onderhoudsbeurt, afhankelijk van welke van de twee het eerst optreedt. 
1.2.    De garantie moet door de wettelijk geregistreerde eigenaar of huurder van het voertuig binnen zeven kalenderdagen na de onderhoudsbeurt online worden geregistreerd. Deze garantie vervalt wanneer de registratie niet binnen de registratieperiode heeft plaatsgevonden.

1.3.    Door u te registreren voor de garantie zoals in dit document vermeld, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze garantie, inclusief, maar niet beperkt tot,  de onderstaande GELDIGHEID & VOORWAARDEN in CLAUSULE 2, de GARANTIEPERIODE in CLAUSULE 3 en de AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN in CLAUSULE 6. 


2. GELDIGHEID EN VOORWAARDEN

Een voertuig komt in aanmerking voor deze garantie als:

2.1.      het voorzien is van een benzine- of dieselmotor;
2.1.2.   het een personenauto, SUV of een licht bedrijfsvoertuig met een gemiddelde wielbasis is die/dat niet zakelijk wordt gebruikt. De garantie geldt niet voorvoertuigen die voor zakelijke, agrarische of landbouwdoeleinden worden gebruikt.
2.1.3.   op het moment van de onderhoudsbeurt de kilometerstand minder dan 160.000 kilometer bedraagt en het voertuig minder dan 12 jaar oud is;
2.1.4.   Het betreffende onderhoud uitgevoerd werd door een deelnemende Castrol Service-garage en daarbij het toepasselijke product werd gebruikt. 
 

3. GARANTIEPERIODE

De garantie vervalt op het moment dat:


3.1.    de datum waarop de kilometerstand van het voertuig een totaal bereikt dat gelijk is aan de kilometerstand bij het onderhoud plus 20.000 kilometer; of,
3.2.    12 maanden na de datum van de onderhoudsbeurt.

 

4. DE TOEPASSELIJKE PRODUCTEN

Deze garantie geldt alleen voor de hieronder vermelde Castrol-motorolieproducten (Toepasselijk product):

 • Castrol EDGE 
 • Castrol MAGNATEC 
 • Castrol GTX


5. DEKKING

Alleen de volgende vermelde motoronderdelen vallen onder deze garantie:

 • Zuigers en zuigerveren
 • Turbolagers
 • Distributiekettingen
 • Cilindervoering of -boring
 • Oliepomp
 • Zuigerstangen en -lagers
 • Balansassen en stoters
 • Nokkenas en -lagers
 • Krukas en -lagers
 • Klepzittingen
 • Tuimelaars en asdraaipunten
 • Verdeleraandrijving (niet van toepassing bij dieselauto's)
 • Zuigerpennen en -bussen
 • Distributietandwielen en tandwielen
 • Klepstelen en -geleiders (exclusief slijpaanpassingen)

            -Klepvoeringen

           -Tuimelaars en asdraaipunten

 

6.  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1.   In geen geval zal de aansprakelijkheid van Castrol onder deze garantie hoger zijn dan € 3.500 (of het equivalent in de betreffende betalingsvaluta) of de reële marktwaarde van het voertuig.
6.2.   Als de kilometerstand van een voertuig 120.000 kilometer of hoger is op de datum van de onderhoudsbeurt, is de aansprakelijkheid van Castrol met betrekking tot een dergelijk voertuig beperkt tot 50% van een eventuele claim en zal deze in geen geval meer bedragen dan € 1.750 (of het equivalent in de betreffende betalingsvaluta).
6.3.   Deze garantie geldt niet voor claims die het gevolg zijn van botsingen, nalatigheid of opzettelijk misbruik, onjuist onderhoud of preventief onderhoud, fabricagefouten, onjuiste montage van enig onderdeel, vervuiling van koelvloeistof of het niet op de door de fabrikant voorgeschreven peil houden van de motorolie en/of de koelvloeistof. Castrol zal de betaling niet weigeren voor dergelijke claims die anders voldoen aan de voorwaarden van deze garantie, tenzij Castrol te goeder trouw aantoont dat een of meer van deze oorzaken hebben geleid tot de geclaimde schade.
6.4.   Deze garantie geldt niet voor claims die ook onder de garantie van de voertuigfabrikant of een uitgebreid onderhoudscontract vallen. Als u echter verder aan de voorwaarden van deze garantie hebt voldaan, zal Castrol het resterende bedrag betalen (indien van toepassing) dat u moet betalen onder een door u overeengekomen, uitgebreid onderhoudscontract dat een dergelijke claim dekt.6.5.    Niets in dit document is bedoeld om de wettelijke rechten die u mogelijk hebt onder de toepasselijke wetgeving te beïnvloeden/aan te tasten/te beperken of anderszins in te perken. Deze garantie vormt geen vervanging of beperking van of is niet anderszins van invloed op de wettelijke conformiteitsgarantie voor de toepasselijke producten.   

 

7. EEN CLAIM INDIENEN

7.1.    In het geval dat u een claim onder deze garantie wilt indienen, moet u Castrol afdoende bewijs leveren dat u voldoet aan de geldigheidsvoorwaarden die in CLAUSULE 2 staan 
7.2.    U hebt kopieën van facturen, kwitanties, onderhoudsdocumenten of reparatieorders nodig als bewijs:
7.3.  Lever Castrol afdoende bewijs dat u voldoet aan de geldigheidsvoorwaarden (CLAUSULE 2).  Castrol raadt aan dat u kopieën van facturen, ontvangstbewijzen, servicedocumentatie of reparatieorders bewaart, als bewijs:
7.3.1. dat bij de onderhoudsbeurt een toepasselijk Castrol-product werd gebruikt;

7.3.2. dat de onderhoudsbeurt werd uitgevoerd in een deelnemend Castrol Service-garage;
7.3.3. van de datum van de onderhoudsbeurt; en
7.3.4. van de kilometerstand op de datum van de onderhoudsbeurt.
7.4.    U moet een gespecificeerde pro forma-offerte overleggen van de reparatiewerkzaamheden die door een Castrol Service-garage moeten worden uitgevoerd. De door u ingediende claim zal worden beoordeeld door Castrol.
7.5.   Castrol behoudt zich het recht voor van toegang tot de motor van het voertuig en om foto's te maken, monsters van de motorolie te nemen, toegang te krijgen tot defecte motoronderdelen en testen uit te voeren op alle verstrekte monsters. Bij elke claim die uit deze garantie voortvloeit, kunnen resultaten van motorolie-analyses worden gebruikt.