IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Latvia
  2. CASTROL STĀSTS
  3. VESELĪBAS, DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA
  4. REACH

REACH

Reach

REACH MĒRĶI SASKAN AR MŪSU VESELĪBAS, DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKU

REACH ir Eiropas Savienības regula, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Tā stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā un aizstāja vairākas Eiropas direktīvas un regulas, to vietā ieviešot vienu sistēmu. REACH regulai ir vairāki mērķi:

  • Uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķīmiskās vielas,
  • Uzlikt cilvēkiem, kas tirgū piedāvā ķīmiskās vielas, pienākumu saprast un pārvaldīt ar to lietošanu saistītos riskus,
  • Uzlabot Eiropas Savienības (ES) ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju un inovācijas,
  • Veicināt alternatīvas metodes vielu bīstamības novērtēšanai,
  • Nodrošināt vielu brīvu apriti Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

 

Ko tā skars?

REACH regula skar ikvienu dalībnieku ķīmisko vielu piegādes ķēdē, tostarp ražotājus, importētājus, sintezētājus un pakārtotos lietotājus. Regulas noteikumi paredz, ka ES ķīmisko vielu, preparātu vai vielu, ko satur izstrādājumi, ko paredzēts laist tirgū, ražotājiem un importētājiem jāreģistrē šīs vielas, ja vielas, kuru laiž tirgū, daudzums vienai juridiskajai personai pārsniedz 1 tonnu gadā.

Importētāji, kas darbojas ES, ir pilnībā atbildīgi par REACH noteikumu ievērošanu, lai gan, ja vielas tiek importētas ES daudzumā, kas mazāks par 1 tonnu vienai juridiskajai personai gadā, tās nav jāreģistrē vai provizoriski jāreģistrē un REACH uz tām neattiecas.

 

Kāpēc REACH?

Regula aizstāja aptuveni 40 līdzšinējos tiesību aktus, un tās mērķis bija nepieļaut pārklāšanos vai pretrunas ar citiem tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā. Esošie tiesību akti, kas regulē citu veidu ķīmiskās vielas (piemēram, kosmētiku, farmaceitiskos produktus un biocīdus), vai saistītie tiesību akti (piemēram, par ķīmisko vielu apritē iesaistīto darbinieku veselības un drošības aizsardzību, produktu drošību un būvizstrādājumiem) joprojām ir spēkā.