IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Latvia
  2. CASTROL STĀSTS
  3. VESELĪBAS, DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA
  4. GLOBĀLI HARMONIZĒTĀ SISTĒMA (GHS)

GLOBĀLI HARMONIZĒTĀ SISTĒMA (GHS)

Castrol mucas un drošības marķējums

KAS IR GHS?

GHS atbalsta cilvēku veselības un vides aizsardzību, nodrošinot starptautiskā līmenī saprotamu sistēmu informēšanai par apdraudējumiem. Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis sadarbībā ar nozares pārstāvjiem un galvenajām ieinteresētajām pusēm ir izstrādājušas starptautiski izmantojamu klasificēšanas un marķēšanas sistēmu, kas pazīstama ar nosaukumu „Globāli harmonizētā sistēma” (GHS).


GHS galvenie mērķi ir:

  • Ieviest vienotu standartu bīstamu ķīmisko vielu klasificēšanai un informācijas sniegšanai par tām, lai atvieglotu ķīmisko vielu starptautisko tirdzniecību un uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību;
  • Informēt lietotājus par šiem apdraudējumiem, izmantojot standarta simbolus un frāzes uz iepakojuma etiķetēm un izmantojot drošības datu lapas (DDL).

 

Pašlaik tiek izstrādāti jauni tiesību akti, lai ieviestu GHS visās Eiropas valstīs, ASV un Brazīlijā. Vairāk informācijas par GHS var atrast ANO Ekonomikas komisijas tīmekļa vietnē unece.org.

  • Izmaiņas GHS tiks atspoguļotas mūsu etiķetēs un DDL, lai sniegtu informāciju par bīstamajām ķīmiskajām vielām personām, kas strādā ar Castrol produktiem
  • Uz etiķetēm un DDL būs redzamas jaunas piktogrammas, bīstamības apzīmējumi un drošības informācija
  • Izmaiņu ieviešana notiek pakāpeniski, tāpēc tās netiks atspoguļotas visās etiķetēs un DDL vienlaikus

 

DROŠĪBA IR VISAS CASTROL DARBĪBAS PAMATS

Mūsu mērķis ir izstrādāt un piegādāt produktus, kas atbilst augstākajiem kvalitātes un drošības standartiem. Kaut arī noteikumi prasa piemērot izmaiņas tikai Eiropas valstīs, ASV un Brazīlijā, mēs pakāpeniski piemērojam tās visā pasaulē, jo vēlamies garantēt, lai mūsu klienti varētu strādāt saskaņā ar jaunākajiem drošības un atbilstības standartiem.

Jaunie bīstamības apzīmējumi, kas tiek izmantoti saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, tiks aizstāti ar deviņām GHS piktogrammām, kas izvietotas sarkanā romba formā.

Lai uzzinātu vairāk, lejupielādējiet mūsu GHS brošūru.