IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Estonia
  2. CASTROLI LUGU
  3. TERVISE, OHUTUSE JA KESKKONNA KAITSE REEGLID
  4. TOOTE ELUTSÜKLI VASTUTUSTUNDLIK JUHTIMINE

TOOTE ELUTSÜKLI VASTUTUSTUNDLIK JUHTIMINE

Tehnikud teevad katset

VASTUTUSTUNDLIK JUHTIMINE TAGAB NÕUETELE VASTAVUSE KOGU TOOTE ELUTSÜKLI VÄLTEL

Toote elutsükli vastutustundlik juhtimine tähendab muuhulgas ka teabe edastamist toote võimaliku mõju kohta tervisele, ohutusele ja keskkonnale.


Meie toote elutsükli vastutustundliku juhtimise kava põhielemendid on järgmised.

  • Uue toote turustamiseelne hinnang

Enne toodete turustamist tagame, et need vastaksid kõigile kehtivatele ohutuseeskirjadele või ületaksid neid ja vastaksid ka meie ettevõttesisestele standarditele. Toote hindamisel tuvastatakse tervise, ohutuse või keskkonnamõjuga seotud võimalikud ohud ja tagatakse tooteohutust ning kemikaalide regulatsiooni käsitlevate õigusaktide järgimine sihtturgudel. Hindamisel võetakse arvesse toote võimalikku tervise- või keskkonnamõju kogu toote elutsükli vältel alates tootearendusest kuni tootmise, turustamise, tööstusliku või tavakasutuse, võimaliku taaskasutuse või kõrvaldamiseni. 2012. aastal hindasime enam kui 1300 toorainet, mida kasutatakse meie määrdeainetes kogu maailmas.

  • Ohtlike kemikaalide käitlemine – ebaseadusliku kasutamise vältimiseks rakendame ohtlike kemikaalide reguleerimiseks rangeid eeskirju.
  • Klientide ohutuse tagamine – nõustame määrdeainete ja metallitöötlusvedelike ohutu käsitsemise asjus.
  • Toodete märgistamine ja ohutuskaardid – teave toodete ohtude ning riskide kohta ja nõuanded ohutuks käsitsemiseks on esitatud ohutuskaartidel (Safety Data Sheets, SDS) ja mahutite etikettidel. Meie ohutuskaardid peavad vastama kõikide sihtturgude õigusaktide nõuetele. Meil on enam kui 80 000 ohutuskaarti umbes 40 keeles.